Masailezurra apurtzeagatik 200 euro baino ez /​Te rompen la mandíbula por 200 euros

[EUS] Espai­niar zein Fran­tziar bur­ges dik­ta­du­rei adie­raz­pen aska­ta­su­nak kal­te egi­ten die­nean, adie­raz­pen aska­ta­su­na eta mani­fes­ta­zioak egi­te­ko esku­bi­deak debe­ka­tu­rik dau­de Eus­kal Herrian. Zer esa­nik ez, faxis­ta ikus­ga­rrie­nei babe­sa ema­te­ko bada, edo­zein gaia izan­da ere. Matxi­na­da faxis­ta­tik eta 1978 maki­lla­je­tik dato­rren erre­gi­me­na­re­kin gaur­ko Espai­niak apur­tu ez due­nez, ezin da bes­te modu­rik izan. Has­te­ko, eta VOX alder­di fas­zis­ta […]

Euskal sozialdemokraziaren koordinatzaileak eskainitako elkarrizketaren harira /​Sobre la entrevista al coordinador de la socialdemocracia vasca

[EUS] Zer esan deza­ke­gu, Eus­kal Herria­ren aur­ka Espai­niak eta Fran­tziak dara­bil­ten kon­fron­ta­zioa­ri buruz­ko kon­trae­san nagu­si­rik plan­te­atzen ez dute­nez? Zer­ga­tik, garran­tzi han­di­ko auke­ra media­ti­ko horren aurrean, ez da plan­te­atzen Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te ara­zoa? Zer­ga­tik ez da argi eta gar­bi plan­te­atzen Herri Lan­gi­lea bere etor­ki­zu­na­ren jabe baka­rra denik? Gal­de­ra irain­ga­rri mor­do bat Eus­kal Herria bizi­rau­te­ko, […]

Bake prozesua, birgizarteratzea /​Proceso de paz, reinserción

EUS «Bakea Bideak», «Harre­rak» eta «Cois­tek» kon­fe­ren­tzia bat anto­la­tu dute dato­rren ekai­na­ren 25erako, eta aurre­ra­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, pre­so poli­ti­koen «bir­gi­zar­te­ratzea bake pro­ze­sua­ren bai­tan» har­tu­ko dute min­tza­gaitzat (eus­kal eta irlan­dar pre­so poli­ti­koez ari­tu­ko dire­la­koan gau­de, bai eta, Eus­kal Herri­ko eta Ipar Irlan­da­ko «bake pro­ze­suaz» ere). Sozial­de­mo­kra­ten, epel jokatzen dute­nen, buro­kra­ten eta, oro har, nor­be­ra­ren ongi­za­tea lor­tzea xede […]

Final autonomista de la última ETA y su entorno

David Pla nos con­ta­rá lo que le parez­ca, evi­den­te­men­te, pero el final de ETA, en sus manos y entre las de otros, fue un des­pro­pó­si­to detrás de otro. Es decir, se pasó de una pri­me­ra deci­sión clan­des­ti­na (entre algunos/​as de ETA más el lobby que dio el gol­pe de Esta­do en 2009) de aban­do­nar los pos­tu­la­dos, […]

Kontraesan erreformistak /​Contradicciones reformistas

[EUS] Erre­pa­sa­tu ditu­gu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko (EAOE) kide­ren batek edo bes­tek idatzi­ta­ko arti­ku­luak eta pla­za­ra­tu­ta­ko adie­raz­pe­nak, oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuz­ten espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan, esku­bi­de osoz, txer­ta­tu­rik dagoen Ezker Aber­tza­lea. Hala­ko haus­nar­ke­tak dira, gure iritzi apa­lean, erre­for­mis­moa­ren adie­raz­ga­rri bat gehia­go, kons­tan­te bat euren egu­ne­ro­koan, eta neu­rriz eklek­ti­koa den jarre­ra ideo­lo­gi­koa berretsi egi­ten dute. […]

Inor ez gara gure izaerari uko eginez gero /​Si nos negamos no somos

[EUS] Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sen­ti­men­dua. Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta […]

Sortu konplexuak merkealditan jarraitzen du /​El complejo Sortu continúa de rebajas

[EUS] Sor­tuk, eskuin alde­ra egin­da­ko bira­ke­ta berria dela eta, aho zaba­lik utzi gai­tu berri­ro ere. Ira­ku­rri berri dugu­na­ren ara­be­ra, orain­go hone­tan, larri­ki gai­xo dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koen­tza­ko espetxeal­di arin­dua eska­tu egin du. Gehie­giz­koa al da aske utzi eta euren etxean sus­per­tzea exijitzea bal­din eta, zor­te onez, hala­ko­rik posi­ble balitz? Posi­ble eta «ezi­nez­ko» diko­to­miak, nazio eta […]

Abstentzioa /​Abstención

[EUS] 2018-ko urria­ren hasie­ran idatzi genuen (bai­ta argi­ta­ra eman ere) segi­dan doan abs­ten­tzioa­ri buruz­ko iritzi arti­ku­lua. Hila­be­te haue­tan han­dik eta hemen­dik ger­ta­ka­ri aipa­ga­rriak ger­ta­tu dire­la bix­tan da. Hale­re, iritzi arti­ku­lu batek bere mugak ditu. Aipatzen ez ziren Euro­par haus­tes­kun­deak eta alda­tu diren datak bai kon­tu­tan har­tu behar dira. Horre­taz gain, beti­koa azpi­ma­rratzen dugu: Eus­kal Herriak […]

Oier

[EUS] Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe. Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu zen […]

Iruzur gehiagorik ez! /​¡No más fraudes!

[EUS] Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­­ba-mugi­­me­n­­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra. Atze­ra begi­ra­tuz gero, […]