Azken atxi­lo­ke­ten harira

Fran­tzia­ko Poli­ziak hiru per­tso­na atxi­lo­tu ditu eta lau­ga­rren bat atxi­lotzen saia­tu da Doni­ba­ne Lohi­zu­nen. Atxi­lo­tuak Baio­na­ko poli­zia-etxean dau­de. Antza denez, atxi­lo­ke­tek lotu­ra dute uztai­la­ren 14an “Asi­mi­la­zio­tik erre­sis­ten­tzia­ra!” lelo­pean egin­da­ko mani­fes­ta­zioa­re­kin. Mani­fes­ta­zioa amaitzean, Jean Fra­nçois Hiri­goien alka­tea, “Hau ez da Fran­tzia, ezta Espai­nia ere. Eus­kal Herria da.” zioen pan­kar­ta bat zera­ma­ten mani­fes­ta­rien aur­ka oldar­tu zen. Age­rian gel­di­tu da zein den poli­zia­ren egin­ki­zun nagu­sia: eli­te poli­ti­ko eta eko­no­mi­koen blin­datzea. Bio­len­tzia era­bi­li zue­na alka­tea izan bal­din bazen ere, gaz­teak izan dira atxilotuak.

Bes­te behin ere, gure herriak pai­ratzen duen zapal­kun­tza nazio­nal eta sozia­la­ren leku­ko gara. Kasu hone­tan, Fran­tzia­ko indar erre­pre­si­boek ez dute ete­nik eus­kal lan­gi­le­ria­ren eta herri oso baten esku­bi­deen aur­ka aritze­ko. Gure herria­ri nor­ta­su­na eta auto­de­ter­mi­na­zio­ra­ko esku­bi­de legi­ti­moa ukatzen jarraitzen zaio. Gure alda­rri­ka­pe­na ere argia eta irmoa da, hau ez da Fran­tzia, ezta Espai­nia ere, hau Eus­kal Herria da.

Tin­ko­tik berres­ten dugu elkar­ta­sun sareak ehun­tzen jarrai­tu behar dugu­la, erre­pre­sa­lia­tu guz­tien arte­ko elkar­ta­su­na sus­tatze­ko eta, horre­la, erre­pre­sioa­ri modu bate­ra­tuan aurre egin ahal izateko.

Borro­ka da bide baka­rra!
Erre­pre­sioa­ren aurrean Tin­ko!
Amnis­tia osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *