[EUS/ES]Ez gure ize­nean. Trans­bi­bo­llo­ma­ri­kak Palestinarekin!

[EUS] Pales­ti­na sun­tsitzen ari dira! Due­la zen­bait aste Israel­go esta­tu sio­nis­ta geno­zi­dioa egi­ten ari da Pales­ti­na­ko herria­ren aur­ka. Israel­go indar poli­ti­koek Gaza­ko herri­ta­rrak era­bat des­age­rra­raz­te­ko mehatxua egi­ten duten bitar­tean, Men­de­bal­de­ko poten­tzia gehie­nek epel­ke­riaz jokatzen dute: israel­dar buru­za­gi geno­zi­de­kin bate­ra ager­tzen dira argaz­kie­tan edo tar­te­ko bideak pro­po­satzen dituz­te; hala­koek ez dute gerra amaitzen lagun­du­ko inola ere. […]

Comun­cia­do de apo­yo del FDLP a las mani­fes­ta­cio­nes por la Resis­ten­cia pales­ti­na de este sába­do 11 de noviem­bre en Eus­kal Herria

Des­de el Fren­te Demo­crá­ti­co para la Libe­ra­ción de Pales­ti­na, FDLP, que­re­mos enviar un fra­ter­nal salu­do al pue­blo de Eus­kal Herria y mos­trar nues­tro apo­yo a las mani­fes­ta­cio­nes con­vo­ca­das para este sába­do 11 de noviem­bre por Pales­ti­na­re­kin Elkar­ta­su­na en favor de la Resis­ten­cia y lla­ma­mos a la comu­ni­dad ára­be y al pue­blo vas­co a par­ti­ci­par en ellas y apo­yar­las. Coin­ci­di­mos ple­na­men­te con sus […]

Gora pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia! Sio­nis­moa geno­zi­da! Manies­ta­zioak herrial­de guz­tie­tan aza­roa­ren 11an /​Mani­fes­ta­cio­nes en todos los herrial­des el 11 de noviembre

📆 Aza­roak 11BILBO⏰ 18:00etan📍 Elip­ti­ka­tikGASTEIZ⏰ 18:00etan📍 Bil­bo Pla­za­tikIRUÑEA⏰ 12:30ean📍 Gaz­te­lu pla­za­tikHENDAIA – IRUN⏰ 12:00etan📍 Hen­daia­ko tren gel­to­kia > Muga > CAF Irun [EUS] Joan den larun­ba­tean, urria­ren 28an, Eus­kal Herri oso­tik eto­rri­ta­ko mila­ka eta mila­ka per­tso­na kale­ra ate­ra ginen Bil­bon, Esta­tu sio­nis­ta­ren geno­zi­dioa salatze­ko eta pales­ti­nar herria­ren erre­sis­ten­tzia­ra­ko esku­bi­dea defen­datze­ko. Pales­ti­na­re­kin Elkar­ta­su­na eki­me­nak anto­la­tu zuen manifestazioa, […]

El pro­ble­ma no es Hamás ni Pales­ti­na. El pro­ble­ma es el Esta­do sionista

«El arma núme­ro uno del impe­ria­lis­mo es el dola­ris­mo sio­nis­ta y una de las prin­ci­pa­les bases de esta arma, es el Israel sio­nis­ta. Los impe­ria­lis­tas euro­peos ubi­ca­ron sabia­men­te a Israel don­de podían divi­dir geo­grá­fi­ca­men­te al mun­do árabe.»Malcolm X, en la «Lógi­ca sio­nis­ta» en The Egypt Gazet­te, 17 de sep­tiem­bre de 1964. El núme­ro de per­so­nas ase­si­na­das por los […]