Car­bón para Lan­bi­de por difi­cul­tar el acce­so al IMV

Los «Reyes Majos» han depo­si­ta­do car­bón en Lan­bi­de para denun­ciar el incum­pli­mien­to de la legis­la­ción, los pro­ce­di­mien­tos, el regla­men­to de ges­tión y el acce­so al Ingre­so Míni­mo Vital.

-Des­de el 15 de junio del año pasa­do, Lan­bi­de es el orga­nis­mo ges­tor del Ingre­so Míni­mo Vital (IMV) en la CAPV, pero no for­ma­li­za estas soli­ci­tu­des y ade­más denie­ga la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI) a quie­nes no lo soli­ci­ten previamente.

-Las per­so­nas que soli­ci­ta­ron tele­má­ti­ca­men­te el IMV no obtie­nen res­pues­ta o infor­ma­ción adi­cio­nal sobre el esta­do de sus soli­ci­tu­des des­de los úni­cos orga­nis­mos com­pe­ten­tes en la mate­ria: Lan­bi­de y la Segu­ri­dad Social.

MURRIZKETARIK EZ!!!!

-Lan­bi­dek, ekai­na­ren 15etik aurre­ra EAEn Bizitze­ko Gutxie­ne­ko Diru-sarre­ra­ren (BGD) era­kun­de kudeatzai­lea iza­nik, ez ditu eska­bi­deak for­ma­li­zatzen. Gai­ne­ra, BGDa eska­tu ezean, Eus­ko Jaur­la­ritza­ren Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta (DBE) ukatzen du. Hau kon­trae­sa­na iza­teaz gain defen­t­sa-gabe­zia ere sor­tzen du.

-Gizar­te Segu­ran­tza­ren bidez BGDa eskatzen duten per­tso­nek ez dute bere eskae­ra­ri buruz eran­tzu­nik edo infor­ma­zio gehi­ga­rri­rik jasotzen, ez Gizar­te Segu­ran­tza­ren ez Lan­bi­de­ren alde­tik, arlo hone­tan esku­me­na duten era­kun­de baka­rrak izanik.

-Berri-Otxoak elkar­teak BGD eskatzai­lei beren kasua Arar­te­koa­ren aurrean azal­tze­ra eta Lan­bi­de­ri eran­tzu­ki­zu­nak eskatze­ra ani­matzen die.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *