Patxi Rui­zen seni­de eta ger­tu­ko lagu­nen gutu­na /​Car­ta de los ami­gos y fami­lia­res de Patxi Ruiz

[EUS] PATXIREN SENIDE ETA GERTUKO LAGUNAK Ohar honen bitar­tez, Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren seni­de eta lagu­nok, zera adie­ra­zi nahi dugu: Une latzak iza­ten ari dira hauek guretza­ko. Espetxe poli­ti­ka kri­mi­na­lak, eta kasu hone­tan Mur­tzia II espetxe­ko zuzen­da­ritza eta medi­kua­ren jarre­ra faxis­tak bul­tza­tu­ta, Patxik bere burua gose eta ega­rri gre­ban jar­tze­ra behar­tu­ta iku­si du. […]

Pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca en tiem­pos de Coro­na­vi­rus

[EUS] Gero eta egoe­ra ziur­ga­bea­goan ego­nik, uste dugu ezin­bes­te­koa dela ikus­pe­gi eta borro­ka iraul­tzai­lea­ren oina­rriak ezar­tzea. Horre­la soi­lik egin ahal­ko dugu aurre­ra, modu azka­rrean berre­gi­tu­ratzen ari den domi­na­zio sis­te­ma­ren amua iren­tsi gabe. Infor­ma­zio gain­kar­ga­dun egu­nak ditu­gu. Koro­na­bi­ru­sak kutsa­tu­ta­ko eta hil­da­koen berriak eten­ga­be; alar­ma egoe­ra eta kon­trol poli­zia­la; ERTE, kale­ratze eta lan­ga­be­zia datuek gai­nez­ka egi­ten digu­te; […]

El refu­gia­do vas­co en Vene­zue­la, Asier Guri­di, comien­za mar­cha a Cara­cas en soli­da­ri­dad con Patxi Ruiz

Kai­xo, lagu­nak, kai­xo cama­ra­das!!! Soy el refu­gia­do polí­ti­co vas­co Asier Guri­di Zalo­ña y por medio de este escri­to pro­ce­do a infor­mar­les que este mar­tes 19 de mayo comien­zo una mar­cha a la ciu­dad de Cara­cas para denun­ciar ante la Emba­ja­da de Espa­ña la situa­ción que está vivien­do el pre­so polí­ti­co vas­co Patxi Ruiz en la pri­sión de Mur­cia […]

[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borro­kan

Agi­ria: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borro­kan Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koak, Mur­tzia II espetxean pre­so dagoe­nak, gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Alar­ma Egoe­ran zan­pa­tu­ta­ko esku­bi­deen aide pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, zen­bait espetxe­zai­nek ondo­rioak jasa­na­ra­zi­ko ziz­kio­te­la egin zio­ten mehatxu. Ondo­rioz, Patxik bere osa­su­na eta duin­ta­su­na defen­datze­ko, hil ala bizi­ko borro­ka abia­tu du. Men­de­kuan oina­rri­tu­ta­ko erre­gi­men […]

Kar­tze­lak eta sal­bues­pen egoe­ra. Hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren seni­deak /​Cár­ce­les y esta­do de excep­ción. Fami­lia­res de varios pre­sos polí­ti­cos

[EUS] Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan pre­so dau­den hain­bat eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko­ren seni­deak gara. Kar­tze­le­ta­ko errea­li­ta­tea beti gor­di­na den arren, Covid-19a­­ren pan­de­mia­ren zein harrez­ke­ro eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioz era­to­rri­ta­ko egoe­rak are eta gogo­rra­goa bihur­tzen du dena. Itxu­ra­ke­ria­ren garaio­tan, garran­tzi han­dia har­tzen du begi bis­tan dagoen guz­tia behar beza­la apain­tzeak. Antzer­kiak jarrai dezan […]

Jazar­pe­na­ri bidea itxi, aska­ta­sun poli­ti­koak borro­ka­tu /​Pare­mos el abu­so poli­cial, luche­mos por las liber­ta­des polí­ti­cas

[EUS] Maiatza­ren bata dugu gaur­koa, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­na. Batzuek gure kon­de­na ospa­ki­zun bihur­tu nahi izan duten hone­tan, zan­patzen gai­tuz­ten kateak arras­ta­ka dara­matza­gu­nok bada­ki­gu gaur­koa borro­ka egu­na bes­te­rik ezin dela izan, etxean gil­tza­pe­tu­ta gauz­ka­ten arren. Hori horre­la, gaur­ko egu­nez lan­gi­le­ria­ren egoe­ra oro­ko­rra sala­tu, eta haren gain­di­pe­ne­ra­ko bidean zimen­duak jar­tze­ko beha­rrean berres­tea dago­ki­gu. Eus­kal Herri­ko bes­te hain­bat […]

Jazar­pe­na­ri bidea itxi dina­mi­ka: «En el área de Bil­bao se ha pues­to en mar­cha una cam­pa­ña con­tra el abu­so poli­cial»

En estos días se cum­ple, casi mes y medio de con­fi­na­mien­to y esta­do de alar­ma a cau­sa de la pan­de­mia mun­dial pro­vo­ca­da por el covid-19, este hecho ha tras­to­ca­do total­men­te la «nor­ma­li­dad» en la que nos hallá­ba­mos inmer­sos. Esta­mos en una excep­cio­na­li­dad en la que una de las nue­vas reali­da­des es la cons­tan­te pre­sen­cia poli­cial y mili­tar en una […]

Marx como etnó­lo­go

Duran­te el siglo XIX, la antro­po­lo­gía se trans­for­mó de cien­cia casi neta­men­te filo­só­fi­ca en cien­cia domi­nan­te­men­te empí­ri­ca. Las corrien­tes filo­só­fi­cas, a prin­ci­pios del XIX, eran prin­ci­pal­men­te idea­lis­tas y están aso­cia­das a los nom­bres de Kant, Fich­te, Sche­lling y Hegel. Estas escue­las de antro­po­lo­gía, que se exten­die­ron por toda Euro­pa, fue­ron, con una peque­ña enmien­da en el caso de Kant, […]

«Jazar­pe­na­ri bidea itxi» eki­me­na sor­tu da Bil­bon /​Nace en Bil­bao la ini­cia­ti­va «Pare­mos el abu­so poli­cial»

[EUS] Ardu­ra poli­ti­koz bizi dugu azken asteo­tan COVID-19 biru­sa­ren aitza­kia­pean mun­du mai­la­ko oli­gar­kiak gogor­tu duen pro­le­tal­goa­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba poli­ti­ko zein eko­no­mi­koa. Izan ere, osa­­sun-kri­­si huts baten itxu­ra eman­da, eta infor­ma­zio bon­bar­da­ke­ta­ren atzean dagoen des­in­for­ma­zio eta norae­za apro­betxa­tu­ta, agin­ta­riek lan­gi­le kla­sea­ren domi­na­zioan sakon­tze­ko para­da balia­tu dute: bur­ge­siak bai­men­tzen ziz­ki­gun aska­ta­sun poli­ti­ko urriak are eta gehia­go murriz­tea, […]