Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­du­ko bi mili­tan­te atxi­lo­tuak izan dira Bizkaian

Atxi­lo­tuen berri, euren seni­tar­te­koen bidez jakin du Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak. Hauek Usan­so­lon (Gal­da­kao) bizi den Valen­ti­na Mori­so­lli eta Iba­rren­ge­lun bizi den Gaiz­ka Astor­ki­za­ga (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia) dira. Atxi­lo­ke­ta biak buru­tu ditue­nak Ertzain­tza izan da. Atxi­lotzeaz gain, eurek bizi diren pisuak miatzen ari da Ertzaintza.

Atxi­lo­ke­ten agin­dua Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­le­ko epai­te­gi batek luza­tu du eta dili­gen­tziak sekre­tu­pean dau­de­la dio­te. Aldi berean, jakin ahal izan dugu­nez, ez dau­de inkomunikaturik.

Urgen­tea den ohar honen bitar­tez, euren seni­tar­te eta lagu­nei ani­mo erral­doi bat igor­tzen die­gu eta bai­ta Eus­kal Herri­ko Lan­gi­lea­ri adi ego­te­ko bai atxi­lo­ke­ta hauen ingu­ruan buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioak zein Txi­ki­to­re­nak dire­la eta. Zir­kuns­tan­tzia ezber­di­nak bai­na borro­ka bakarra.

Atxi­lo­tuak askatu!

Gora Txi­ki­to!

Eus­kal Esta­tu Inde­pen­dien­te eta Sozia­lis­ta­ren alde.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua – 2020-11-16

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *