CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, ¡UNIDAD DE CLASE! – ITAIA

Es lamen­ta­ble que la infor­ma­ción que encon­tra­mos al bus­car la defi­ni­ción del machis­mo, la vio­len­cia machis­ta o la vio­len­cia de gene­ro solo res­pon­da a la tipo­lo­gía y con­se­cuen­cias de esta for­ma de vio­len­cia: acti­tud de pre­po­ten­cia de los varo­nes res­pec­to de las muje­res, for­ma de sexis­mo carac­te­ri­za­da por la pre­va­len­cia del varón, con­jun­to de acti­tu­des […]

INDARKERIA MATXISTAREN AURKA, KLASE BATASUNA! – ITAIA

AZAROAK 25: INDARKERIA MATXISTAREN AURKA, KLASE BATASUNA! – ITAIA Bidal­ke­te­tan zehar nabi­ga­tu Jato­rria /​Ori­gen

LAN DOMESTIKOAREN KOLEKTIBIZAZIO ESPERIENTZIA SOBIETARRA – ITAIA

Ema­ku­me eta gizo­nen artean ezber­din­ta­su­nak dau­de­la, batzuek bes­teek baino pri­bi­le­gio gehia­go dituz­te­la eta hor­taz apro­betxatzen dire­la, edo­ta batzuek bes­teek baino zapal­kun­tza gehia­go pai­ratzen dituz­te­la maiz aipa­tu izan diren ideiak dira, femi­nis­moa­ren ingu­ru­ko lan­ke­ta bat egi­ten den edo­zein espa­rru­tan: etxe­ko lana­ren bana­ke­ta eta agu­re zein hau­rren zain­tza des­kon­pen­tsa­tua dela ema­ku­me eta gizo­nen artean, ordain­du gabe­ko lan […]

HARREMAN SOZIALEN ALDAKETEZ ETA INDARKERIA MATXISTAZ – ITAIA

“Beti izan da, eta beti izan­go da.” Baiez­ta­pen hori akats sako­na da. Horren fal­tsu­ta­su­naz kon­tu­ratze­ko, ira­ga­ne­ko jen­dea nola bizi zen ira­kur­tzea bes­te­rik ez dugu, eta bereha­la ikus­ten dugu nola dagoen dena alda­ke­ta­ren men­pe, eta nola ez dagoen ez ohi­tu­ra­rik, ez era­kun­de poli­ti­ko­rik, ez mora­lik, fin­ko eta aldae­zin man­ten­tzen denik.Alek­san­dra Kollon­tai, 1920 Bizi garen for­ma­zio sozia­laz […]

%99AREN POLITIKA ALA KLASE POLITIKA – ITAIA

2018ko martxoa­ren 8an eza­gu­tu zuen mun­duak azke­nal­dian hain eza­gu­nak egin diren aka­de­mia­tik dato­zen hiru ema­ku­me­ren pro­po­sa­men poli­ti­koa: femi­nis­moa %99aren alde, mani­fes­tu bat. [1]Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za eta Tit­hi Bhat­ta­char­yak, 2011an gara­tu zen Occupy Wall Street mugi­men­duak ins­pi­ra­tu­rik, femi­nis­mo libe­ra­la zalan­tzan jarri nahi duen femi­nis­mo “anti-kapi­­ta­­li­s­­ta” indar­tzea dute hel­bu­ru. Horre­la “egun­go posi­zioek ezku­tatzen dituz­ten auke­ra eman­tzi­patzai­leak […]

SUMAS QUE RESTAN – ITAIA

El mun­do cono­ció, el 8 de mar­zo de 2018, la pro­pues­ta polí­ti­ca de tres muje­res, pro­ce­den­tes de la aca­de­mia, que tan popu­la­res se han hecho en los últi­mos tiem­pos: mani­fies­to de un femi­nis­mo para el 99%. Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za y Tit­hi Bhat­ta­char­ya, ins­pi­ra­das por el movi­mien­to Occupy Wall Street desa­rro­lla­do en 2011, pre­ten­den refor­zar […]

ADDITIONS THAT SUBTRACT – ITAIA

On the 8th of March 2018, three women from the aca­de­mia with gro­wing fame publis­hed a poli­ti­cal mani­fes­to: “Femi­nism for the %99: A Mani­fes­to” which spread their poli­ti­cal cam­paign through the world. Nancy Fra­ser, Cin­zia Arruz­za and Tit­hi Bhat­ta­char­ya, ins­pi­red by the “Occupy Wall Street” move­ment deve­lo­ped in 2011, had the inten­tion to ques­tion libe­ral femi­nism by […]

HOBEKUNTZEN INERTZIAN AZALEKO BEGIRADA BAT – ITAIA

Alda­ke­ta eten­ga­bean bizi garen hone­tan, egi­tu­ra sozia­lak eta honen erre­pro­duk­zio moduek ere for­ma ezber­di­nak har­tzen dituz­te, momen­tuan momen­tu­ko eta tokian toki­ko bal­din­tzei aha­lik eta hobe­ren ego­kitze­ko. Egi­tu­ra sozial honen par­te den gene­ro zapal­kun­tzak ere logi­ka ber­di­na jarrai­tu izan du his­to­rian zehar, hau da, alda­ke­ta eten­ga­bean egon da ema­ku­meak zuzen­ki era­sotzen gai­tuen zapal­kun­tza moda­li­ta­tea, eta horren […]

Itaiak (ema­ku­me sozia­lis­ten sarea) bat egi­ten du 30ko gre­ba deial­dia­re­kin

Ira­ku­ker­ta honen bitar­tez ITAIA-ko kideok urta­rri­la­ren 30ean buru­tu­ko den Gre­ba Oro­ko­rre­ra batzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Lan­gi­leon bizi bal­din­tzak eten­ga­be oke­rre­ra doaz bizi dugun kri­si tes­tuin­gu­ruan. Zer esa­nik ez, sis­te­ma kapi­ta­lis­tan sub­jek­tu azpi­ra­tuok bizi dugun egoe­ra orain­dik ere laz­ga­rria­goaz. Ema­ku­me lan­gi­leok, eko­no­mi­ko­ki deba­lua­tu­ri­ko eta kul­tu­ral­ki zapal­du­ta­ko sub­jek­tuak gara. Hori egun bizi dugun lan­gi­leon kon­tra­ko ofen­tsi­ba […]

Martxoak 8 (I). M8 Ema­ku­me lan­gi­leon nazioar­te­ko egu­na! Batu gre­ba­ra! Batu iraul­tza­ra!

Berri­ro ere hur­bil­tzen ari zai­gu matxoa­ren 8a, eta egun honek sor­tzen duen atxi­ki­men­du zein mobi­li­za­zio egoe­ra oro­kor­tua­re­kin bate­ra, azto­ratzen hasi zaiz­ki­gu espa­zio mili­tan­te guz­tiak. Azken urtee­tan Eus­kal Herrian oihar­tzu­na har­tu duten ezta­bai­dek giro­tu­ta, urdu­ri gabil­tza denak, zer egin, nola egin, zei­ne­kin egin… zalan­tzaz josi­ta gau­de, elka­rre­kin ezta­bai­da­tu arren, geu­re buruak ezin argi­tu. Ipa­rra gar­bi izan­da […]