Mun­du­ko pre­so poli­ti­ko iraul­tzai­leen ome­nez /​En home­na­je a las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos revo­lu­cio­na­rios del mundo

[EUS] Kons­tan­te batek irau­ten du his­to­rian zehar. Kapi­ta­lak baz­ter­tutzat jotzen du kla­se eta nazio aska­pe­ne­ra­ko borro­kak odo­lik, izer­di­rik eta malko­rik gabe­ko eta esku­bi­dez gara­tu ahal iza­tea. Horre­ta­ra­ko, era­so­ra­ko, defen­tsa­ra­ko eta «bere egun­go araue­ta­ra­ko tres­nak» ego­kitzen dituz­te, nazioar­te­ko esku­bi­dea uka­tuz. Kons­tan­te bat ere bada, bere jario eta jaria­ki­ne­kin, zapal­kun­tza eta kla­­se-borro­­ka ez dire­la dekre­tuz amaitzen. Zapalkuntza/​okupazioa […]