Ibai Agi­na­ga eus­kal pre­so poli­ti­koak gose gre­ba­ri ekin dio Basau­ri­ko kartzelan

Osti­ra­le­ra arte man­ten­du­ko du pro­tes­ta kon­fi­natzen dituz­te­la eta kon­fi­na­men­du horre­tan ezar­tzen diz­kie­ten bal­din­tzak salatzeko.

Idaz­ki honen bidez Ibai Agi­na­ga Beran­go­ko pre­so poli­ti­koak atzo gose gre­ba­ri ekin zio­la jaki­na­ra­zi nahi dugu. Pro­tes­ta hau dato­rren osti­ral arratsal­de­ra arte man­ten­du­ko du, hain zuzen ere kon­fi­na­men­du­tik ate­ratzen duten arte.

Basau­ri­ko kar­tze­lan dago Ibai eta, larun­ba­tean zego­kion aurrez-aurre­ko bisi­ta buka­tu eta gero, bes­te bi pre­so­re­kin bate­ra kon­fi­na­tu dute zie­ga batean Covid-19a­ren aitza­kia­pean. Kon­fi­natzeaz gain, kon­fi­natze­ko era­bil­tzen dituz­ten zie­ge­tan ez dago kale­fak­zio­rik eta gai­ne­ra alde horre­tan eguz­kiak ez du jotzen, era ondo­rioz hotza pasatzen ari dira. Patio­ra 15 minu­tuz baino ez dituz­te ate­ratzen eta gai­non­tze­koa zie­gan itxi­ta pasatzen ari dira.

Gogo­ra eka­rri behar dugu bi aste baino gutxia­go dire­la Mar­tu­te­ne, Zaba­lla eta Basau­ri­ko kar­tze­len kudea­ke­ta Gas­teiz­ko Gober­nua­ren eskue­ta­ra pasa­tu dela eta, Covi­da­re­kin eza­rri­ta dau­ka­ten pro­to­ko­loa­ren ara­be­ra, intzi­den­tzia tasa 100etik behe­ra dagoe­nean ez lituz­ke­te­la kon­fi­na­tu behar­ko aurrez-aurre­koak egin eta gero.

Pan­de­mia hasi zene­tik eten­ga­beak izan dira pre­soen esku­bi­deen murriz­ke­tak. Kalean ger­tatzen dena­ren isla iza­ten da kar­tze­lan ger­tatzen dena, bai­na beti era gor­di­na­goan orain­dik. Neu­rri ezber­di­nak apli­ka­tu diz­kie­te pre­soei hasie­ra­tik, tar­te­ka bisi­ta­rik gabe utziz, haien akti­bi­ta­te guz­tiak ber­tan behe­ra utziz eta, para­do­xi­ko­ki, osa­su­na­ren ize­nean, medi­kuen par­te­tik jaso behar zuten arre­ta murriz­tu dute.

Kar­tze­lak sis­te­ma­ren mise­riak ezku­tatze­ko tokiak dira, han­dik kan­po­tik dau­de­nen­tzat barruan zer dagoen ikus­te­ko opa­koak, eta ondo­rioz pre­soen esku­bi­deak, bai legal­ki zein lega­li­ta­te­tik kan­po, eten­ga­be urratze­ko leku aproposak.

Azken egu­ne­tan PNVren Gober­nua­ren ordez­ka­riak egon dira kar­tze­lak bisi­tatzen tele­bis­tak lagun­du­ta, zulo horien onta­sun guz­tiak azal­tzen, beraiek ikus­pe­gi huma­noa­goa eman­go die­te­la­koan. Bai­na kar­tze­la sis­te­ma hone­ta­ra mol­datzen ez diren guz­tiak dizi­pli­natze­ko zulo hil­tzai­lea baino ez da, eta hauen kudeatzai­leak haien kla­se intere­sak eta pri­bi­le­gioak ber­matze­ko arma gisa era­bil­tzen dituzte.

TIN­KOk bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Ibai­ri eta bere fami­lia­ri, bai­ta denon esku­bi­deen alde burutzen ari den pro­tes­ta hone­ga­tik eske­rrak ema­tea ere.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *