Bur­ki­na Faso da un mes al Esta­do fran­cés para la sali­da de las tro­pas del país

Burkina Faso da un mes al Estado francés para la salida de las tropas del país

El Gobierno de Bur­ki­na Faso pidió este 21 de enero la sali­da en los pró­xi­mos 30 días del Ejér­ci­to de Fran­cia de su terri­to­rio. París ha reac­cio­na con cobar­día, indi­can­do que no ha sido infor­ma­do según L’Express. El anun­cio se da des­pués de una serie de pro­tes­tas don­de exi­gían la sali­da de los 400 sol­da­dos fran­ce­ses de […]

PROPOSAMEN POLITIKOA – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza­ren ana­li­si ego­kia egi­te­ko, beha­rrez­koa da ema­ku­me lan­gi­leok zapal­du­ta man­ten­tzen gai­tuz­ten egin­behar eta inpo­si­zio sozia­lak txer­ta­tu­ta age­ri diren oso­ta­sun edo errea­li­ta­te sozia­la uler­tzea; hau da, gizar­te kapi­ta­lis­tan zapal­kun­tzak berak betetzen duen lekua azter­tzea. Modu horre­tan, kapi­ta­lis­moa ezau­ga­rritzen duen kla­se domi­na­zioa­ren bai­tan koka­tu deza­ke­gu zapal­kun­tza eta uler­tu, bote­re bur­ge­sa­ren beti­kotze pro­ze­suan era­gin­ko­rra bihur­tu dela […]

ZAINTZA ETA GARBIKETA SEKTOREKO EMAKUMEOK BORROKARA! – ITAIA

Zain­tza eta gar­bi­ke­ta sek­to­rea­ren egoe­ra azter­tu eta haren ingu­ru­ko ezta­bai­da eman ostean, ezin­bes­te­koa iku­si dugu honi aurre egi­te­ko zen­bait alda­rri­ka­pen pla­za­ratzea. Esa­te­ra­ko, sol­da­tak igotzea, ratioak jeis­tea edo ta lan bal­din­tzak oker­tzen dituz­ten enple­gu agen­tzia zein azpi­kon­tra­te­kin amaitzea. Sek­to­re­ko lan bal­din­tza pena­ga­rriak beha­rrez­koak zaiz­kie patro­nal eta enpre­sa sareei urtean mili­oi­ka euro­ko ira­ba­zia iza­te­ko eta ins­ti­tu­zio zein […]

Perú. La dic­ta­du­ra no pue­de fre­nar las mar­chas de pro­tes­ta ni balean­do y matando

Perú. La  dictadura no puede frenar las marchas de protesta ni baleando y  matando

Por Car­los Norie­ga, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 24 de enero de 2023. La pre­si­den­ta pro­pu­so una tre­gua y lue­go cul­pó a los mani­fes­tan­tes de haber lan­za­do las balas que los mata­ron a ellos mis­mos. Pobla­do­res del sur andino denun­cian abier­to racis­mo. “Vamos pue­blo, cara­jo, el pue­blo no se rin­de, cara­jo”, gri­ta­ba la mul­ti­tud en res­pues­ta a los gases lacri­mó­ge­nos y per­di­go­nes dis­pa­ra­dos por […]