Ez zarras­tel­ke­ria gehiago!

Gaur, larun­ba­ta, eguer­di­ko 12: 00etan, ORAIN ARDURA eki­me­na­ren hain­bat mobi­li­za­zio egin dira, AHT­ko lanak bereha­la gel­dia­raz­te­ko, AHT­ko fun­tsak gas­tu sozia­le­ra bide­ratze­ko eta ele­fan­te txu­rien poli­ti­ka­ren amaie­ra eskatzeko.
Iru­ñean mani­fes­ta­zioa egin da Aldun­dia­tik Gober­nu Ordez­ka­ritza­ra, eta Bil­bon elka­rre­ta­ratzea Eus­ko Jaur­la­ritza­ren aurrean. Atxon­don, Aba­di­ñon eta Riba­be­llo­san ere elka­rre­ta­ratzeak egin dituzte.
Egu­ral­di txa­rra­ri aurre egi­naz Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioan 500 bat eta Bil­bon 100 bat lagu­nek par­te har­tu dute.
Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioa­ren amaie­ran ira­ku­rri­ta­ko komu­ni­ka­tua eran­tsi dugu.
Hona hemen Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioan Ahotsak egin­da­ko bideoa:https://youtu.be/3‑UZjc2V7WQ
Bai­ta Ekin­kli­kek egin­da­ko argaz­ki gale­ria: http://​www​.ekin​klik​.org/​e​u​/​u​l​t​i​m​a​s​-​c​o​b​e​r​t​u​r​a​s​/​1​1​41-
Esker mila Ahot­sa eta Ekinklikekoei.

Hoy sába­do a las 12 del medio­día se han cele­bra­do dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes de la ini­cia­ti­va ORAIN ARDURA para exi­gir la para­li­za­ción inme­dia­ta de las obras del TAV, que los fon­dos del mis­mo se des­ti­nen a gas­to social y para exi­gir el fin de la polí­ti­ca de ele­fan­tes blancos.
En Iru­ñea se ha cele­bra­do una mani­fes­ta­ción entre Dipu­tación y Dele­ga­ción de Gobierno, y en Bil­bo una con­cen­tra­ción ante el Gobierno Vas­co. Tam­bién se han regis­tra­do con­cen­tra­cio­nes en Atxon­do, Aba­di­ño y Ribabellosa.
Desa­fian­do una cli­ma­to­lo­gia des­fa­vo­ra­ble en la mani­fes­ta­cion de Iru­ñea han par­ti­ci­pa­do una 500 per­so­nas y en la de Bil­bo unas 100.
Adjun­ta­mos el comu­ni­ca­do leí­do al final de la movi­li­za­cion de Iruñea.
Video de la movi­li­za­cion de Iru­ñea a car­go de Ahot­sa:https://youtu.be/3‑UZjc2V7WQ
Y gale­ria de fotos de Ekin­klik: http://​www​.ekin​klik​.org/​e​u​/​u​l​t​i​m​a​s​-​c​o​b​e​r​t​u​r​a​s​/​1​1​41-
Muchas gra­cias tan­to a Ahot­sa como a Ekinklik.


Gaur­ko mani­fes­ta­zioan Abia­du­ra Han­di­ko Nafa­rroa­ko korri­do­rea dei­tu­ri­ko abe­rra­zio horren ardu­ra­dun diren bi era­kun­deak sei­na­la­tu nahi izan ditu­gu. Foru Aldun­di­tik abia­tu gara, Nafa­rroa­ko Gober­nua­ren egoitza­tik, era­kun­de honek proiek­tu honen jarrai­pe­nean izan duen inpli­ka­zioa salatze­ko. Proiek­tu horre­ta­ra­ko, Covid 19 berre­rai­kun­tza­ra­ko Euro­pa­ko fun­tsen zati han­di bat eska­tu du behin eta berriz. Azpie­gi­tu­ra honek egun­go kri­si­tik ate­ra­ko al gai­tu? Ergel­tzat har­tzen gaituzte!

Eta hemen amaitzen ari gara, gober­nu zen­tra­lak Nafa­rroan duen ordez­ka­ritza­ren aurrean. Gober­nu honek Nafa­rroa­ra­ko 87 mili­oi euro­ko par­ti­da onar­tu­ko du las­ter 2021eko Aurre­kon­tu Oro­ko­rre­tan; horie­ta­tik 62 mili­oi AHTra doaz, hau da, % 71. Hori da, hain zuzen ere, Nafa­rroa­ko obrak hasi zire­ne­tik AHTra bide­ra­tu den diru-kopu­ru­rik handiena.

Ele­fan­te txu­ria, azpie­gi­tu­ra alfe­rre­ko, sun­tsitzai­le eta inpo­sa­tuak iru­di­katzen dituen nazioar­te­ko iku­rra da, antzi­na­ko Thai­lan­dia­ko ele­fan­te txu­riek beza­la, ustez­ko onu­ra­du­nen hon­da­men­dia eta etor­ki­zu­ne­ko belau­nal­diei beti­ko hipo­te­ka era­gi­ten die­te­nak. AHTa Eus­kal Herri­ko ele­fan­te txu­ri­rik han­die­na da, 12.000 mili­oi euro baino gehia­go­ko kos­tua­re­kin ‑4.000 Nafarroan‑, diru publi­koa­re­kin finan­tza­tu­ta , enpre­sa-eli­teei soi­lik mese­de egi­ten die­na. Nafa­rroa­ko AHTa­ri urte­ro egi­ten zaion inber­tsioa­ren errit­moan, 191 urte kos­ta­ko litzaio­ke martxan jar­tzea. Denok daki­gu azpie­gi­tu­ra honek ez due­la inoiz fun­tzio­na­tu­ko eta erai­kitzen jarraitzea dirua zaka­rron­tzi­ra botatzea dela.

AHTa­re­kin jarraitzeak ez badu inola­ko jus­ti­fi­ka­zio­rik inoiz­ko garai­tan, are gutxia­go azken ehun urtee­ta­ko kri­si­rik han­die­na­ren erdian, biz­tan­le­ria­ren % 15a baino gehia­go pobre­zia gorrian bizi dela­ko, lan­ga­be­zia-tasak eten­ga­be igotzen ari dire­la­ko, oina­rriz­ko sek­to­ree­tan murriz­ke­tak dau­de­la­ko, ospi­ta­leak kolap­so­tik ger­tu dau­de­la­ko, zahar-egoitzak gai­nez­ka dau­de­la­ko, osta­la­ritza eta kul­tu­ra beza­la­ko sek­to­re eko­no­mi­koak egoe­ra jasa­ne­zi­nean dau­de­la­ko eta inoiz baino etor­ki­zun kez­ka­ga­rria­goa dugulako.

Tes­tuin­gu­ru horre­tan, era­kun­deek AHTan funts publi­koak xahutzen jarraitzea irain­ga­rria da. AHT­ko lane­kin jarraitzeak hon­do­rik gabe­ko putzu batean gehia­go hon­do­ratzen jarraitzea dakar. Orain Ardu­ra­tik ardu­ra­ga­be­ke­ria han­di honen erdian gutxie­ne­ko zuhur­tzia baino ez dugu eskatzen. Obra hori bereha­la gel­dia­raz­tea eskatzen dugu, eta fun­tsak sis­te­ma publi­koa indar­tze­ra bide­ratzea, bizi-bal­din­tza dui­nei eus­te­ko, herri­tar guz­tien­tza­ko enple­gua, osa­su­na, ira­kas­kun­tza, pen­tsioak, etxe­bi­zitza, gizar­te-zer­bitzuak eta kali­ta­tez­ko zain­tzak ziur­ta­tuz. Azken batean, bizitza poli­ti­ka­ren erdi­gu­nean jar dadila.

ELEFANTE TXURI GEHIAGORIK EZ! AHTREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT!

ORAIN ARDURA

https://​orai​nar​du​ra​.word​press​.com/


En la mani­fes­ta­ción de hoy hemos que­ri­do seña­lar a las dos ins­ti­tu­cio­nes res­pon­sa­bles de esa abe­rra­ción lla­ma­da corre­dor nava­rro de Alta Velo­ci­dad. Hemos par­ti­do de Dipu­tación, sede del gobierno de Nava­rra, para denun­ciar la impli­ca­ción de esta ins­ti­tu­ción en la con­ti­nua­ción de este pro­yec­to para el que ha soli­ci­ta­do insis­ten­te­men­te una par­te sus­tan­cial de los fon­dos euro­peos de recons­truc­ción Covid 19. ¿Es que aca­so esta infra­es­truc­tu­ra nos va a sacar de la cri­sis actual? ¡Nos toman por idiotas!

Y la esta­mos aca­ban­do aquí, enfren­te de la dele­ga­ción de gobierno, repre­sen­tan­te del gobierno cen­tral en Nava­rra. Este gobierno va a apro­bar pró­xi­ma­men­te una par­ti­da para Nava­rra de 87 millo­nes de € en los PGE 2021 de los que 62 millo­nes de € van al TAV, es decir el 71 %. Esta es la mayor can­ti­dad des­ti­na­da al TAV en esta comu­ni­dad des­de el comien­zo de obras.

El ele­fan­te blan­co es el sím­bo­lo inter­na­cio­nal que repre­sen­ta a las infra­es­truc­tu­ras inú­ti­les, des­truc­to­ras e impues­tas, que como los ele­fan­tes blan­cos de la anti­gua Tai­lan­dia oca­sio­nan la rui­na de los pre­ten­di­dos bene­fi­cia­rios y una hipo­te­ca per­pe­tua a las gene­ra­cio­nes veni­de­ras. El TAV es el mayor ele­fan­te blan­co de Eus­kal Herria, con más de 12.000 millo­nes de € de cos­te ‑4.000 en Nava­rra- finan­cia­dos con dine­ro públi­co que solo bene­fi­cia a las éli­tes empre­sa­ria­les. Al rit­mo actual de inver­sión anual al TAV en Nava­rra le cos­ta­ría 191 años poner­se en mar­cha. Todo el mun­do sabe­mos que esta infra­es­truc­tu­ra nun­ca va a fun­cio­nar y que seguir cons­tru­yén­do­lo es tirar el dine­ro a la basura.

Si seguir con el TAV no tie­ne nin­gu­na jus­ti­fi­ca­ción en nin­gu­na épo­ca, menos aho­ra en medio de la mayor cri­sis de los últi­mos cien años con más de un 15% de la pobla­ción bajo el umbral de la pobre­za, con tasas de paro en cons­tan­te ascen­so, con recor­tes en sec­to­res bási­cos, con hos­pi­ta­les pró­xi­mos al colap­so, con resi­den­cias de ancia­nos des­bor­da­das, con sec­to­res eco­nó­mi­cos como la hos­te­le­ría y la cul­tu­ra en situa­ción insos­te­ni­ble y con un futu­ro más alar­man­te que nunca.

En este con­tex­to, es un insul­to que las ins­ti­tu­cio­nes pre­ten­dan seguir dila­pi­dan­do fon­dos públi­cos en el TAV. Seguir con las obras del TAV supo­ne seguir hun­dién­do­nos más en un pozo sin fon­do. Des­de Orain Ardu­ra no pedi­mos más que un míni­mo de cor­du­ra en medio de tama­ña irres­pon­sa­bi­li­dad. Exi­gi­mos la para­li­za­ción inme­dia­ta de esta obra y que los fon­dos se des­ti­nen a refor­zar el sis­te­ma públi­co para man­te­ner unas con­di­cio­nes de vida dig­nas, ase­gu­ran­do empleo, sani­dad, ense­ñan­za, pen­sio­nes, vivien­da, ser­vi­cios socia­les y cui­da­dos de cali­dad para toda la pobla­ción. En defi­ni­ti­va, que se pon­ga la vida en el cen­tro de la política.
¡NO MAS ELEFANTES BLANCOS! ¡EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL!
ORAIN ARDURA

La entra­da Ez zarras­tel­ke­ria gehia­go! apa­re­ció pri­me­ro en BERRI OTXOAK.

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *