Jon Iurrebaso Atutxa

Sor­tu des­lo­tu egi­ten da /​Sor­tu se desvincula

[EUS] Egia esan, Sor­tuk (2020−11−10) ez digu ezer berri­rik esan. Ikus­pe­gi publi­ko­tik, baba­rru­nak 2009ko esku-kol­­pea­­ren bez­pe­ra baino dezen­te lehe­na­go jarri ziren beratzen estra­te­gia alda­ke­ta ospetsua­re­kin. Orain arte ere horre­la adie­ra­zi dugu eta ez gara erre­pi­ka­tu­ko. Eus­kal herri­tar asko­ren­tzat, kuar­te­lik gabe­ko 60 urte­ko borro­ka izan dute­nen­tzat (ez Ezker Aber­tza­le anto­la­tu osoarentzat),

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean, Entzu­te­gi Nazio­na­lak agindua

Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean man­ten­tzen dute atzo­da­nik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak jakin ahal izan due­nez. Infor­ma­zioa­ren itu­rria eus­kal pre­so poli­ti­koa den Dani Pas­tor da eta Danik baiez­ta­tu du bai­ta Txi­ki­tok hazi­ta­ko borro­ka­re­kin aurre­ra deter­mi­na­zio tin­koa man­ten­tzen due­la. Atzo, hilak 28, 15.00etatik 19.00arte Txi­ki­to­re­kin egon ahal izan zen Dani. 19.00etan

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Txi­ki­to en el Hos­pi­tal Puer­to Real por orden de la Audien­cia Nacional

Txi­ki­to per­ma­ne­ce ingre­sa­do en el hos­pi­tal Puer­to Real des­de ayer, según ha podi­do saber el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y con­tra la repre­sión. La fuen­te de la infor­ma­ción es Dani Pas­tor, pre­so polí­ti­co vas­co, quien ha afir­ma­do que Txi­ki­to man­tie­ne una fir­me deter­mi­na­ción en con­ti­nuar con su lucha. Ayer, día 28, de las

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Txi­ki­tok 19 egun gose eta komu­ni­ka­zio gre­ba muga­ga­bean, oso ahul eta erizaintzan

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak, jakin ahal izan due­nez, eus­kal pre­so poli­ti­koa den Dani Pas­to­rrek, Txi­ki­to ikus­te­ko auke­ra izan du Pue­r­­to-III-ko eri­zain­tzan. Danik trans­mi­ti­tu due­na da oso ahul iku­si due­la, bai­na bai­ta Txi­ki­tok bere borro­ka aurre­ra era­ma­te­ko boron­da­tea dau­ka­la. Txi­ki­tok gose eta komu­ni­ka­zio gre­ba hasi aurre­tik oso ahul egon