Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren agi­ria /​Comu­ni­ca­do el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la represión

[EUS] Jarraian letra etza­nez adie­raz­ten ditu­gun para­gra­fo­ak Mugi­men­duak joan den abuz­tuan egin zuen haus­nar­ke­ta­ren par­te dira, eta berretsi egi­ten dugu. Izan ere, ira­ga­rri­ta­ko erre­pre­sioa­ren par­te gara jada. Dato­rren erre­pre­sio basa­tia­ren aurrean Pre­miaz­koa da iden­ti­fi­katzea zein ondo­rio izan­go dituen epe labu­rrean Eus­kal Herrian, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren kri­si­rik han­die­na izan­go dena, batez ere men­de­bal­de­ko zona­lean. Hau da, hondamendia […]