Seña­lan fren­te a la cár­cel de Mur­cia II a los res­pon­sa­bles de los ata­ques con­tra los pre­sos y rei­vin­di­can la amnis­tía

Duran­te los meses de mayo y junio ha que­da­do en evi­den­cia que sin pre­sión popu­lar la opa­ci­dad y la impu­ni­dad de las car­ce­le­ros aumen­ta aún más. Lo que pasa al otro lado de los muros se que­da en el inte­rior de la cár­cel si quie­nes esta­mos fue­ra no lo denun­cia­mos. Las cár­ce­les, lejos de ser herra­mien­tas para […]

Mar­cha a la cár­cel de Mur­cia II, el 11 de julio

Duran­te los meses de mayo y junio ha que­da­do en evi­den­cia que sin pre­sión popu­lar la opa­ci­dad y la impu­ni­dad de las car­ce­le­ros aumen­ta aún más. Lo que pasa al otro lado de los muros se que­da en el inte­rior de la cár­cel si quie­nes esta­mos fue­ra no lo denun­cia­mos. En las cár­ce­les se prac­ti­ca de mane­ra […]

Saioa San­chez Ren­ne­se­ko kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra lekual­da­tu dute

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Saioa San­chez Beran­go­ko pre­so poli­ti­koa Ren­ne­se­ko (801 km) kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra (703 km) lekual­da­tu dute­la. Alda­ke­ta honen arra­zoia da Saioa haur­dun dagoe­la eta Ren­ne­se­ko kar­tze­la­ko amen dibi­sioa obre­tan dagoe­la. Hori dela-eta, Nan­te­se­ko­ra alda­tu dute obrak buka­tu bitar­tean. Gero Ren­ne­se­ra era­man­go dute berriz. Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 10a. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko […]

Patxi­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa gose gre­ba utzi eta gero

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion. Gaur etxe­ra dei­tu du eta […]

Sabin Etxe­ko mobi­li­za­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua

Ori­gi­na­la: Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko herri hau esnatzea­ga­tik, bizi­rik gau­de­la era­kus­tea­ga­tik, belau­nal­dien arte­ko lotu­ra eta haria man­ten­tzen lagun­tzea­ga­tik. Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko zapal­kun­tza­rik gor­di­ne­na­ren aurrean zutik eta harro irau­tea posi­blea dela hain ozen oihu­katzea­ga­tik, borro­ka egi­tea mere­zi due­la era­kus­tea­ga­tik, erre­pre­sioa­ren bene­ta­ko aur­pe­gia mun­du guz­tia­ren begi bis­tan jar­tzea­ga­tik, hain­bes­te mas­ka­ra ken­tzea­ga­tik. Jato­rria /​Ori­gen

Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro­ren kasuen aurrean

Ohar honen bidez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro pre­so poli­ti­koei. Lehe­nen­goa­ri jaso­ta­ko espetxe zigor berria­ren aurrean, eta biga­rre­na­ri kar­tze­la­tik irte­tea era­goz­ten dion eta ire­ki berri dio­ten auzia­ren aurrean. Iur­gi Gari­ta­goi­tia­ri 389 urte­ko zigor berria eza­rri dio Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak. Hau, lehe­na­go sal­bues­pen epai­te­gi faxis­ta horrek […]

Bea Etxe­be­rria eta bere bi urte­ko ala­ba mehatxa­tu ditu guar­dia zibil batek

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­sun osoa hela­ra­zi nahi dio Bea Etxe­be­rria Bil­bo­ko pre­so poli­ti­koa­ri, guar­dia zibil batek bera­ri eta bere 2 urte­ko ala­ba­ri egin­da­ko mehatxuen aurrean. Elkar­ta­sun kei­nu hau Iñi­go Zapi­rain pre­so poli­ti­koa­ri ere zabal­du nahi dio­gu, Bea­ren biko­te­ki­dea eta umea­ren aita iza­nik. Guar­dia zibil honek Bea­ri esan dio bai bera­ri zein bere ala­ba­ri […]

Vox-en eta zipaioen era­soa­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Bil­bon Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­ria­ren aur­ka buru­tu­ta­ko eki­men faxis­ta sala­tu nahi du. Vox-eko jauntxo espai­no­len pro­bo­ka­zio kol­da­rraz gain, faxis­moa­ren han­ke­ta­ko bat den poli­zia­ren era­soa ere sala­tu nahi dugu. Biak sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren logi­ka berean mugitzen dira. Era berean, atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na­ri eta kol­pa­tu­ta­ko mani­fes­ta­ri anti­fa­xis­tei elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu. […]

Mani­fes­ta­zio nazio­na­la Iru­ñean ekai­na­ren 27an (Agi­ria)

Patxi Rui­zek 31 egu­nez aurre­ra era­man­da­ko gose eta ega­rri gre­bek age­rian utzi dute kar­tze­la­ren bene­ta­ko izae­ra hil­tzai­lea eta, hau gizar­tea­ren isla iza­nik, sis­te­ma­ren bene­ta­ko aur­pe­gi tor­tu­ratzai­lea ere. Pre­soa­ren per­tso­na­li­ta­tea apur­tzea da kar­tze­la­ren hel­bu­rua, jen­de obe­dien­tea eta iriz­pi­de­rik gabe­koa sor­tzea. Pre­so poli­ti­koen kasuan, kar­tze­lak hel­bu­ru bikoitza dau­ka: bate­tik aipa­tu­ta­ko asi­mi­la­zio per­tso­na­la gau­zatzea eta, bes­te­tik, mili­tan­te pre­soa […]

Larun­ba­te­ko amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa debe­ka­tu dute

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Espai­nia­ko Gober­nuak Nafa­rroan duen Dele­ga­zioak debe­ka­tu egin due­la larun­bat hone­ta­ra­ko, ekai­nak 27, “Borro­kak ez du ete­nik. Amnis­tia osoa!” lelo­pean dei­tu­ta zegoen mani­fes­ta­zioa. Debe­kua­ren aitza­kia, orain­goan, komu­ni­ka­zioa epez kan­po egin­da dagoe­la eta urgen­tzia bidez deitze­ko moti­ba­zio­rik ez dagoe­la izan da. Aitza­kia dio­gu mani­fes­ta­zioen debe­kuak eten­ga­beak dire­la­ko Nafa­rroan, hauek faxis­tek dei­tuak […]