Iñaki Gil de San Vicente

Doce apun­tes sobre mar­xis­mo (XII de XII)

Hemos lle­ga­do al final de la serie de doce apun­tes rea­li­za­da para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Pode­mos sin­te­ti­zar esta últi­ma entre­ga así: la vera­ci­dad his­tó­ri­ca del mar­xis­mo se con­fir­ma en el agra­va­mien­to suce­si­vo de las cri­sis que refuer­zan el avan­ce al comu­nis­mo o por el con­tra­rio, lo detie­nen, lo hacen

Iñaki Gil de San Vicente

¿Y aho­ra, qué? El covid-19 como asal­to a la razón

Patxi Ruiz‑i eskai­nia Pre­sen­ta­ción A comien­zos de febre­ro me pidie­ron mi opi­nión sobre los cam­bios acae­ci­dos en Eus­kal Herria en la últi­ma déca­da. Dije que sí, natu­ral­men­te, pero avi­sé que tar­da­ría un tiem­po por­que la situa­ción se esta­ba com­ple­ji­zan­do rápi­da­men­te y era nece­sa­rio ver si las diver­sas cri­sis ya exis­ten­tes entonces

Boltxe

Patxi Rui­zen seni­de eta ger­tu­ko lagu­nen gutu­na /​Car­ta de los ami­gos y fami­lia­res de Patxi Ruiz

[EUS] PATXIREN SENIDE ETA GERTUKO LAGUNAK Ohar honen bitar­tez, Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren seni­de eta lagu­nok, zera adie­ra­zi nahi dugu: Une latzak iza­ten ari dira hauek guretza­ko. Espetxe poli­ti­ka kri­mi­na­lak, eta kasu hone­tan Mur­tzia II espetxe­ko zuzen­da­ritza eta medi­kua­ren jarre­ra faxis­tak bul­tza­tu­ta, Patxik bere burua gose eta ega­rri greban

Carlos Aznárez

S.O.S. por Patxi Ruiz, pre­so polí­ti­co vas­co en lucha por sus derechos

Si gra­ve es la situa­ción que se vive en el mun­do por la gue­rra bac­te­rio­ló­gi­ca decla­ra­da por el capi­ta­lis­mo, que aho­ra tie­ne el nom­bre de Covid-19 y maña­na se lla­ma­rá de otra mane­ra, doble­men­te gra­ve es el pano­ra­ma que se pue­de obser­var en las cár­ce­les. En esta oca­sión se hace necesario

Boltxe

[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borrokan

Agi­ria: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borro­kan Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koak, Mur­tzia II espetxean pre­so dagoe­nak, gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Alar­ma Egoe­ran zan­pa­tu­ta­ko esku­bi­deen aide pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, zen­bait espetxe­zai­nek ondo­rioak jasa­na­ra­zi­ko ziz­kio­te­la egin zio­ten mehatxu. Ondo­rioz, Patxik bere osa­su­na eta duin­ta­su­na defen­datze­ko, hil ala bizi­ko borroka

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te del vier­nes sobre Patxi Ruiz

El pre­so polí­ti­co vas­co Patxi Ruiz cum­ple su quin­ta jor­na­da en huel­ga de ham­bre y sed. Aún no ha reci­bi­do la visi­ta del médi­co, ni tam­po­co el per­mi­so para comu­ni­car­se con sus médi­cos de con­fian­za. Res­pec­to a la salud de Patxi, lle­va tres días sin ori­nar y en la lla­ma­da rea­li­za­da hoy a la

Boltxe

Kar­tze­lak eta sal­bues­pen egoe­ra. Hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren seni­deak /​Cár­ce­les y esta­do de excep­ción. Fami­lia­res de varios pre­sos políticos

[EUS] Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan pre­so dau­den hain­bat eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko­ren seni­deak gara. Kar­tze­le­ta­ko errea­li­ta­tea beti gor­di­na den arren, Covid-19a­­ren pan­de­mia­ren zein harrez­ke­ro eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioz era­to­rri­ta­ko egoe­rak are eta gogo­rra­goa bihur­tzen du dena. Itxu­ra­ke­ria­ren garaio­tan, garran­tzi han­dia har­tzen du begi bis­tan dagoen guz­tia behar bezala

Boltxe

Jazar­pe­na­ri bidea itxi, aska­ta­sun poli­ti­koak borro­ka­tu /​Pare­mos el abu­so poli­cial, luche­mos por las liber­ta­des políticas

[EUS] Maiatza­ren bata dugu gaur­koa, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­na. Batzuek gure kon­de­na ospa­ki­zun bihur­tu nahi izan duten hone­tan, zan­patzen gai­tuz­ten kateak arras­ta­ka dara­matza­gu­nok bada­ki­gu gaur­koa borro­ka egu­na bes­te­rik ezin dela izan, etxean gil­tza­pe­tu­ta gauz­ka­ten arren. Hori horre­la, gaur­ko egu­nez lan­gi­le­ria­ren egoe­ra oro­ko­rra sala­tu, eta haren gain­di­pe­ne­ra­ko bidean zimen­duak jar­tze­ko beha­rrean berrestea

M1 egin!

Pan­de­mia­re­kin ala gabe, anto­la­tu deza­gun borro­ka, anto­la gaitezen!/¡Con pan­de­mia o sin ella, orga­ni­ce­mos la lucha, organicémonos!

[EUS] Maiatzak 1 berria dugu aurrean, borro­ka egu­na lan­gi­le kla­sea­ren­tzat. Aur­ten­goa, ordea, ezber­di­na izan­go da, bai­na ez buru­ja­betza lor­tu eta borro­ka beha­rra gain­di­tu dela­ko. COVID-19a­­ren zabal­kun­tza­ren ondo­rioz bizi dugun tes­tuin­gu­ru mun­dia­lak eta gober­nuek eza­rri­ta­ko neu­rriek bul­tza­tu­ta, aur­ten­goa ezohi­ko maiatza­ren lehe­na izan­go da. Maiatza­ren lehe­na lan­gi­le kla­sea­ren egu­na da, borro­ka iraul­tzai­le­ra­ko egu­na, eta

Necro­po­lí­ti­ca y barrios populares

Intro­duc­ción Por una par­te tene­mos el con­fi­na­mien­to y por otra el dis­cur­so polí­ti­co y mediá­ti­co que le acom­pa­ña. La cues­tión del con­fi­na­mien­to remi­te a la elec­ción de la estra­te­gia de lucha con­tra la pan­de­mia, que se des­pren­de ella mis­ma de una serie de fac­to­res (cri­te­rios de las prio­ri­da­des de quie­nes toman las decisiones,