Igor Gon­za­lez Sola Esta­tu espai­no­lak eraila

Atzo arratsal­dean zabal­tzen hasi zen Esta­tu espai­no­lak bes­te guda­ri bat, bes­te eus­kal mili­tan­te bat, Igor Gon­za­lez Sola beti­ra­ko era­man due­la, erail due­la ale­gia. Eus­kal Herria lutoz jan­tzi da berri­ro. Lutoz jan­tzi da bai, bai­na ez etxean era­ma­te­ko lutoa, kalean era­ma­te­koa baizik. 

Eus­kal mili­tan­te­ak kalean egon behar dire­la (eta are gehia­go gai­xoak) behin eta berriz alda­rri­ka­tu du gure Mugi­men­duak. Aldiz, Espai­niak eta Fran­tziak ez dute onar­tzen ez Eus­kal Herria ezta aska­pe­ne­ra­ko bere sub­jek­tu poli­ti­koa, hots, eus­kal lan­gi­le­ria. Honek esan nahi du bi esta­tuak ara­zo larri baten aurrean aur­kitzen dire­la. Hau da, Eus­kal Herria ez da ez Espai­nia ezta Fran­tzia ere, eta gai­ne­ra eus­kal lan­gi­le­riak Esta­tu inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta erai­ki nahi du. Hori da ara­zo edo kon­trae­sa­na­ren mamia.

Bes­te­tik, VAS­CON­GA­DA­Sen hil dute­la Igor esan behar dugu. Bai, etxe­tik hur­bil, bai­na espetxean. Horrek esan nahi du Eus­kal Herrian dau­den espetxee­tan ere hil­tzen dute­la Espai­nia­koe­tan beza­la­xe. Horrek esan nahi du kalean behar ditu­gu­la eta ez etxe­tik gertu.

Horren aurrean Esta­tu oku­patzai­leek eus­kal mili­tan­te­ak kale­ra­tu ahal iza­te­ko damu dai­te­ze­la exi­gitzen dute. Hori ala heriotza. Inoiz baino argia­go. Urteak pasa eta pasa eta eus­kal gataz­ka nazio­na­lak zein sozia­lak bere horre­tan diraute. 

Horre­ga­tik amnis­tia osoa alda­rri­katzen dugu, beti ere inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­re­kin loturik.

Gora Igor

Gora Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te ta sozialista

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *