Zer da Tinko

AMNISTIA OSOAREN alde lan egi­te­ko hel­bu­rua­re­kin era­tu­ta­ko anto­la­kun­de inde­pen­den­tea da TINKO. Amnis­tia­ren alde­ko anto­la­kun­dea den hei­nean, erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko beha­rrez­koak diren bitar­te­koak sor­tze­ko xedea du, eta bere lan espa­rrua Eus­kal Herria da. Ize­nak dioen beza­la, pre­so poli­ti­ko batzuek garai zail haue­tan duten irmo­ta­sun eta kon­pro­mi­so jarre­ra isla­tu nahi du. Man­ten­tzen ari diren duin­ta­sun eta gogor­ta­su­na­re­kin bate­ra, kalean borro­ka kon­tse­kuen­tea egin behar da, gure eran­tzu­ki­zu­na da borro­ka­ren garrak bizi­rik jarraitzea; horre­ta­ra­ko, inoiz baino beha­rrez­koa­goa ikus­ten dugu antolatzea.

TIN­KOk erre­pre­sioa­ren ingu­ruan egi­ten duen ira­kur­ke­ta kasu bakoitza era iso­la­tuan salatze­tik hara­ta­go doa, kasu horie­ta­ko bakoitzak egoe­ra erre­pre­si­bo oro­kor bati eran­tzu­ten bai­tio. Esta­tuak dira erre­pre­sa­lia­tuen tra­tae­ra indi­bi­dua­li­za­tua­ri buruz hitz egi­ten dute­nak, izae­ra poli­ti­koa uka­tuz eta elkar­ta­su­na ozto­pa­tuz. Beraz, gure bete­beha­rra alde horre­ta­tik bata­su­na eta elkar­ta­su­na sus­tatzea da.

AMNISTIA OSOA­ren alda­rri­ka­pe­na da aipa­tu­ta­ko erre­pre­sioa­ren ikus­pun­tu oro­kor hori eskain­tzen due­na, bai­ta erre­pre­sio horri kon­tra­jar­tzen zaion ate­ra­bi­de poli­ti­koa. Amnis­tia osoak erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tien aska­ta­su­na bar­ne­bil­tzen du inola­ko baz­ter­ke­ta­rik gabe, bai­ta erre­pre­sioa­ren oina­rrian dau­den arra­zoien gain­ditzea ere, hala nola, zapal­kun­tza nazio­na­la eta sozia­la. Beraz, TINKO ideo­lo­gi­za­tu­ta­ko mili­tan­tez osa­tu­ri­ko anto­la­kun­dea da, Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren bidean erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko espa­rruan bere ekar­pe­na egin nahi due­na. Erre­pre­sioa borro­ka­ren inten­tsi­ta­te mai­la­ra ego­kitzen bada, gure lana erre­pre­sio horri aurre egi­tea izan­go da borro­ka­ra­ko bal­din­tzak erraz­ten saiatzeko.

Erre­pre­sioa­ren ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta zaba­la­goa egin beha­rra dago, errea­li­ta­tea­ri erre­pa­ra­tuz gure inda­rrak batze­ko asmoa­re­kin. Atzo­ko, gaur­ko eta bihar­ko borro­ka zikloen erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen intere­sak defen­da­tu­ko dituen erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­du zabal bat sor­tzea dugu hel­bu­ru, beti ere amnis­tia osoa­ren alda­rri­ka­pe­na­re­kin bat egin­go due­na eta aurre­ra era­man­da­ko borro­ken ara­be­ra­ko ezber­din­ta­su­nik eza­rri­ko ez due­na. Azpi­ma­rra­tu beha­rra dago aurre­ko fasea­ren ondo­rioz erre­pre­sioa pai­ratzen duten mili­tan­teen esku­za­bal­ta­sun izu­ga­rria. Negu­rik gorrie­nean ere gure ipa­rro­rratz izan dira eta gaur ere hala jarraitzen dute izaten.

Amnis­tia osoa da gure hel­bu­ru estra­te­gi­koa eta ez dugu modu juri­di­ko hutsean defi­nitzen, poli­ti­koan bai­zik. Amnis­tiak pre­so, ihes­la­ri, erre­fu­xia­tu eta depor­ta­tu poli­ti­koen bal­din­tza­rik gabe­ko aska­ta­su­na bar­ne har­tzen du, bai­na bai­ta per­tso­na horiek oina­rriz­ko esku­bi­deen alde borro­katze­ra bul­tza­tu zituz­ten zer­ga­tiak ebaz­tea ere, Eus­kal Herria­ren kasuan Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tuen zapal­kun­tza nazio­nal eta sozia­la­ri aurre egi­nez. Gure esku­bi­deen uka­zioa­ren amaie­rak baka­rrik ber­ma deza­ke espetxeak hus­tu ondo­ren berri­ro ez betetzea. Hauek dira, aipa­tu­ta­ko erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­re­kin bate­ra, amnis­tia osoak jaso behar dituen bes­te neurriak:

  • Auto­de­ter­mi­na­zio­ra­ko eskubidea
  • Lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ko lege erre­pre­si­boak deu­sez­tatzea. Lan erre­for­ma, mozal legea, alder­dien legea eta terro­ris­moa­ren aur­ka­ko legea indargabatzea.
  • Eus­kal Herri­ko indar erre­pre­si­boak eta oku­pa­zio-inda­rrak desegi­tea eta kanporatzea.

ERREPRESIOAREN AURKAKO SAREA

Hasie­ran adie­raz­ten genuen beza­la, TIN­KOk erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko beha­rrez­koak diren bitar­te­koak sor­tze­ko xedea du. Erre­pre­sio kasuen aurrean anto­latze­ko balio­ga­rriak diren erre­min­tak sor­tzea beha­rrez­koa ikus­ten dugu, mili­tan­tzia espa­rru ezber­di­ne­tan aritzea­ga­tik erre­pre­sioa pai­ratzen dute­nen babe­se­ra­ko elkar­ta­sun-sare era­gin­ko­rrak sor­tu­ko ditue­na. Babes juri­di­ko­ra­ko bitar­te­koak anto­latzeaz gain, erre­pre­sio oro­ko­rra­ren bai­tan koka­tuz eta amnis­tia osoa­ren alda­rri­ka­pe­na­ren ber­mea­re­kin. Sarea poli­ti­ko­ki zaba­la litza­te­keen arren, mini­mo hauen ara­be­ra jaso­ko luke­te babe­sa errepresaliatuek:

  • Amnis­tia osoa­ren alda­rri­ka­pe­na­re­kin bat egitea.
  • Sarea bera eli­katzea, hau da, bes­te erre­pre­sio kasu batzuen aurrean sarea indartzea.
  • Kolek­ti­boa indi­bi­dua­la­ren aurre­tik jartzea.
  • Baliz­ko epai­ke­ta batean oina­rriz­ko esku­bi­de poli­ti­koei hel­du iza­na ez ukatzea: anto­la­ke­ta poli­ti­ko­ra­ko esku­bi­dea, mani­fes­ta­zio esku­bi­dea, bil­tze­ko esku­bi­dea eta adie­raz­pen aska­ta­su­ne­ra­ko eskubidea.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *