Ibai Agi­na­ga­ri lau egu­ne­tan 10 par­te jarri diz­ko­te Due­so­ko kartzelan

Ibai Agi­na­ga Beran­go­ko pre­so poli­ti­koa­ri 10 par­te dizi­pli­na­rio eza­rri diz­kio­te lau egu­nen buruan Due­so­ko (San­to­ña, Kan­ta­bria) kar­tze­lan, eta hiru aldiz sar­tu dira kar­tze­la­riak bere ziegan.

10 par­te hauek zen­ba­ke­te­tan zutik ez jar­tze­ga­tik eza­rri diz­kio­te eta horren ondo­rioz zigo­rra jaso­ko du. Gogo­ra­ra­zi beha­rra dago kar­tze­le­ta­ko zen­ba­ke­ten hel­bu­rua pre­soa onik dagoe­la eta ihes egin ez due­la egiaz­tatzea litza­te­kee­la. Beraz, pre­soei zutik ego­ten behar­tzea hauek oin­pe­ratze­ko bes­te modu bat bes­te­rik ez da, zen­ba­ke­ta­ren ustez­ko hel­bu­rua­re­kin zeri­ku­si­rik ez duena.

Horre­ga­tik pre­so poli­ti­koek his­to­ri­ko­ki neu­rri honi uko egin dio­te, eta zen­ba­ke­tak zutik pasatzea­ren aur­ka borro­ka egin dute. Tin­kok bere babe­sa hela­ra­zi nahi dio Ibai Agi­na­ga­ri, bai­ta kar­tze­la­ren aurrean man­ten­tzen duen jarre­ra dui­na gorai­pa­tu ere.

Kasu honek age­rian uzten du berriz kar­tze­la­ren izae­ra tor­tu­ratzai­lea ber­din aza­le­ratzen dela Sevi­llan, Due­son, zein Mar­tu­te­nen. Kar­tze­la baz­ter­ke­ta eta mise­ria­ren ondo­rioz gizar­te bur­ge­sa­ren para­me­troe­tan sar­tzen ez den oro kale­tik eza­batze­ko bitar­te­koa da. Zer esa­nik ez mili­tan­te poli­ti­koei dago­kio­nean, izan ere haue­ki­ko hel­bu­rua zigor ere­du­ga­rria ezar­tzea bai­ta, izua zabal­duz sis­te­ma­ri aurre egi­ten dio­te­nen mili­tan­tzia bal­din­tza­tu nahian.

Ibai Agi­na­ga uztai­la­ren 16an iritsi zen Due­so­ko kar­tze­la­ra. Sevi­lla II-ko kar­tze­la­tik ate­ra zuten ekai­na­ren 30ean eta bi astez Val­de­mo­ro­ko (Madril) kar­tze­lan man­ten­du zuten.

Ibai Agi­na­ga 2003ko uztai­la­ren 14an atxi­lo­tu zuen Espai­nia­ko Poli­ziak Iru­ñean eta bost egu­nez tor­tu­ra­tu zuten. Ordu­tik Soto del Real, Alca­lá-Meco, Oca­ña I, Jaen, Alge­ci­ras, A Lama, Sevi­lla II eta Due­so­ko kar­tze­le­tan izan dute pre­so. 2022ko martxoan ate­ra­ko da kalera.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *