Abuz­tu­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

Errepresioaren aurrean tinko

Orain­go hone­tan, abuz­tu­ko erre­pre­sio balan­tzea argi­ta­ra­tu dugu. Gure asmoa, lan­gi­le kla­seak Esta­tuen­gan­dik jasa­ten duen erre­pre­sioa bis­ta­ratzea eta erre­pre­sio horri aurre egin­go dio­ten dina­mi­kak martxan jar­tzea da.
Erre­pre­sio kasu gehia­go eza­gutzen badi­tu­zu, jar zai­tez gure­kin harre­ma­ne­tan: [email protected]​protonmail.​com

2021/​08/​02 Guar­dia Zibi­la­ren eten­ga­be­ko jazar­pe­na Etxarrin.

2021/​08/​02 Gober­nu Dele­ga­ritza­ren agin­duz Luzia Uri­goi­tia­ren mura­la eza­ba­tu dute Otxandion.

2021/​08/​06 Iña­ki Bil­baok, “Txi­ki­to”, bes­te gose gre­ba bati ekin dio kar­tze­lan Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­ren alde.

2021/​08/​12 Errotxa­pea Gaz­tetxe­ko epai­ke­ta­ko sen­ten­tzia iritsi da, irai­lak 2an izan­go da desalojoa.

2021/​08/​16 Aska­ta­sun poli­ti­koen urra­ke­ta Altsa­sun, 600 euro­ko isu­na Pablo Hase­len elka­rre­ta­ratze baten­ga­tik osa­sun neu­rrien aitzakiapean.

2021/​08/​23 Donos­tia­ko Aste Nagu­sian zipaioen jazar­pen poli­zia­la­ren ondo­rioz 40 per­tso­na atxi­lo­tu eta bes­te hain­bat iden­ti­fi­ka­tu dituzte.

2021/​08/​25 Bil­bon aska­ta­sun poli­ti­koen aur­ka­ko bes­te era­so bat. 6 gaz­te iden­ti­fi­ka­tu eta haie­ta­ko biri isu­na jarri diz­kie­te pro­pa­gan­da poli­ti­koa jartzeagatik.

2021/​08/​31 Gas­teiz­ko Zen­tro Sozia­lis­ta­ren aur­ka­ko des­alo­jo agin­dua hel­du da.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *