GAITASUNAK ANTOLATU! – ITAIA

Bi urte iga­ro dira jada ITAIA ema­ku­me sozia­lis­ten sarea sor­tu genue­ne­tik. Ema­ku­me lan­gi­leon pro­ble­ma­ti­ka pano­ra­ma poli­ti­koan lekua egi­tea zen gure asmoa; jasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza feno­meno oro iden­ti­fi­ka­tu eta hauei aurre egi­te­ko pro­po­sa­men poli­ti­koa garatzen ari­tu gara. Momen­tu­ko ger­ta­ka­ri eta auzi poli­ti­ko-teo­ri­koen aurre­ko ana­li­si kri­ti­koa gure lana­ren erdi­gu­nean jarri dugu, hori uler­tzen bai­tu­gu pro­po­sa­men era­gin­ko­rre­na osatze­ko beha­rrez­ko jar­du­na. Egoe­ra eko­no­mi­koak sor­tu­ri­ko tes­tuin­gu­ruak eta horri aurre egi­te­ko mahai gai­ne­ra­tu diren pro­po­sa­me­ne­tan ikus­ten ditu­gun hutsu­neek ordea, anto­la­kun­tza poli­ti­ko­ra­ko sal­toa egi­te­ko urgen­tzia mar­ka­tu digu­te eta ondo­rioz, eskual­dez eskual­de dugun indar mili­tan­tea batze­ko hau­tua egin dugu.

Gaur egun­go tes­tuin­gu­ru eko­no­mi­koa­ri erre­pa­ra­tu­ta, ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza gain­ditze­tik urrun, atze­ral­di eko­no­mi­ko gogor baten aurrean kokatzen gara. Atze­ral­di hau ezin dugu datu kuan­ti­ta­ti­boe­ta­ra muga­tu, kri­sial­di eko­no­mi­koak bera­re­kin daka­rren dimen­tsio oro­ko­rra azter­tu behar bai­tu­gu: gurean, ema­ku­me lan­gi­leon­gan izan­go duen era­gin sozia­lean jarri dugu arreta.

Osa­sun kri­sial­diak atze­ral­di eko­no­mi­koa biz­kor­tzea era­gin du eta horre­kin, ema­ku­me lan­gi­leon bizi bal­din­tzak modu age­ri­koan kal­te­tu dira. Ema­ku­me lan­gi­leon bizi ere­dua­ren ezau­ga­rri da lan-harre­man pre­ka­rioe­na, egun­go tes­tuin­gu­ruan asko eta asko egun bate­tik bes­te­ra, lanik eta diru- sarre­ra­rik gabe gera­tu dire­la­rik. Egoe­ra horrek ema­ku­mea ins­ti­tu­zio bur­ge­se­ki­ko depen­den­tzia eko­no­mi­ko­ra kon­de­natzen du. Modu berean, uni­ta­te fami­lia­rra­ren erre­pro­duk­zioak exijitzen dituen etxe­ko lanak orain­dik ere gure gain iza­ten duten pisua naba­ria da eta lan kar­ga hori gero eta han­dia­goa izan­go da, kri­si kapi­ta­lis­tan jada pena­ga­rriak diren zer­bitzue­tan izan­go den inber­tsioa gero eta murritza­goa izan­go dela­ko. Ezin aipa­tu gabe utzi tra­tu txa­rrak jasa­ten dituz­ten ema­ku­meen egoe­ra: kon­fi­na­men­duak edo iso­la­men­du poli­ti­kek, indar­ke­ria gau­zatze­ko tes­tuin­gu­ruak erraz­ten dituz­te, ema­ku­mea inola­ko irten­bi­de­rik gabe utziz eta bakar­da­de­ra kondenatuz.

Dato­zen urteak ilu­nak izan­go dire­la begi bis­ta­koa da, eta horre­ga­tik, ITAIA­tik anto­la­kun­tza poli­ti­ko sozia­lis­ta­ren hau­tua egin dugu. Nora­bi­de argi bate­kin har­tu dugu era­ba­ki hau, jen­dar­te komu­nis­ta­ren erai­kun­tza­ren eta beraz, zapal­kun­tza­rik gabe­ko gizar­tea­ren erai­kun­tza­ren bidean, ema­ku­me lan­gi­leon aska­pe­na gor­puz­tea. Gaur­da­nik pro­gra­ma sozia­lis­ta­ren bai­tan lan egin­go dugu: guz­tiok bizi bal­din­tza berak izan ditza­gun borro­ka­tu­ko dugu. Hori egin ahal iza­te­ko ema­ku­me lan­gi­leak jasa­ten duen zapal­kun­tza zehatz bakoitza iden­ti­fi­ka­tu eta horrek egi­tu­ra eko­no­mi­ko kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan zein fun­tzio betetzen duen azter­tu behar dugu; modu horre­ta­ra zapal­kun­tza­ri aurre egi­te­ko bitar­te­ko poli­ti­koak garatuz.

ITAIA ema­ku­meon anto­la­kun­de sozia­lis­ta­ri hasie­ra eman nahi dio­gu idatzi honen bitar­tez. Tes­tuin­gu­ru eko­no­mi­ko poli­ti­koa hala­koa iza­nik, eskual­dez eskual­de ema­ku­me lan­gi­leon babe­sa anto­latze­ko era­ba­kia har­tu dugu. Ema­ku­me lan­gi­leon eman­tzi­pa­zio errea­la anto­latze­ko auke­ra baka­rra harre­man ere­du sozia­lis­ta­ren erai­kun­tza izan­go dela argi dugu. Horre­ga­tik Eus­kal Herri­ko hain­bat eta hain­bat txo­ko­tan ITAIA anto­la­kun­de­tik kla­se kon­tzien­tzia garatze­ra begi­ra, ema­ku­me lan­gi­leon bizi bal­din­tza eta bal­din­tza estra­te­gi­koak hobetze­ra begi­ra­ko borro­ka pro­ze­su eta lan ideo­lo­gi­koa abia­ra­zi­ko ditugu.

2020ko urria­ren 20a
ITAIA Ema­ku­meon Anto­la­kun­de Sozialista

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *