Beran­go­ko Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren oharra

Beran­go­ko Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik gogor sala­tu nahi dugu martxoa­ren 13an herrian gau­za­tu­ta­ko ongi eto­rria­ren hari­ra etsaia­ren alde­tik hel­du­ta­ko jazar­pe­na eta erre­pre­sioa. Jaki­na da bai Espai­niak eta bai­ta Fran­tziak ere Eus­kal Herria­ren azken aztar­na des­age­rra­raz­tea dute­la hel­bu­ru, eta horre­kin bate­ra nos­ki, azken aldian hain­bes­te entzu­ten den memo­ria his­to­ri­koa ere. Horre­tan datza hain zuzen ere Beran­go­ko hiru mili­tan­teen kon­tra­ko kan­pai­na hau. Ezin bai­tu­te onar­tu herri anto­la­tu batek mere­zi­men­du osoz Eus­ko Guda­ri bati egin­da­ko harre­ra. Azken garaie­tan eus­kal­du­nen artean ongi eto­rrien ingu­ruan sor­tu den ezta­bai­da bera oso kez­ka­ga­rria da. Hots, zapal­tzen gai­tuz­ten espai­niar eta fran­tziar esta­tu faxis­ten lege­dia­ren onar­pe­naz ari gare­la­ko. Eta horre­kin bate­ra, berri­ro ere sub­jek­tu poli­ti­koa etsaien esku uzten dugu; gurea, Eus­kal Herri askea dena, defen­da­tu beha­rrean. Ongi eto­rri poli­ti­koen beha­rra alda­rri­katzen dugu hone­kin, ez soi­lik aska­ta­su­na berres­ku­ra­tu berri duen mili­tan­tea omen­tze­ko bai­zik eta Herria bera­ren­tza­ko guda­ri bat duin­ta­sun osoz etxe­ra buel­tatzeak, etsaia­re­ki­ko garai­pe­na dakar bera­re­kin eta bai­ta Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ren garran­tzia. Amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te­on­tza­ko nego­ziae­zi­na da gati­bu edu­ki dituz­ten kideen harre­ra bere gain jasotzea eta horre­ga­tik eki­tal­di poli­ti­ko hauen beha­rra ikus­ten dugu Eus­kal Herri­ko ere­mu guz­tie­tan. Amnis­tia­ren alde­ko alda­rria orain dela hamar­ka­da asko erro­tu­ta dagoe­la Eus­kal Herrian, eta gure tei­la­tu pro­pioa­ri harriak botatzea izan­go zen alda­rri honen des­age­rra­raz­pe­na. Amnis­tia osoak erre­pre­sa­lia­tu oro­ren aska­ta­su­naz hara­ta­go doan esa­nahia dau­ka. Borro­ka­ren zile­gi­tatzea hain zuzen ere. Eta guk ez dau­ka­gu inola­ko esku­bi­de­rik borro­ka­tu dute­nen mila­ka mili­tan­teen ize­na zikin­tze­ko bai­na bere­zi­ki ez dau­ka­gu esku­bi­de­rik hurren­go belau­nal­diei, borro­ka, kon­pro­mi­so eta anto­la­kun­tza­ren ateak ixte­ko. Eta azken hone­tan datza hain zuzen ere etsaiak beti­da­nik mahai gai­nean jarri duen legea­ren onar­tzeak. Espai­niar zein Fran­tziar legea­ren onar­tzeak kri­mi­nal zein terro­ris­ta bihur­tzen bai­kai­tu bereha­la­ko­ta­su­nez. Egun Eus­kal Herriak bizitzen duen des­po­li­ti­za­zio pro­ze­suak ere ere­mu ber­di­ne­ta­ra gara­matza; eta kasu hone­tan ere, bes­te asko­tan beza­la, isi­lik man­ten­tzea Herria­ren zapal­tzai­lee­ki­ko kon­pli­zi­ta­tea dakar bera­re­kin. Poli­ti­ko­ki eran­tzun behar die­gu. Guz­ti hau esan­da, gure elkar­ta­sun osoa adie­ra­zi nahi die­gu Beran­go­ko hiru mili­tan­te poli­ti­koei eta hemen­dik aurre­ra, ongi eto­rri poli­ti­koen garran­tzia iku­si­ta, hauek defen­da­tu, bul­tza­tu, eta anto­latze­ko kon­pro­mi­soan berrez­ten gara.

Erre­pre­sio­rik Ez! Amni­si­ta Osoa!

Eus­kal Herrian, 2022ko abuz­tua­ren 19an

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *