Martxo­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

Errepresioaren aurrean tinko

2022/​03/​02 Biz­kai­ko SOS Arra­za­ke­riak zipaioak 2018an boli­viar jato­rri­ko ema­ku­me bati egin­da­ko era­soa sala­tu du.
2022/​03/​04 Pablo Gon­za­lez kaze­ta­ria espetxe­ra­tu dute Polo­nian. Lau egu­nez izan dute inko­mu­ni­ka­tu­ta.
2022/​03/​05 Donos­tial­de­ko Jar­du­ne­ko 3 kide­ri 1200 euro­ko isu­nak iritsi zaie Txi­ki­to pre­so poli­ti­koa­ren alde­ko pro­pa­gan­da jar­tzea­ga­tik.
2022/​03/​05 5 per­tso­na migratzai­le atxi­lo­tu ditu Urru­ñan Fran­tzia­ko poli­ziak.
2022/​03/​08 GKS­ko hiru kide jen­dar­me­ria­ra dei­tu dituz­te Doni­ba­ne-Gara­zin.
2022/​03/​10 Gas­teiz­ko Jua­ni blo­ke oku­pa­tu­ta­ko etxe­bi­zitza hus­tu dute poli­zia inda­rrek.
2022/​03/​14 Aske gera­tu da Ibai Agi­na­ga pre­so poli­ti­koa.
2022/​03/​14 Zipaioek bi metro baino gutxi­ra tiro­ka­tu dute gaz­te bat Donos­tian.
2022/​03/​17 Gutxie­nez 11 per­tso­na des­alo­ja­tu dituz­te Eiba­rren.
2022/​03/​17 Kon­fi­na­men­du garaian semea zipaioen­ga­tik babes­tu zuen ema­ku­mea epaitzen ari dira Bil­bon.
2022/​03/​21 Aske gera­tu da Emi­lio Sala­be­rria pre­so poli­ti­koa.
2022/​03/​24 Zipaioek 34 pers­to­na atxi­lo­tu dituz­te Gas­tei­zen ikas­le gre­ba­ren hari­ra.
2022/​03/​31 Suma­rio 13/​13ren hari­ra kar­tze­la zigo­rrak eza­rri diz­kie­te Aran­tza Zulue­ta, Jon Enpa­ran­tza, Naia Zurria­rain eta Iker Sarriegiri.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.