Jar­du­nal­diak 21 – 22

2022eko ekai­na­ren 4ean, biga­rren jar­du­nal­di nazio­na­la egin genuen Her­na­nin. Ber­tan 1000 per­tso­na­tik gora batu ginen, ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza gain­ditze­ko komu­nis­moa­ren erai­kun­tza­ren beha­rrez­ko­ta­su­naz haus­nar­tze­ko. Jato­rria /​Ori­gen

Indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko anto­la­tu! – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leok egu­ne­ro­koan indar­ke­ria for­ma ezber­di­nakpai­ratzen ditu­gu eta egun­go kri­si tes­tuin­gu­ruan indar­ke­ria are gehia­gonor­ma­li­zatzen ari da. Iku­sen­tzu­te­ko pla­ta­for­mak gai­len­du diren garai haue­tan indar­ke­ria for­ma berriakgara­tu dira, zapal­kun­tza indar­tuz. Ins­ti­tu­zioek ara­zo horren aurrean martxan jarri­ta­ko erra­min­tek hutsu­nenabar­me­nak iza­teaz gain, argi izan behar dugu ez dute­la ema­ku­me lan­gi­leokjasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza gain­ditze­ko boron­da­te errea­lik. Horren aurrean gure kabuz ekitea […]

Pro­po­sa­men Poli­ti­koa – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza­ren ana­li­si ego­kia egi­te­ko, beha­rrez­koa da ema­ku­me lan­gi­leok zapal­du­ta man­ten­tzen gai­tuz­ten egin­behar eta inpo­si­zio sozia­lak txer­ta­tu­ta age­ri diren oso­ta­sun edo errea­li­ta­te sozia­la uler­tzea; hau da, gizar­te kapi­ta­lis­tan zapal­kun­tzak berak betetzen duen lekua azter­tzea. Modu horre­tan, kapi­ta­lis­moa ezau­ga­rritzen duen kla­se domi­na­zioa­ren bai­tan koka­tu deza­ke­gu zapal­kun­tza eta uler­tu, bote­re bur­ge­sa­ren beti­kotze pro­ze­suan era­gin­ko­rra bihur­tu dela […]