Borro­kak ez du ete­nik. San­tur­tzi faxis­moa­ren kontra

Gaur, San­tur­tzin, Esta­tu espai­nia­rra­ren poli­zia auto­no­mi­koak, zipaioak ale­gia, berri­ro ere Espai­nia defen­da­tu eta luba­kia­ren bes­te alde­ko hama­bi lagun atxi­lo­tu ditu, EITB‑k zabal­du duen ara­be­ra. Eus­kal Herriak berri­ro era­kutsi du bizi­rik dagoe­la. Berri­ro ere aurre egin dio faxismoari.

Espai­niar eta Fran­tziar sis­te­ma­ri men egi­ten dion edo­zein indar erre­pre­si­bo anto­la­kun­de poli­ti­ko, koa­li­zio edo­ta inte­lek­tua­lak, modu batez edo bes­tez, dela­ko sis­te­ma inpo­satzai­lea defen­da­tu behar du.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *