EMAKUME LANGILEON ARDURA IZATETIK, ASISTENTZIA LANEN SOZIALIZAZIORA! Kali­ta­tez­ko asis­ten­tzia zer­bitzu doa­ko eta uni­ber­tsa­lak – ITAIA

Kapi­ta­lis­moa­ri berez­koa zaion dina­mi­kan sar­tu­ta lan­gi­leon bizi- eta lan-bal­din­tzak eten­ga­be ari dira kas­kar­tzen 2007 – 2008ko kri­siaz geroz­tik (lehe­na­go­tik ere bai). Kri­sia ez du pasa den martxo­tik bizi dugun pan­de­miak sorra­ra­zi; pan­de­mia tes­tuin­gu­ruak egoe­ra hori area­go­tu bes­te­rik ez du egin. Eta zer­bait age­rian gera­tu bada, kapi­ta­la­ri berez­koak zaiz­kion kon­trae­sa­nak area­go­tu iza­na da. Horie­ta­ko bat, bere jarrai­pe­na bera kolo­kan jar­tzen due­na: erre­pro­duk­zio sozia­la­ren auzia. Eta ber­tan lan­gi­le kla­se­ko ema­ku­meok dau­ka­gun fun­tzioa zen­tra­la da, bai sol­da­ta­pe­ko harre­ma­ne­tik kan­po garatzen diren etxe­ko lane­tan, bai­ta eko­no­mia for­ma­lean betetzen dugun pape­rean ere.

Ema­ku­me lan­gi­leok bizi­ko dugun etor­ki­zu­na­ren ezau­ga­rri nagu­sia esplo­ta­zio estruk­tu­ral basa­tia izan­go da, eta hori, beti beza­la, poli­ti­ko­ki zein sozial­ki kate-begi ahu­le­nen­gan ger­tatzen den pro­ze­sua da: ema­ku­me gaz­teak, etor­ki­nak… Aurre­tik geni­tuen bal­din­tza horiek guz­tiak orain­dik ere oke­rra­go bila­ka­tu­ko dira, hala nola lan eze­gon­ko­rrak, nahi­koak ez diren sol­da­tak edo­ta kali­ta­te pena­ga­rri­ko etxe­bi­zitzak. Bes­te ema­ku­me askok, bes­te auke­ra­rik gabe, beren gor­putza sal­tze­ra behar­tu­ta iku­si­ko dute beren burua, hau da, mer­kan­tzia sexual eta erre­pro­duk­ti­bo bila­katze­ra. Horri guz­tia­ri Esta­tua­ren eta Admi­nis­tra­zio Publi­koen utzi­ke­ria gehi­tu behar dio­gu, era­gin zuze­na bai­tu ema­ku­me lan­gi­le asko­ren­gan, geu­re gain jaus­ten bai­ta hau­rren, hel­duen, zein men­de­ko­ta­su­na duten per­tso­nen zain­tza. Eta modu mise­ra­blee­tan bada ere horiek ber­matzen dituz­ten zer­bitzuak pri­ba­ti­zatzeak, ixteak eta murriz­teak, inola­ko alter­na­ti­ba­rik gabe, ardu­ra horren zati han­die­na ema­ku­me lan­gi­leon­gan jaus­tea era­gin­go du.

ASISTENTZIA-LANAK ETA EMAKUME LANGILEON BIZI-EREDUA

Erre­pro­duk­zio sozia­la ber­matze­ko asis­ten­tzia lanek (sozial­ki beha­rrez­koak diren lanak) oro­kor­ta­sun bati egi­ten badio­te ere erre­fe­ren­tzia, badau­de his­to­rian zehar nagu­si­ki ema­ku­meok gau­za­tu ditu­gun hain­bat jar­due­ra, zei­nak eral­da­ke­tak jasan badi­tuz­te ere, oina­rrian ez bai­ti­ra alda­tu. Ema­ku­me lan­gi­leok garran­tziz­ko fun­tzioa bete izan dugu etxe giroan lan­gi­leon erre­pro­duk­zio­ra­ko bete ditu­gun jar­du­ne­tan. Lan horiek ez dakar­kio­te kapi­ta­la­ri inola­ko kos­tu­rik edo inber­tsio beha­rrik; are, onu­ra­ga­rriak zaiz­kio, haiei esker bere bizi­rau­pe­ne­ra­ko beha­rrez­koa duen lan-inda­rra behar duen for­man lor­tzen bai­tu. Aldiz, azken hamar­ka­de­tan, mun­du mai­la­ko kapi­ta­lis­moa­ren eral­da­ke­ta­re­kin, lan-mer­ka­tua nabar­men femi­ni­za­tu da. Batez ere 70eko hamar­ka­da­ren ondo­ren­go urteetan,lan-merkatuan sar­tu­ri­ko ema­ku­meen kopu­rua gizo­ne­na baino altua­goa izan zen. Hala ere, bereiz­ga­rri batzuk izan ditu ema­ku­meok lan-mun­duan txer­tatzeak. Alde bate­tik, oso sek­to­re kon­kre­tue­tan lan-mun­du­ra­tu da ema­ku­mea: EAEn, egun, gehien­goa ema­ku­mez­koa duten ada­rrak dira, esa­te­ra­ko, etxee­ta­ko jar­due­rak (% 90), bes­te­la­ko zer­bitzu per­tso­na­lak (% 77) edo hez­kun­tza (% 69). Eta bes­te­tik, ema­ku­meen pre­sen­tzia ezau­ga­rri oke­rre­nak dituz­ten sek­to­ree­tan han­di­tu da batik bat: lanal­di par­tzia­lak, mal­gu­ta­sun han­dia, sol­da­ta baxuak dituz­te­ne­tan… argi ikus dai­te­ke hori, esa­te­ra­ko, etxe­ko lan­gi­leen kasuan, non lana­ren eze­gon­kor­ta­su­na, lanal­di gogo­rrak eta gizar­te-pres­ta­zio­rik eza nagu­sitzen diren, bes­teak bes­te. Horri, bes­teak bes­te, lan­ga­be­zia-pres­ta­zioa jasotze­ko auke­ra eza gehi­tu geniezaioke.

Hala ere, aipa­tu­ta­ko zer­bitzu femi­ni­za­tu horiek hain­bat for­ma­tan ber­matzen eta kudeatzen dira egun­go errea­li­ta­tean. Badau­de Esta­tuak ber­matzen dituen hain­bat zer­bitzu, hau da, inber­tsio publi­koa­ren bitar­tez aurre­ra era­ma­ten dire­nak. Horiek Esta­tua­ri kos­tu bat dakar­kio­te­la uler badai­te­ke ere, nahi­ko erla­ti­bo­ki uler­tu behar dugu hori, jaki­nik, zer­bitzu horie­tan gas­tatzen due­na zer­ga zuzen eta zehar­ka­koen bitar­tez lor­tu due­la aurre­tik. Kapi­ta­lak, alde bate­tik, ez du zer­bitzu horie­ta­tik gain­ba­lio­rik erauz­ten (Esta­tuak azpi­kon­tra­ta bidez gau­zatzen ez badi­tu behin­tzat) eta bes­te­tik, ez dakar­kio­te inola­ko kos­tu eko­no­mi­ko­rik; lan-inda­rra esplo­tatze­ko gai­ta­su­na, ordea, urri­tu egi­ten dio­te, oina­rriz­ko beha­rri­za­nak ase­ta dituen lan­gi­le-kla­seak auke­ra gehia­go bai­tu nego­zia­zio­ra­ko. Zer­bitzu horiek for­ma pri­ba­tuan gau­zatzen badi­ra, hau da, ema­ku­me lan­gi­le batek zer­bitzuen­pre­sa batean egi­ten badi­tu, kapi­ta­lak onu­ra eko­no­mi­koak lor­tzen ditu ber­ta­tik. Azken auke­ra bat sol­da­ta­pe­ko zer­bitzu per­tso­na­le­na dela esan gene­za­ke. Nor­ba­na­ko batzuen eros­teahal­me­na han­ditzea­ren ondo­rioz, zer­bitzu horie­ta­ko askok pre­zio bat har­tu dute mer­ka­tuan, zer­bitzu per­tso­na­len for­man. Hori sozial­ki ekoiz­tu­ri­ko balioa­ren eta zer­bitzua eros­ten duten horien aurrez­te gai­ta­su­na­ren ara­be­ra­ko da, eta kla­se-izae­ra argia adie­raz­ten du.

For­ma batean edo bes­tean, ema­ku­me lan­gi­leon bizi-ere­dua guz­tiz bal­din­tzatzen duten jar­du­nak dira aipa­tu­ta­ko horiek. Etxe­ko lanek ema­ku­me lan­gi­leok lanal­di bikoitza iza­te­ra behar­tzen gai­tuz­te, eta horrek iso­la­men­du sozial eta poli­ti­ko­ra kon­de­natzen gai­tu. Erre­pro­duk­zio fami­lia­rra­ren ardu­ra­pean, horiek guz­tiak ezin­bes­tean bete beha­rre­ko lanak bila­katzen dirae­ta horrek guz­tiz bal­din­tzatzen ditu ema­ku­me lan­gi­leon bizitzak eta era berean, era­gin nabar­me­na du ekoiz­pen sozia­lean dugun par­te har­tzean ere. Kon­tzi­lia­zio fami­lia­rre­ra­ko auziak lan-harre­man pre­ka­rioe­ne­ta­ra gara­matza, eta ondo­rioz, pobre­zia da gure bizi ere­dua­ren ezau­ga­rri nagu­sia. Gizon eta ema­ku­meen sol­da­taa­rra­ka­laz hitz egi­ten dugu­nean, ez gara lan kon­kre­tu batean ber­di­na egi­tea­ga­tik ema­ku­meok gutxia­go kobratzen dugu­la esa­ten ari (kasu kon­kre­tu batzue­tan hori ger­ta badai­te­ke ere). Sol­da­ta-arra­ka­laz ari gare­nean, sozial­ki ekoiz­tu­ri­ko balioan dugun par­te-har­tze murritza­goaz ari gara; horri eran­tzu­ten dio­te lan par­tzia­lek, behin-behi­ne­ko­ta­su­nak, lan ez-kua­li­fi­ka­tuek eta horren ondo­rioz jasotzen ditu­gun sol­da­ta baxua­goek. Egoe­ra horrek hain­bat ins­ti­tu­zio­re­ki­ko (sena­rra­re­ki­ko edo­ta admi­nis­tra­zio publi­koe­ki­ko) depen­den­tzia eko­no­mi­ko­ra lotzen gaitu.

Gure bizitza bal­din­tzatzen duen ideia horre­tan beha­rrez­koa da adie­raz­tea egoe­ra horrek ez due­la ema­ku­me lan­gi­leon bizitza soi­lik momen­tuan deter­mi­natzen, bai­zik eta etor­ki­zu­nean izan­go dugun bizi ere­dua ere defi­nitzen due­la. Horra hor, pen­tsioen auzia. Ema­ku­meon lan-bizitza­ren pre­ka­ri­za­zioak era­gi­na du gure etor­ki­zu­ne­ko bizitzan; izan ere, gure koti­za­zio murritzek jubi­la­zioan izan­go ditu­gun diru-sarre­rak deter­mi­natzen dituz­te. Aipa­ga­rria da zen­bat adi­ne­ko ema­ku­mek bizi­raun behar duten egun alar­gun­tza-pen­tsioa­re­kin edo koti­za­tu gabe­ko pen­tsioak (300 – 400€ buel­ta­koak) diru-sarre­rak ber­matze­ko erren­ta­re­kin osatuta.

LANGILE-KLASEAREN ERREPRODUKZIOA KRISI TESTUINGURUAN ETA EMAKUME LANGILEON MISERIA

Egoe­ra hori, hasie­ran aipa­tu beza­la, kri­si-tes­tuin­gu­ruan kokatzean, orain­dik ere pena­ga­rria­goa bihur­tzen da, lan­gi­leon kon­tra­ko ofen­tsi­ban adie­raz­ten bai­ta. Kri­sia, kapi­tal-meta­ke­ta­ra­ko kri­si gisa­ra uler­tua, his­to­ri­ko­ki lan­gi­leon esplo­ta­zioa berran­to­la­tuz ordain­du izan da. Erre­pro­duk­zio sozia­la­ren ere­mu­ko eta ekoiz­pen espa­rruan eman­da­ko lan-erre­for­men ofen­tsi­ba garaia bizi dugu. Ez dugu ahaz­tu behar estra­te­gia biak kapi­ta­la­ren meta­ke­tak goranz­ko joe­ra har­tu dezan bide­ra­tu­ta dau­de­la. Zen­tzu horre­tan, kapi­ta­lak bere ete­ki­na man­ten­tze­ko hel­bu­ruz, alde bate­tik, lan­gi­le­ria­ren diru-sarre­rak jais­ten ditu, eta bes­te­tik, murriz­ke­tak eta pri­ba­ti­za­zioak egi­ten ditu lan­gi­le-kla­sea­ren erre­pro­duk­zioa­ri mese­de egi­ten dio­ten gizar­te zer­bitzue­tan (erre­si­den­tziak, pen­tsioak, gutxie­ne­ko diru-sarre­rak, jan­to­kiak, haur esko­lak…). Ema­ku­me lan­gi­leok paper zen­tra­la jokatzen dugu auzi hone­tan aipa­tu beza­la, lan horie­ta­ko asko betetzen bai­ti­tu­gu, bai mer­ka­tuan eta bai­ta mer­ka­tu­tik kan­po ere.

Egoe­ra hone­tan, kudea­ke­ta pri­ba­tu­ko zer­bitzue­ta­ra­ko auke­ra gero eta murritza­goa izan­go da orain arte horre­ta­ra­ko auke­ra izan duten lan­gi­le­kla­se­ko geru­za altue­nen­tzat; izan ere, geru­za horiei gai­ta­sun eko­no­mi­koa urri­tu­ko zaie. Kudea­ke­ta publi­ko­ko zer­bitzuen eskain­tza ere asko muga­tu­ko da, enpre­sen ete­ki­nak eta lan­gi­le kla­sea­ren kon­tsu­mo gai­ta­su­na jais­teak zer­ga-ekar­pe­na­ren behe­ra­ka dakar eta. Eta beraz, inber­tsio publiko/​sozialerako auke­rak behe­ranz­ko joe­ra izan­go du. Hori kon­trae­san­ko­rra da, lan­gi­le kla­seak kri­si-tes­tuin­gu­ruan bizi duen pro­le­ta­ri­za­zio-pro­ze­sua­re­kin, eta ondo­rioz, lan­gi­le kla­seak zer­bitzu pri­ba­tuak jasotze­ko gero eta auke­ra gutxia­go iza­tea­re­kin. Beraz, kapi­ta­lak berak zer­bitzu publi­koen alde­ko joe­ra adie­raz deza­ke, ongi­za­te kuo­ta mini­moak ez ber­matzeak ekar die­zaz­kio­ken ondo­rioak saihes­te­ko asmoz, bai­na gai­ta­su­nen ara­be­ra­koa izan­go da hori, eta ez boron­da­te kon­tua. Dena dela, lan­gi­le-kla­sea­ren erre­pro­duk­zio­ra­ko beha­rrez­koak diren zer­bitzu horien fal­tan, lan­gi­le-kla­se­ko kideon bizi-bal­din­tzek behe­ra­ka­da naba­ria izan­go dute. Hala ere, ema­ku­meon bizi- eta lan-bal­din­tze­tan era­gin bere­zia izan­go du, zer­bitzu horiek kon­tsu­mitze­ko zail­ta­su­na iza­teaz apar­te, jar­dun horie­ta­ko asko berriz geu­re gain jau­si­ko bai­ti­ra, lehen Esta­tuak edo enpre­sa batek kon­tra­tatzen zituen lan horiek nagu­si­ki ere­mu fami­lia­rrean ber­ma­tu behar­ko ditu­gu­la­ko. Eta horrek, gure lan-kar­ga area­gotzeaz gain, gure zapal­kun­tza beti­kotze­ko bal­din­tzak jarri­ko ditu.

Era berean, horrek guz­tiak era­gi­na izan­go du ema­ku­me lan­gi­leok sol­da­ta­pe­ko lane­ta­ko zen­bait sek­to­re­tan izan­go ditu­gun bal­din­tze­tan. Aipa­ga­rria da Esta­tuak eta Admi­nis­tra­zio Publi­koek ber­ma­tu­ri­ko zer­bitzu horie­ta­ko asko zehar­kae­man­go dituz­te­la, hau da, azpi­kon­tra­ta edo hitzar­men publi­ko-pri­ba­tu baten for­man. Kasu horie­tan, zer­bitzua ber­ma­tu­ko duten enpre­sei ete­ki­na inber­tsio publi­ko horren ges­tio «efi­zien­te» batek ber­ma­tu­ko die soi­lik eta beraz, ber­tan lan egi­ten duten lan­gi­leen (oro­ko­rrean, ema­ku­meak) lan­bal­din­tzak eta zer­bitzu horien kali­ta­tea jaitsi­ko ditu. Iku­si bes­te­rik ez dago erre­si­den­tzia pri­ba­tue­ta­ko lan­gi­leek azken hila­be­tee­tan gau­za­tu­ta­ko borro­ke­tan aditze­ra eman dituz­ten egoe­rak eta Admi­nis­tra­zio Publi­koen ardu­ra­ga­be­ke­ria. Era berean, ema­ku­me lan­gi­leok izan ohi gara men­de­ko­ta­su­na­re­kin lotu­ri­ko edo arre­ta sozio­sa­ni­ta­rioe­kin lotu­ri­ko zer­bitzuen era­bil­tzai­le nagu­siak, bizitzaitxa­ro­pe­na luzea­goa eta/​edo gai­xo­ta­sun kro­ni­koak iza­tea­ren ondo­rioz. Eta horiek gara, beraz, lan horien egoe­ra eta zer­bitzu pena­ga­rri horiek jasotzea zer den ondoen eza­gutzen dugunak.

Esta­tuak ema­ten dituen zer­bitzuen ekoiz­pen eta pres­ta­zioak tra­ba bila­katzen dira haz­kun­de eko­no­mi­ko­ra­ko; kapi­ta­la­ren aku­mu­la­zioa­ren eta erre­pro­duk­zio sozia­la batze­ko zail­ta­su­nak age­ri dira. Bai­na bada­ki­gu kapi­ta­lak inoiz ez due­la abe­ras­ta­su­na ber­din­ta­su­nez banatzen; kon­tra­ra, abe­ras­ta­su­na­ren kon­tzen­tra­zioa esku batzue­tan pilatzen duen bitar­tean, bes­tean mise­ria­ra kon­de­na­tu­ri­ko masa zaba­lak aur­ki ditza­ke­gu. Hori da kapi­ta­la­ren logi­ka oro­ko­rra, eta kri­si tes­tuin­gu­ruan, azal­du beza­la, egoe­ra hori gero eta naba­ria­goa da, egu­ne­ro­ko­ta­su­nean ikus deza­ke­gun moduan. Ara­zoa­ren erroa ez da poli­ti­ka fis­kal eta gas­tu publi­koa­ren auzian kokatzen, ara­zoa­ren erroa ete­ki­nen eta kapi­tal­me­ta­ke­ta­ren fal­tan dago. Ondo­rioz, aku­mu­la­zio-tasa berre­zar­tze­ko lan­gi­le­ria­ren diru-sarre­rak jaitsi­ko­di­ra, eta horri lotu­rik, gizar­te-zer­bitzuen lehen­go mai­la­ri eus­te­ko ezin­ta­su­nak edo­zein murriz­ke­ta jus­ti­fi­ka­tu­ko du. Eta horren aurrean oina­rriz­koa bila­katzen da ema­ku­me lan­gi­leok lan-inda­rra­ren erre­pro­duk­zioan, batez ere fami­lia-espa­rruan, betetzen dugun funtzioa.

ZAPALKUNTZA, BERE IZAERA ALDAKORRA ETA SOZIALISMOAREN HAUTUA

Ema­ku­meon zapal­kun­tza­ren oina­rria ez datza gizar­tea­ren erre­pro­duk­zio­ra­ko ema­ku­meok dugun gai­ta­sun bio­lo­gi­koan, hau da, umeak erditze­ko dau­ka­gun gai­ta­sun bio­lo­gi­koan. Kon­tra­ra, kapi­ta­lak erre­pro­duk­zioa­re­ki­ko duen depen­den­tzian eta beraz, gai­ta­sun bio­lo­gi­koei dago­kie­nez ema­ku­meak betetzen ditu­gun jar­dun horiei eman dien izae­ra sozia­lean datza. Bes­te­la esan­da kapi­ta­lak bere erre­pro­duk­zio­ra­ko oina­rriz­ko bal­din­tza gisa dau­ka lan­gi­le kla­sea­ren erre­pro­duk­zioa, eta horrek, lanin­da­rra­ren erre­pro­duk­zioaz gain, gene­ra­zio arte­ko erre­pro­duk­zioa­ri ere egi­ten dio erre­fe­ren­tzia. Hor­taz, age­ri­koa da zein beha­rrez­koak garen ema­ku­meok. Beraz, kapi­ta­lak, erre­pro­duk­zioa­ri ema­ten dion zen­tzu sozia­la­ren ondo­rio, beha­rrez­koa du horren gai­ne­ko kon­tro­la­ri eus­tea. Ema­ku­meon zapal­kun­tzan zen­tra­la da, beraz, betetzen dugun fun­tzio erre­pro­duk­ti­boa, eta horrek gure bizitza­ko aspek­tu guz­tie­tan era­gi­ten du. Ondo­rioz, gure hel­bu­rua ema­ku­me lan­gi­leok zapal­du­ta irau­na­raz­ten gai­tuz­ten lanha­rre­ma­ne­ta­tik eta fun­tzio erre­pro­duk­ti­boe­ta­tik askatzea izan behar da.
Horri dago­kio­nez, ema­ku­me lan­gi­lea lan mun­duan txer­tatzea, pro­ze­su hau batez ere indus­tria­li­za­zio garai­tik aurre­ra ger­ta­tu da, gora­behe­rak gora­behe­ra bere eman­tzi­pa­zio pro­ze­suan aurre­ra­pau­so gar­bia dela argi badau­ka­gu ere, horrek ez du aska­ta­sun errea­lik eka­rri. Gaur­gaur­koz, zen­tro kapi­ta­lis­ta­ko ema­ku­me lan­gi­leon gehien­goak sol­da­ta­pe­ko lanean dihar­du­gu, eta horrek ez gai­tu etxe­ko lane­ki­ko lotu­ra­tik aska­tu, kon­tra­koa bai­zik; modu arrun­tean esan­da, bi lanal­di bete behar iza­te­ra pasa­tu gara. Ondo­rioz, ema­ku­me batzuek hain­bat ins­ti­tu­zio­re­ki­ko inde­pen­den­tzia eko­no­mi­koa lor­tu badu­te ere, ema­ku­me pro­le­ta­ri­za­tue­nek, lan bal­din­tza kax­ka­rrak dituz­te­la-eta, depen­den­tzia eko­no­mi­ko han­dia iza­ten jarraitzen dute.

