Espainiako Audientzia Nazionalean sinatutako akordioaren aurrean /​Ante el acuerdo firmado ante la Audiencia Nacional española

[EUS] Gaur ber­tan 11⁄13 auzi­ko aku­sa­tuek Fis­kal­tza­re­kin zein AVT eta DyJ­re­kin ere Espai­nia­ko Audien­tzia espai­no­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Api­ri­la­ren 12an gure elkar­ta­su­na adie­ra­zi genien pren­t­sa ohar baten bidez pro­ze­du­ra hone­tan epaitze­ra zihoa­zen per­tso­nei, eta epai­ke­ta honek zeu­kan garran­tzi poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu genuen. Pre­so poli­ti­koei egon­kor­ta­sun mini­mo […]

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la. Ala­bai­na, pasa den oste­gu­nean Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea Puer­to III-ko iso­la­men­du modu­lu­ra joan […]

Faxismoaren aurrean, har ditzagun kaleak /​Ante el fascismo, tomemos las calles

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Donos­tian eta Bil­bon, eta gaur Ore­re­tan bil­du diren anti­fa­xis­tei babe­sa hela­ra­zi nahi die, bai­ta faxis­tei zein zipaioei gure mes­pretxu eta gorro­to­rik han­die­na era­kutsi ere. Bada­ki­gu beti­da­nik egon dire­la faxis­tak Eus­kal Herrian, bai­na azken hamar­ka­de­tan euren gor­de­le­kue­tan ezku­ta­tu­rik ema­ten zuten den­bo­ra gehie­na. Orain, ordea, haien […]

Gudarien Basoa landatu zuten berriz larunbatean Aritxulegin

Juan Jose Regoren heriotzaren aurrean /​Ante el fallecimiento de Juan Jose Rego

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere tris­te­zia era­kutsi nahi du Juan Jose Rego Donos­tia­ko pre­so poli­ti­ko ohia­ren heriotza­ren aurrean, eta bere fami­lia­ri dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio. Era berean gogo­ra­ra­zi nahi dugu Juan Jose kar­tze­lan gai­xo­tu zela eta lau urtez egon zela borro­kan, herria­re­kin bate­ra, espetxe­tik ate­ra zeza­ten tra­ta­men­du medi­ku ego­kia […]

Etxeraten adierazpenaren aurrean /​Ante la declaración de Etxerat

[EUS] Pasa den osti­ra­lean, martxoak 1, Etxe­rat elkar­teak egin­da­ko adie­raz­pen harri­ga­rria­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Pre­so poli­ti­koen seni­deek zer­bait era­gi­ten badi­gu­te, hori era­ba­te­ko erres­pe­tua da, pre­soen mili­tan­tzia­re­kin ados ez dau­den kasue­tan ere bai, izan ere borro­ka­ren hau­tua egin zuen per­tso­na horren ondoan urte luzez eta bal­din­tza­rik gabe jarraitzeak […]

Otsailak 13, torturaren aurkako eguna /​13 de febrero, día contra la tortura

[EUS] Otsai­la­ren 13an 38 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik, data honek tor­tu­ra­ren aur­ka­ko borro­kan erre­fe­ren­tzial­ta­sun nagu­sia izan du Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra ez da haien one­tik kan­po zeu­den zen­bait fun­tzio­na­riok aurre­ra era­man­da­ko prak­ti­ka kasua­la izan, bai­zik eta disi­den­teak […]

Patxi Ruiz «Kapota» preso politikoaren aita hil zen atzo

Agur eta oho­re! Atzo hil zen Fran­cis­co, Patxi Ruiz pre­so poli­ti­koa­ren aita. Urteak zera­matzan gai­xo­rik eta bere semea ikus­te­ra joan ahal gabe. Patxik juri­di­ko­ki borro­ka­tu behar izan zuen etxe­ra era­man zeza­ten aita­ri azken agu­rra ema­te­ra. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio fami­lia­ri eta Fran­cis­co­ri esker­tzea urte haue­tan eman digun babe­sa eta […]

Zipaioek Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren aurka burutako atxiloketen aurrean /​Ante las detenciones llevadas a cabo por los cipayos contra Galder Barbado y Aitor Zelaia

[EUS] Zipaioek Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ren aur­ka buru­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Lehe­nik eta behin elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die­gu atxi­lo­tuei eta haien aska­ta­su­na gal­de­gin. Erre­pre­sioa­ren aurrean elkar­ta­su­na eta erre­pre­so­reen kon­tra­ko sala­ke­ta izan­go da beti gure eran­tzu­na. Bes­te­tik, esan beha­rra dugu gure jarre­ra ezar­tze­ko orduan ber­din zai­gu­la […]

Azken astean sakabanaketak eragindako hiru istripuen aurrean /​Ante los tres accidentes provocados por la dispersión la última semana

[EUS] Hiru izan dira azken astean zehar espai­niar Esta­tua­ren saka­ba­na­ke­ta poli­ti­kak era­gin­da­ko auto istri­puak : Jesus Mari Etxe­be­rria (Puer­to III), Jon Mire­na San Pedro (Herre­ra de la Man­cha) eta Luis Mari­ñe­la­re­na­ren (Cur­tis) seni­deek pai­ra­tu­ta­koak. Gure elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu haiei eta euren seni­deei ere. Gogo­ra eka­rri nahi dugu 16 dire­la espetxe saka­ba­na­ke­ta­ren ondo­rioz hil­da­ko eus­kal pre­so […]