Elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta Alfre­do Cospitorekin

Alfre­do Cos­pi­to, ita­liar pre­so poli­ti­ko anar­kis­tak, 140 egu­ne­tik gora dara­matza gose gre­ban ita­liar esta­tuak eza­rri dion “41 bis” deritzon iso­la­men­du erre­gi­me­na­ren aur­ka. Iso­la­men­du erre­gi­men hau hain­bat anto­la­kun­dek kri­ti­ka­tu eta sala­tu izan dute dau­kan izae­ra gogo­rra­ren­ga­tik eta ber­tan pre­soek jasan behar duten bal­din­tza gogo­rren­ga­tik. Ildo horre­ta­tik, Tor­tu­ra­ren Pre­ben­tzio­ra­ko Euro­par Kon­be­nioak edo­ta Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Tri­bu­na­lak gizatasunaren […]

Soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta con Alfre­do Cóspito

Alfre­do Cós­pi­to, pre­so polí­ti­co anar­quis­ta ita­liano, lle­va más de 140 días en huel­ga de ham­bre luchan­do con­tra el régi­men de ais­la­mien­to “41 bis” que le ha impues­to el Esta­do ita­liano. Este régi­men de ais­la­mien­to ha sido denun­cia­do por varias orga­ni­za­cio­nes debi­do a la dure­za de las con­di­cio­nes que some­te a los pre­sos, es por ello que incluso […]

Filo­so­fía y marxismo

Este tex­to de Hugo Azcuy que pre­sen­ta­mos a con­ti­nua­ción fue publi­ca­do en la revis­ta Pen­sa­mien­to Crí­ti­co, núme­ro 43, agos­to de 1970, pp. 205 – 213. (Ins­ti­tu­to de Filo­so­fía) Todo el que habla en nom­bre del mar­xis­mo se supo­ne a sí mis­mo situa­do den­tro de la teo­ría mar­xis­ta. Y este es, real­men­te, el pri­mer pro­ble­ma que tie­ne que afron­tar quien asuma […]

Yuri Afo­nin: «La Chi­na socia­lis­ta pro­po­ne un plan para un nue­vo orden mundial»

El vice­pre­si­den­te pri­me­ro del Comi­té Cen­tral del Par­ti­do Comu­nis­ta de la Fede­ra­ción Rusa, Yuri Afo­nin, par­ti­ci­pó en el pro­gra­ma 60 minu­tos del canal de tele­vi­sión Rusia‑1. El pri­mer tema de deba­te fue el docu­men­to «Posi­ción de Chi­na sobre una solu­ción polí­ti­ca a la cri­sis ucra­nia­na», publi­ca­do por la Repú­bli­ca Popu­lar Chi­na. Este docu­men­to está sien­do ampliamente […]

Gaz­teiz, 1976ko martxoa­ren 3a /​Gaz­teiz, 3 de mar­zo de 1976

[EUS] Gaur, 1976ko martxoa­ren 3aren urte­mu­gan, eus­kal lan­gi­le­ria­ren eta, oro har, herri lan­gi­lea­ren erre­pre­sioa­ren eta bizi-bal­­di­n­tzen eten­ga­be­ko degra­da­zioa­ren aurrean, kla­se elkar­ta­su­na­ren beha­rraz jabe­tu behar gara. Gaur egun argi dugu gure hel­bu­rua ez dela eus­kal nazio bur­ge­sa­ren alde borro­katzea, bai­zik eta eus­kal lan­gi­leen nazioa­ren alde eta mun­du­ko iraul­tza sozia­lis­ta­ren garai­pe­na­ren alde. Pre­mi­sa horiek ukae­zi­nak dira guretzat. Horiek […]