Cua­tro con­di­cio­nes para el ascen­so de las pseu­do­cien­cias

Tra­tar el pen­sa­mien­to pseu­do­cien­tí­fi­co como super­che­ría es des­aten­der un pro­ble­ma, y refu­tar­lo com­pi­lan­do erro­res resul­ta una tarea one­ro­sa e inú­til. Por­que las pseu­do­cien­cias, ade­más de pro­li­jas, se arro­gan un cri­te­rio de veri­fi­ca­ción excep­cio­nal: exi­mir­se de prue­ba y dejar que los escép­ti­cos demues­tren sus men­ti­ras. Así, deba­tir con pseu­do­cien­tí­fi­cos impli­ca admi­tir peti­cio­nes de prin­ci­pio y arries­gar­se a que se con­fun­da inte­rés […]

El pen­sa­mien­to revo­lu­cio­na­rio de Frantz Fanon

Intro­duc­ción [El filó­so­fo mar­xis­ta de ori­gen liba­nés Has­san Ham­dan (1936−1987; más cono­ci­do por el alias Mah­di Amel) publi­có este artícu­lo en dos entre­gas en los núme­ros 71 y 72 de la revis­ta­Ré­vo­lu­tion afri­cai­ne, del 6 y 13 de junio de 1964.] En su divi­sión del mun­do en dos cate­go­rías fun­da­men­ta­les, los hom­bres y los sub­hom­bres, […]

LAB cie­rra filas con la direc­ción de Gara/​Naiz

LAB ha remi­ti­do una comu­ni­ca­ción inter­na a los miem­bros del comi­té nacio­nal para inten­tar salir indem­ne de mi des­pi­do. Seña­la que no digo la ver­dad y que no sabían nada, poco menos. En la reu­nión del 24 de junio en la que se me infor­ma del «des­pi­do obje­ti­vo por cau­sas eco­nó­mi­cas» con el jefe de per­so­nal de […]

Sor­gin-ehi­za Gara/Naiz(e)n? /​¿Caza de bru­jas en Gara/​Naiz?

[EUS] BAT sin­di­ka­tu­tik, Garan eta Nai­zen burutzen ari diren kale­ratzeak sala­tu nahi ditu­gu. Hain­bat lan­gi­le kan­po­ra­tu dituz­te, diru-zioak argu­dia­tu­ta. Gure uste­tan ez dago uler­tze­rik bene­tan egoe­ra kao­ti­koan bada­go empre­sa, ber­tan urte asko eman duten lan­gi­leak kan­po­ratzea. Kasu batean, kan­po­ra­tuak (Juan­jo Bas­te­rra) 21 urte zera­man Garan, Egi­nen 10 urte egin eta gero. Lan­gi­le honek ez zuen […]

Uztai­lak 25, BATASUNA BORROKAN. MANIFESTAZIO NAZIONALA. BILBON

[EUS] Azal­tzen ditu­gun lau oina­rri hauen eta bere edu­ki­nen ingu­ruan Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­ria­ren eta herri sek­to­re ezber­di­nen inda­rren bata­su­na, elkar-kidetza eta akti­ba­zio borro­ka­la­ria sus­tatze­ko asmoz aur­kez­ten dugu eki­men hau. Gure herriak kon­tuan har­tze­ko modu­ko herri auto-anto­­la­­ke­­ta­­ra­­ko ahal­me­na era­kutsi du. Adie­raz­pen zehatze­ta­tik hara­go, gaur alda­rri­ka­tu nahi ditu­gun ira­kas­pen han­dien sor­tzai­le izan den eta hamar­ka­da luze­tan zehar […]

Patxi Rui­zen seni­de eta ger­tu­ko lagu­nen gutu­na /​Car­ta de los ami­gos y fami­lia­res de Patxi Ruiz

[EUS] PATXIREN SENIDE ETA GERTUKO LAGUNAK Ohar honen bitar­tez, Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren seni­de eta lagu­nok, zera adie­ra­zi nahi dugu: Une latzak iza­ten ari dira hauek guretza­ko. Espetxe poli­ti­ka kri­mi­na­lak, eta kasu hone­tan Mur­tzia II espetxe­ko zuzen­da­ritza eta medi­kua­ren jarre­ra faxis­tak bul­tza­tu­ta, Patxik bere burua gose eta ega­rri gre­ban jar­tze­ra behar­tu­ta iku­si du. […]

Pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca en tiem­pos de Coro­na­vi­rus

[EUS] Gero eta egoe­ra ziur­ga­bea­goan ego­nik, uste dugu ezin­bes­te­koa dela ikus­pe­gi eta borro­ka iraul­tzai­lea­ren oina­rriak ezar­tzea. Horre­la soi­lik egin ahal­ko dugu aurre­ra, modu azka­rrean berre­gi­tu­ratzen ari den domi­na­zio sis­te­ma­ren amua iren­tsi gabe. Infor­ma­zio gain­kar­ga­dun egu­nak ditu­gu. Koro­na­bi­ru­sak kutsa­tu­ta­ko eta hil­da­koen berriak eten­ga­be; alar­ma egoe­ra eta kon­trol poli­zia­la; ERTE, kale­ratze eta lan­ga­be­zia datuek gai­nez­ka egi­ten digu­te; […]

El refu­gia­do vas­co en Vene­zue­la, Asier Guri­di, comien­za mar­cha a Cara­cas en soli­da­ri­dad con Patxi Ruiz

Kai­xo, lagu­nak, kai­xo cama­ra­das!!! Soy el refu­gia­do polí­ti­co vas­co Asier Guri­di Zalo­ña y por medio de este escri­to pro­ce­do a infor­mar­les que este mar­tes 19 de mayo comien­zo una mar­cha a la ciu­dad de Cara­cas para denun­ciar ante la Emba­ja­da de Espa­ña la situa­ción que está vivien­do el pre­so polí­ti­co vas­co Patxi Ruiz en la pri­sión de Mur­cia […]

[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borro­kan

Agi­ria: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borro­kan Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koak, Mur­tzia II espetxean pre­so dagoe­nak, gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Alar­ma Egoe­ran zan­pa­tu­ta­ko esku­bi­deen aide pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, zen­bait espetxe­zai­nek ondo­rioak jasa­na­ra­zi­ko ziz­kio­te­la egin zio­ten mehatxu. Ondo­rioz, Patxik bere osa­su­na eta duin­ta­su­na defen­datze­ko, hil ala bizi­ko borro­ka abia­tu du. Men­de­kuan oina­rri­tu­ta­ko erre­gi­men […]