Iruzur gehiagorik ez! /​¡No más fraudes!

[EUS] Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­­ba-mugi­­me­n­­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra. Atze­ra begi­ra­tuz gero, […]

Jon Iurrebaso: «Se conformará un Movimiento socialista revolucionario vasco de liberación nacional»

Al hilo de la entre­vis­ta man­te­ni­da recien­te­men­te con Iña­ki Gil de San Vicen­te, char­lan­do de las mis­mas cues­tio­nes, hemos man­te­ni­do una con­ver­sa­ción con Jon Iurre­ba­so per­so­na que cier­ta­men­te no pre­ci­sa pre­sen­ta­ción. Expre­so polí­ti­co de ETA, inde­pen­den­tis­ta, comu­nis­ta y últi­ma­men­te liga­do al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión, ha con­tem­pla­do de pri­me­ra mano la recon­ver­sión de […]

Indarkeriaren harira /​Sobre la violencia

[EUS] Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik gabe ez […]

Parece mentira

A casi diez años del aban­dono de las posi­cio­nes de libe­ra­ción nacio­nal y social para Eus­kal Herria por par­te del com­ple­jo Sor­tu (habla­mos de estruc­tu­ras y no de per­so­nas) segui­mos asom­brán­do­nos. En un mitin dan por bueno reivin­di­car la repú­bli­ca vas­ca y al mis­mo tiem­po acep­tar la par­ti­ción de Eus­kal Herria y teo­ri­zar sobre tres pro­ce­sos polí­ti­cos en tres […]

Erreforma ala iraultza soziala? /​Reforma o revolución social

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Hots, garai batean ames­tu­ta­koa erre­for­matzea eta, gaur egun hemen «posi­ble» denaz balia­tu­rik, haren zehaz­ta­pe­na egi­tea (hau da, euskal/​espainiar/​frantses kapi­ta­lak bai­men­tzen digu­na) ala ondo­rio guz­tie­kin Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua­ri eus­tea? […]

Abstentzioa /​Abstención

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez […]

Ezinezko berdinketa /​El imposible empate

[ES] Lee­mos que repre­sen­tan­tes del Foro Social se han entre­vis­ta­do con dos miem­bros de la inter­lo­cu­ción del EPPK. Nos dicen que los miem­bros de este colec­ti­vo mues­tran su dis­po­si­ción a reco­rrer un camino den­tro de la lega­li­dad de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Están espe­ran­za­dos, aña­den. Dis­pues­tos a pedir per­dón por su acti­vi­dad polí­ti­ca. Pri­me­ra […]

60 urte geroago /​60 años después

[next­pa­ge title=”(EUS)”] [column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­duak (ENAM) Eus­kal Herria oku­pa­tu eta zapal­tzen duten bi esta­tuen kon­tra­ko 60 urte baino luzea­go­ko borro­kal­di heroi­koa­ren eta desore­ka­tua­ren ostean, gaur egun, ordea, ikus­ten dugu […]

Barkatu /​Perdón

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] ETAk gaur­koan, 2018ko api­ri­lak 20, pla­za­ra­tu­ta­ko oha­rra ira­ku­rri ondo­ren, eta geroa­go bes­te­la­ko zki­nik egi­tea­ri utzi gabe, ondo­ren­go hau adie­ra­zi beha­rrean gau­de: Lehe­nik, bada­goe­la ETAk ain­tzat har­tzen ez duen kon­tu bat, […]

Espetxe-onurei eta bidesari politikoei buruzko gauza gehiago/​Más sobre beneficios penitenciarios y peajes políticos

[EUS] Azken arti­ku­luan, sei egu­ne­ko espetxe-bai­­me­­na esku­ratzea­rren, ETA­ki­de gisa atxi­lo­tu­ta­ko eus­kal pre­so batek esan eta egin zue­na­ren aipa­me­na (bes­te gau­za batzuen artean) egi­ten genuen. Genioen, era berean, hura eta orain­dik are gau­za gehia­go dire­la gaur egun eus­kal pre­so poli­ti­koei exijitzen zaie­na. Gaur­koan, ordea, txan­po­na­ren bes­te aldea era­kutsi­ko dugu, pre­de­ter­mi­na­zioz ezku­tatzen bada ere, azke­nean aza­le­ra­tu egi­ten […]

Espetxe-ildoaren exijentziak, onurak eta bidesariak/​Más sobre beneficios penitenciarios y peajes políticos

[alert] Arti­ku­lu hau aurre­ko bi hauen jarrai­pe­na da: Izae­ra poli­ti­koa gal­tzea­ren gai­nean. Damua­ren gai­nean. Garraz­ta­su­nik gabe­ko ter­mino poli­ti­koe­tan eta Damua dela eta ez dela. [/​alert] [EUS] Egu­no­tan, eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren kon­tzep­tu his­to­ri­koa­ren ezau­ga­rriez gain damuaz eta bera­re­kin daka­rren etsaia­re­ki­ko men­de­ta­sun osoaz ari­tu gara ter­mino poli­ti­koe­tan. Era berean, horrek guz­tiak dituen ondo­rioak aipa­tu ditu­gu, hala nola, […]

Damua dela eta ez dela/​En relación al arrepentimiento

[alert] Arti­ku­lu honek: Izae­ra poli­ti­koa gal­tzea­ren gai­nean. Damua­ren gai­nean. Garraz­ta­su­nik gabe­ko ter­mino poli­ti­koe­tan arti­ku­lua­ren segi­da da. Este artícu­lo es con­ti­nua­ción de: Sobre la pér­di­da del carác­ter polí­ti­co. Sobre el arre­pen­ti­mien­to. En tér­mi­nos polí­ti­cos y sin acri­tud. [/​alert] [EUS] His­to­ri­ko­ki eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren figu­ra gal­tze­ko joka­bi­deen aipa­me­na egi­ten genuen. Genioen, era berean, damu­tua­ren figu­ra edo damua­ren pro­ze­sua […]

Izaera politikoa galtzearen gainean. Damuaren gainean. Garraztasunik gabeko termino politikoetan/​Sobre la pérdida del carácter político. Sobre el arrepentimiento. En términos políticos y sin acritud

[EUS] Pre­soa­ren izae­ra poli­ti­koa­ren gale­ra His­to­ri­ko­ki, bal­din eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko­ren batek, nor­be­ra­ren ete­ki­na­ri begi­ra eta bes­te Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko batzuen kal­te­ra­ko, etsaia­ren legea­ri men egin izan badio eta haren arau edo agin­due­ta­ra jarri izan bada, gal­du egin du Pre­so Poli­ti­koa­ren izae­ra. Hala­xe ger­ta­tu da azken 60 urteo­tan bede­ren, eta mila­ka herri­tar dira horren leku­ko, […]

Inor gutxik gaindituko luke EH Bildu mugarik gabeko oztopo ideologiko-lasterketan /​Pocos ganarían a EH Bildu en una carrera de obstáculos ideológicos sin límites

[EUS] Bar­tze­lo­na eta Cam­­brils-eko aten­ta­tuen ondo­ren Espai­nia­ko dipu­tatuen kon­gre­suak adie­ra­zi­ta­koa­ren ildo­tik, azpi­ma­rratze­koa da, lehe­nen­go eta behin, hala­ko ate­n­­ta­­tu-sor­­ta­­ren jato­rria eta arra­zoiak alde bate­ra uzten ditue­la. Ale­gia, modu erra­zean esan­da, hala­ko ger­ta­ka­rien sor­bu­rua inpe­ria­lis­mo yan­kian, bri­tai­nia­rrean, fran­tse­sean, sio­nis­tan eta bes­te­la­ko inpe­ria­lis­moe­tan datza, beraiek izan baitzi­ren Al-Quae­­da, ISIS eta abar sor­tu zituz­te­nak, ere­mu geo­po­li­ti­ko eta estra­te­gi­ko zaba­laz […]

Euskal, espainiar eta frantses burgesiaren azken defentsa lubakia /​La última trinchera de defensa de la burguesía vasca, española y francesa

[EUS] Zer adie­ra­zi nahi dugu lerro­bu­ru horre­tan? Bada, beha­rrez­ko dute­la aurrean duten eus­kal­du­nek fun­tsez­ko gaiei plan­to ez egi­tea. Hau da, Eus­kal Herria prak­ti­kan herrial­de oku­pa­tu gisa onar­tzea bai­na oku­patzai­leei aurre egin gabe. Onar­tzea, Eus­­kal-espai­­niar bur­ge­siak eta eus­­kal-fra­n­tses bur­ge­siak kola­bo­ra­tu eta par­te har­tzen dute­la bere bote­re kuo­ta erdies­te alde­ra, eta gai­ne­ra­koek, ordea, aha­lik eta jarre­ra­rik hur­bi­le­na […]

Sorturen erantzunkizun etiko-moralari buruz/​Sobre la responsabilidad ética y moral de Sortu

