El colap­so de occi­den­te y el futu­ro de la humanidad

El mayor desa­fío al que se enfren­tan las socie­da­des siem­pre ha sido cómo lle­var a cabo el comer­cio y el cré­di­to sin per­mi­tir que los comer­cian­tes y acree­do­res ganen dine­ro explo­tan­do a sus clien­tes y deu­do­res. Toda la anti­güe­dad reco­no­ció que el impul­so de adqui­rir dine­ro es adic­ti­vo y, de hecho, tien­de a ser explo­ta­dor y, por lo tan­to, social­men­te dañino. […]

Zaloa, zure izae­ra bizia­ren oroitza­pe­na gure­kin gel­ditzen da betiko

Gaur goi­ze­ko 5:30ean Zaloa Res­pal­di­za, Tin­ko­ko lagun­tzai­lea eta urte­tan amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­tea, zen­du da gai­xo­ta­sun larri baten ondo­rioz. Hutsu­ne han­dia uzten digu Zaloak, eta bihotza apur­tu­ta, bai­na bere izae­ra bizia­ren oroitza­pe­na gure­kin gel­ditzen da beti­ko. Azken urteo­tan pre­soen seni­dee­kin berak egin­da­ko lana azpi­ma­rra­tu behar dugu. 2016an zipaioek atxi­lo­tu zuten, Zaloa Audien­tzia Nazio­na­la­ren zita­zioa­ri muzin egin […]