Tuba­ce­xe­ko gre­ba­re­kin lotu­ta, bes­te epai­ke­ta bat hila­ren 18an/​El 18 de este mes ten­drá lugar un nue­vo jui­cio a tra­ba­ja­do­res de Tubacex

[EUS] Gas­tei­zen epai­tu­ko dute eta Tuba­ce­xe­ko gre­ban isti­luak sor­tze­ko tal­de anto­la­tu bat osatzea egoz­ten die­te. 2021eko martxoan Amu­rrio­ko plan­ta aurrean izan ziren pro­tes­ten hari­ra auzi­pe­tu zituz­ten. Ez dira kasu baka­rrak orain arte epai­tu­ta­koak eta epaitze­ko gel­ditzen dire­nak. Aurre­koan ere bi gre­ba­la­ri epai­tuak izan dira. Lan­gi­le bat zipaio bat jo eta bes­tea aten­ta­tua egi­tea lepo­ra­tuak. Beste […]

Euro­pa pro­bin­tzia­li­za­tu, euro­zen­tris­moa apur­tu! /​¡Pro­vin­cia­li­zar Euro­pa! ¡Des­truir el eurocentrismo!

[EUS] Era­so inpe­ria­lis­ta area­gotzen dabil Sahel-en. Gaur egun, Afri­ka­ko zonal­de hora Men­de­bal­de Kolek­ti­boa­ren hege­mo­nia inpe­ria­lis­ta­ri eus­te­ko borro­ka fron­te garran­tzitsue­ne­ta­ri­ko bat bihur­tu da. Azken bola­dan, zonal­de horre­tan dau­den indar harre­ma­nak aldatzen ari dira: Mali, Bur­ki­na Faso eta Niger men­de­bal­de­ko uzta­rri inpe­ria­lis­ta­ren aur­ka altxatzen hasi dira eta nazioar­te­ko alian­tza berriak sus­tatzea­ri ekin dio­te. Ordea, men­de­bal­de­tik ez da elkartasun […]

Capi­ta­lis­mo y escla­vi­tud: la ver­dad incómoda

La BBC infor­mó la sema­na pasa­da (31 de agos­to de 2023) de que la exdipu­tada con­ser­va­do­ra Antoi­net­te Sand­bach había pedi­do que se supri­mie­ra toda men­ción de su nom­bre en un pre­mia­do docu­men­tal sobre la escla­vi­tud, basa­do en una inves­ti­ga­ción rea­li­za­da por el doc­to­ran­do Al Nasir. En el docu­men­tal se iden­ti­fi­ca­ba a Sand­bach como des­cen­dien­te de Samuel […]

Esta­do fran­cés: Repre­sión sindical

400 acti­vis­tas de la CGT pro­ce­sa­dos «Cuan­do se ata­ca a un alto diri­gen­te, se hace para que la repre­sión sin­di­cal se vea más nor­ma­li­za­da. Hoy no es solo Sébas­tien Menes­plier el que ha sido cita­do en comi­sa­ría, es toda la CGT», argu­men­tó Sophie Binet, Secre­ta­ria Gene­ral de la Con­fe­de­ra­ción, pre­sen­te para la oca­sión. Tam­bién se celebraron […]