Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea gose gre­ba mugagabean

Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea, eus­kal pre­so poli­ti­koak, muga­ga­be­ko gose gre­ba bati hasie­ra eman dio gaur­ko 00.00etan. Gose gre­baz gain, bere zie­ga­tik ez dela ezer­ta­ra­ko ate­ra­ko ira­ga­rri du. Honek esan nahi du ez due­la patio­ko ordu­rik izan­go eta ez due­la inon­go komu­ni­ka­zio­rik man­ten­du­ko, ez bisi­ta­rik ezta tele­fo­noz­ko komu­ni­ka­zio­rik ere ez.

Bere ekin­tza poli­ti­koa­ren alda­rri­ka­pe­na edo­ta xedea Eus­kal Herria Inde­pen­den­te, Sozia­lis­ta, batua eta eus­kal­du­na iza­tea da. 

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak albis­te hau jaso eta bat egi­ten du Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea “Txikito”-ren helburuekin. 

Bes­te berri­rik izan gabe, Txi­ki­tok aurre­ra dara­man borro­kak sor­tu­ko dituen egoe­rei, elkar­ta­su­na adie­raz­teaz gain, ADI ego­te­ko eskatzen du Mugimenduak.

Borro­kak ez du ete­nik – Amnis­tia, Inde­pen­den­tzia eta Sozialismoa

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua 2020-09-09

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *