Yvan Colon­na­ren heriotza: agiria.

Pre­soen asi­mi­la­zioan eta infan­ti­li­za­zioan oina­rri­tu­ta­ko Fran­tzia­ko admi­nis­tra­zioak era­bil­tzen duen sis­te­ma buro­kra­ti­koak, finean, per­tso­na­ren sun­tsi­pe­na eta, mili­tan­te poli­ti­koen kasuan, hauen boron­da­tea men­de­ratzea bes­te­rik ez du bilatzen. Yvan Colon­na mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta kor­si­ka­rra­ren heriotza­ren aurrean, Tin­kok dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie bere seni­de, hur­ko eta bur­ki­de guz­tiei. Yva­nek 19 urte zera­matzan pre­so eta Fran­tzia­ko Esta­tuak bizi oso­ra­ko zigo­rra eza­rria zion. […]

Muer­te de Yvan Colon­na: comunicado.

El sis­te­ma buro­crá­ti­co que uti­li­za la admi­nis­tra­ción fran­ce­sa, basa­do en la infan­ti­li­za­ción y la asi­mi­la­ción, no bus­ca otra cosa que la des­truc­ción de la per­so­na y, en el caso del mili­tan­te polí­ti­co, doble­gar su volun­tad. Ante la muer­te del mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta cor­so Yvan Colon­na, Tin­ko quie­re hacer lle­gar sus con­do­len­cias a sus fami­lia­res, alle­ga­dos y todos y todas sus […]