Este sába­do lle­va­rán a cabo la tra­di­cio­nal mani­fes­ta­ción de enero por la amnis­tía 🗓 🗺

Par­ti­rá a las 20:00 de la Pla­za de los Her­ma­nos Etxe­ba­rrie­ta en Bil­bo

Patxi Rui­zek eba­ki­du­rak egin ditu besoan pro­tes­ta gisa ‑Mur­tzia II-ko kar­tze­la­ri baten jarre­ra era­so­ko­rra eta mehatxuak salatze­ko egin du- /​Patxi Ruiz se hace cor­tes en el bra­zo como pro­tes­ta ‑Denun­cia la acti­tud ofen­si­va y las ame­na­zas de un car­ce­le­ro de Mur­cia II-

[EUS] Agi­ri honen bitar­tez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Patxi Ruiz Txan­trea­ko pre­so poli­ti­koak gaur buru­tu­ta­ko pro­tes­tal­di gogor baten berri eman nahi du. Gaur­koan Patxik bere burua lesio­na­tu du besoa objek­tu zorrotz batez eba­kiz Mur­tzia II-ko kar­tze­lan. Era­gin­da­ko zau­ria­ren ondo­rioz eri­zan­de­gi­ra era­man behar izan dute, ber­tan hama­bi gra­pa jarri diz­kio­te­la. Pro­tes­ta honek bere jato­rria […]

Bil­bao anti­fa­xis­ta /​Bil­bao anti­fas­cis­ta

[EUS] Vox alder­di ultra­es­kuin­dar espai­no­la­ren miti­na­ren aurrean pro­tes­tatzea­ga­tik zipaioek Bil­bon anti­fa­xis­ten aur­ka aurre­ra era­man­da­ko bio­len­tzia­ren eta prak­ti­ka­tu­ta­ko atxi­lo­ke­ten aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere gaitzes­pen irmoa adie­ra­zi nahi du era­so hone­ki­ko. Bes­tal­de, mani­fes­ta­rien duin­ta­su­nez­ko jarre­ra txa­lo­tu eta atxi­lo­tu­ta­koei zein gai­non­tze­ko kal­te­tu­ta­koei gure elkar­ta­su­na eta babes osoa adie­ra­zi nahi die­gu. Faxis­moa ez da auke­ra […]

Amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa nazio­na­la, aza­roa­ren 30ean Bil­bon /​Mani­fes­ta­ción nacio­nal a favor de la amnis­tía el 30 de noviem­bre en Bil­bo

[EUS] Pren­tsau­rre­ko honen bitar­tez, egun­go egoe­ra erre­pre­si­boa­ren gai­ne­ko ira­kur­ke­ta pla­za­ratzea eta gure ildo poli­ti­koa­ren ingu­ru­ko xehe­ta­su­nak ema­tea dugu xede. Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek haien jarre­ra­ren adi­bi­de argiak utzi diz­ki­gu­te azken astee­tan, Audien­tzia Nazio­na­lak ETA­ko bost mili­tan­te­ri eza­rri­ta­ko zigo­rre­ta­tik, Paris­ko Zigor Apli­ka­zioen Gelak Lorentxa Bey­rie eta Xix­tor Haran­bu­ru­ri man­ten­tzen dien bizi oso­ra­ko zigo­rre­ta­raino; Altsa­su­tik Kata­lu­nia­raino; metal­gin­tza­ko […]

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean /​Ante el acuer­do fir­ma­do ante la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la

[EUS] Gaur ber­tan 11⁄13 auzi­ko aku­sa­tuek Fis­kal­tza­re­kin zein AVT eta DyJ­re­kin ere Espai­nia­ko Audien­tzia espai­no­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Api­ri­la­ren 12an gure elkar­ta­su­na adie­ra­zi genien pren­t­sa ohar baten bidez pro­ze­du­ra hone­tan epaitze­ra zihoa­zen per­tso­nei, eta epai­ke­ta honek zeu­kan garran­tzi poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu genuen. Pre­so poli­ti­koei egon­kor­ta­sun mini­mo […]

Txi­ki­tok batai­la ira­ba­zi du /​Txi­ki­to ha gana­do la bata­lla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi kar­tze­la­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­deak Txi­ki­to­ri. Txi­ki­tok ira­ga­rri zuen ez zue­la horre­la­ko neu­rri­rik onar­tu­ko eta han­dik aurre­ra bisi­tei uko egin­go zie­la. Ala­bai­na, pasa den oste­gu­nean Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea Puer­to III-ko iso­la­men­du modu­lu­ra joan […]

Faxis­moa­ren aurrean, har ditza­gun kaleak /​Ante el fas­cis­mo, tome­mos las calles

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Donos­tian eta Bil­bon, eta gaur Ore­re­tan bil­du diren anti­fa­xis­tei babe­sa hela­ra­zi nahi die, bai­ta faxis­tei zein zipaioei gure mes­pretxu eta gorro­to­rik han­die­na era­kutsi ere. Bada­ki­gu beti­da­nik egon dire­la faxis­tak Eus­kal Herrian, bai­na azken hamar­ka­de­tan euren gor­de­le­kue­tan ezku­ta­tu­rik ema­ten zuten den­bo­ra gehie­na. Orain, ordea, haien […]

Guda­rien Basoa lan­da­tu zuten berriz larun­ba­tean Aritxu­le­gin

Juan Jose Rego­ren heriotza­ren aurrean /​Ante el falle­ci­mien­to de Juan Jose Rego

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere tris­te­zia era­kutsi nahi du Juan Jose Rego Donos­tia­ko pre­so poli­ti­ko ohia­ren heriotza­ren aurrean, eta bere fami­lia­ri dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio. Era berean gogo­ra­ra­zi nahi dugu Juan Jose kar­tze­lan gai­xo­tu zela eta lau urtez egon zela borro­kan, herria­re­kin bate­ra, espetxe­tik ate­ra zeza­ten tra­ta­men­du medi­ku ego­kia […]

Etxe­ra­ten adie­raz­pe­na­ren aurrean /​Ante la decla­ra­ción de Etxe­rat

[EUS] Pasa den osti­ra­lean, martxoak 1, Etxe­rat elkar­teak egin­da­ko adie­raz­pen harri­ga­rria­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Pre­so poli­ti­koen seni­deek zer­bait era­gi­ten badi­gu­te, hori era­ba­te­ko erres­pe­tua da, pre­soen mili­tan­tzia­re­kin ados ez dau­den kasue­tan ere bai, izan ere borro­ka­ren hau­tua egin zuen per­tso­na horren ondoan urte luzez eta bal­din­tza­rik gabe jarraitzeak […]