[EUS] Sor­tu bidea Bide horren balo­re nagu­sie­nak gure etsaien legea­ren aurrean sumi­so iza­tea eta berau onar­tzea supo­satzen du. Eta ez gara oker hori­xe ozen­ki alda­rra­kitzen badu­gu. Zer eskein­tzen die­gu gure EPP-ei amo­re per­so­nal eta poli­ti­koa ez bada? ETA-k amo­re eman du. Sor­­tu-k egin du ere. Eta zer egi­ten dugu guretza­ko diren hobe­re­ne­ta­koe­kin? Zuek, EPP-ak erren­ditzen […]

Aitzol Gogorza torturatzen ari dira/​Están torturando a Aitzol Gogorza

[EUS] Aitzol Gogor­za eus­kal pre­so poli­ti­koa albis­te txa­rren itu­rri izan da berri­ro ere, Aitzo­len fami­liak eta Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­duak sala­tu dute­nez. Ez da era­sotzen duten lehen­da­bi­zi­ko aldia (orain­go hone­tan damutze­ko eska­ka eto­rri zaiz­kio bere gai­xo­ta­sun larria ondo baino hobe­to eza­gu­tu arren), ezta berak sala­ke­ta eta borro­ka­re­kin eran­tzu­ten duen baka­rra ere. Azken bi […]

Kolektiboak hartutako erabakiaren inguruan/​A cuenta de la decisión del Colectivo

[EUS] Alder­diek, kolek­ti­boek edo espetxean nahiz «kan­poan» dau­den mili­tan­te­ek har­tu­ta­ko jarre­ra poli­ti­koen aurrean dugun iritzia edo­zein dela ere, ideia, kokatze eta dina­mi­ka poli­ti­koei buruz­ko ezta­bai­da, gure uste­tan, gutxie­ne­ko iriz­pi­de batzuei lotu­rik egon beha­rra dago. Dimen­tsio publi­koa­ri dago­kio­nez, erre­pre­sioak bal­din­tzatzen badu ere, hurren­go hauek dira, gure abu­ruz, ezta­bai­da poli­ti­ko orok izan behar­ko lituz­keen pre­mi­sa eta bete­beha­rre­ta­ko […]

Badago beste alternatiba bat: borroka, amnistia /​Hay otra alternativa: luchar, amnistía

[EUS] Eus­kal pre­so poli­ti­koen gaia­ri erre­pa­ra­tu­rik, topi­koak nagu­sitzen dira eten­ga­be bote­rea­ren men­pe dagoen edo­zein komu­ni­ka­zio-tres­na­tan. Hala, inola­ko sus­pen­se­rik era­gi­ten ez duten ema­nal­di­ka­ko albis­te bihur­tu dira. Ezer bere­zi­rik albis­te­gia­ri dago­kio­nez, ardu­ratzen, kez­katzen eta moti­batzen gai­tuen zer­bai­ten­ga­tik izan­go ez balitz: geu­re eus­kal pre­so poli­ti­koak. Aipa­tu komu­ni­ka­zio-tres­nek hiz­kun­tza bikoitza dara­bil­te bai­na leku berean amaitzen dira. «Demo­kra­zian ez dago […]

ETA: Armak ematea baino, pixkanakako armagabetze ideologikoa eta sisteman barnean integrazioa

ETA­ren par­te batek 2004. urtea baino dexen­te lehe­na­go era­ba­ki zuen aha­lik eta bal­din­tza hobe­sa­si­ba­kre­ne­tan borro­ka arma­tua uztea. Zen­bait tes­tuin­gu­ru ger­ta­ka­rik eta Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Era­kun­de Sozia­lis­ta Iraul­tzai­leak utzi­ko zuen zuzen­da­ritza poli­ti­ko zere­gi­na har­tze­ko Ezker Aber­tza­lean era­tu­ri­ko lobby-aren pre­sioak (Madri­len buru­tu­ri­ko Bate­ra­gu­ne epai­ke­tan ager­tu beza­la, esklu­si­bo­ki era­tu zute­nen kasa ari­tu zenak), bal­din­tza­rik gabe­ko eta alde­ba­ka­rre­ko amo­re […]

ETA: Más que una entrega de armas, desarme ideológico paulatino e integración en el sistema

ETA nació para com­ba­tir por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. ETA ejer­ció de van­guar­dia de la Resis­ten­cia Vas­ca duran­te los últi­mos casi 60 años. Par­te de ETA deci­dió el aban­dono de la lucha arma­da en las mejo­res con­di­cio­nes que fue­ra posi­ble bas­tan­te antes del 2004. Diver­sos acon­te­ci­mien­tos coyun­tu­ra­les más la pre­sión del lobby […]