Batzuek pen­tsatzen zute­na­ren kon­tra­ra, etxe­ko jar­dun batzuk ere sol­da­ta­pe­ko lan bila­ka­tu ondo­ren, ema­ku­meon zapal­kun­tzak bere horre­tan jarraitzen du. Ema­ku­meen zapal­kun­tza deu­sez­ta­tu beha­rrean, lan horiek sol­da­ta­pe­ko bihur­tzeak lan bana­ke­ta sexua­la beti­kotze­ko pau­soak eman ditu; izan ere, nahiz eta ema­ku­me batzuek (kla­se ertai­ne­ko ema­ku­meak) lan horie­ta­tik askatze­ko auke­ra izan duten, ema­ku­me pro­le­ta­ri­za­tue­nek –gehie­ne­tan, ema­ku­me etor­ki­nek egi­ten dituz­te lan horiek, egoe­ra pena­ga­rrie­tan gai­ne­ra, iku­si bes­te­rik ez dago zein den behin eta berriz aipa­tu dugun etxe­ko lan­gi­leen egoe­ra. Bes­te auke­ra bat Men­de­ko­ta­sun Legea­ren bai­tan fami­lia­ko kide batek men­de­ko­ta­su­na duen bes­te fami­lia­ko kide baten zain­tza ber­matze­ko jasotzen duen pres­ta­zioa izan dai­te­ke (ez da inolaz ere 500€-tik gora­koa). Zen­bait iker­ke­tak argi utzi dute kasu horien % 89an ema­ku­me bat dela zain­tza­lan horiek egi­ten ditue­na eta gehie­ne­tan, gai­ne­ra, behar eko­no­mi­ko eta sozia­lek bul­tza­tua hel­du dela egoe­ra horre­ta­ra. Horrez gain, age­ri­koa da etxe­ko eta zain­tza-lanen sol­da­ta­pe­ko egoe­rak ema­ku­mea bizitza sozia­le­tik baz­ter­tu eta etxe bar­nean beti­ko­tu duela.

Egun­go egoe­ran, hor­taz, ema­ku­me lan­gi­leon beha­rri­za­nak oina­rri har­tu­rik, his­to­ri­ko­ki etxe­ko ere­muan bete diren zer­bitzuen sozia­li­za­zioa alda­rri­ka­tu behar­ko genu­ke, bai­na ez for­ma pri­ba­tuan, bai­zik eta Esta­tua­ren ardu­ra­pean (erre­pro­duk­zio sozia­la­ren ges­tioa­ren ardu­ra­dun gisa), zer­bitzu uni­ber­tsal, doa­ko eta kali­ta­tez­koak eskai­ni­ta. Esta­tuak lan horiek bere­ga­natzeak auke­ra eman­go luke, alde bate­tik, ema­ku­mea lan horre­ta­tik libratze­ko, eta bes­te­tik, beha­rrez­ko zer­bitzu guz­tiak doan eta kali­ta­tez ber­ma­tu ahal iza­te­ko gizar­te osoa­ri. Era berean, horre­tan dihar­du­ten lan­gi­leen bal­din­tzak ere ber­ma­tu ahal­ko lira­te­ke. Aldiz, aurre­tik aipa­tu beza­la, sis­te­ma kapi­ta­lis­tak eta bere ges­tio­ra­ko agen­tea den Esta­tu Bur­ge­sak for­ma hori garatze­ko ezin­ta­sun estruk­tu­ra­la dau­ka­te eta horrek, sozia­lis­moak eskain­tzen duen mar­ko eko­no­mi­ko eta sozial berri baten beha­rrez­ko­ta­su­na mahai gai­ne­ratzea eskatzen du. Horiek horre­la, hel­bu­ru estra­te­gi­ko gisa beha­rrez­koa zai­gu Esta­tu Sozia­lis­ta, gizar­tea­ren intere­sei azpi­ra­tua egon­go den esta­tu for­ma gisa. Bide horre­tan beraz, ITAIA­ren hau­tua argia da: zapal­kun­tza gain­ditze­ko bal­din­tzak gara­tu­ko dituen auke­ra erreal baka­rra, bizi dugun gizar­te anto­la­ke­ta gain­ditze­ko poten­tzia­la duen proiek­tu poli­ti­koan kokatzen dugu, sozia­lis­moa­ren erai­kun­tzan. Hori dela eta, hel­bu­ru estra­te­gi­ko hori duen anto­la­kun­tza for­ma­ri ekar­pe­na egi­te­ra bidean eta beha­rrez­koak diren gai­ta­sun poli­ti­koen gara­pe­na eman ahal iza­te­ko, ezin­bes­te­koa da ema­ku­me lan­gi­leon bizi eta lan bal­din­tzen hobe­kun­tzan jardutea.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *