Patxi­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa gose gre­ba utzi eta gero

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion.

Gaur etxe­ra dei­tu du eta ama­ri azal­du dio die­ta ondo ema­ten ari zaiz­kio­la eta gor­putza egon­kor­tzen hasi dela. Sagar ego­sia eta pata­ta zein kala­ba­za pureak jan ahal izan ditu. Agen­tzie­ta­tik zabal­du dute­na­ren kon­tra, Patxik ez ditu 4 kilo gal­du gose eta ega­rri gre­ban zehar, bai­zik eta 16 kilo.

Zaha­rra da mili­tan­te poli­ti­koen gose gre­bak fal­tsuak diren ideia zabal­tze­ko etsaia­ren estra­te­gia. Lehe­na­go ere eza­gu­tu ditu­gu horre­la­koak, eta ezin zita­la­goa izan bere esku­bi­deak defen­datze­ko bes­te bide­rik aur­kitzen ez duen per­tso­na baten borro­ka gogo­rra­ri buruz gezu­rrak botatzea baino. Zoritxa­rrez, faxis­ten par­te­tik ez ezik, sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­tak ere zalan­tzan jarri du Patxik ega­rri gre­ba egin iza­na, Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te eta antze­ko sasi-egun­ka­rie­kin lerrokatuz.

Gil­tzu­rru­nean akat­sa iza­tea­ren ondo­rioz ospi­ta­le­ra­tua izan eta gero, Patxik eda­tea­ri ekin zion pisu pix­ka bat berres­ku­ra­tuz. Hau ger­tatzen da gor­putza hidra­ta­zio­rik gabe egon­da, eda­tean ura xur­gatzen has­ten dela­ko. Gero, berri­ro hasi zen pisua gal­tzen gose gre­ba­ren ondo­rioz, esan beza­la, 16 kilo gal­du arte.

Azken hila­be­te hone­tan zehar, sek­to­re ber­be­re­ta­tik (egun­ka­ri faxis­tak eta sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­ta) zalan­tzan jarri da Patxi­ren osa­sun men­ta­la. His­to­rian zehar ohi­koa izan da mili­tan­te iraul­tzai­leak ero gisa aur­kez­tea haien izae­ra poli­ti­koa argu­dio­rik eman behar izan gabe botatzen saiatze­ko. Ze bule­go poli­ti­ko­tan egin duten Patxi­ren ingu­ru­ko diag­nos­ti­ko psi­ko­lo­gi­koa gal­de­tu nahi genie­ke horre­la­ko zabo­rra zabal­tzen dute­nei. Ze nola­ko erres­pe­tu fal­ta lehe­nen­go lerro­ko mili­tan­te batekiko.

Patxik 18 urte dara­matza kar­tze­lan, bi aldiz izan da atxi­lo­tua, bi aldiz inko­mu­ni­ka­tua, bi aldiz espetxe­ra­tua eta bi aldiz basa­ti­ki tor­tu­ra­tua. 15 urte eman ditu iso­la­men­du gale­ria­tan. Eta gose gre­ban zehar bere kon­fian­tzaz­ko psi­ko­lo­goa­re­kin kon­tak­tuan egon da. Nor­bai­tek ima­ji­na deza­ke, adi­bi­de bat jar­tzea­rren, bortxa­tu duten ema­ku­me bat ero moduan tra­ta­tu­ko balu­te psi­ko­lo­go bate­kin hitz egi­tea­ga­tik? Ba hori da inola­ko eti­ka­rik gabe­ko zen­bait jen­dek Patxi­re­kin egin duena.

Gose gre­ba uzte­ko Patxi­ren arra­zoiei dago­kie­nez, berak idatzi nahi zitue­la esan zuen, eta atzo horri gehi­tu zion agian egun batzuk behar­ko ditue­la sen­titzen duen ahu­le­zia dela-eta. Bada­ki­gu gaur egun bereha­la­ko­ta­su­nak agin­tzen due­la albis­teen espa­rruan, bai­na egun batzuk itxoi­teak ez ditu zer­tan aldatzen Patxi­ren borro­ka­ren non­dik nora­koak ezta egin behar duen ira­kur­ke­ta­ren balioa. Uler­kor­ta­su­na eta pazien­tzia eskatzen dugu.

Azke­nik, Patxi­ren borro­kak age­rian utzi du kar­tze­la­ren kru­del­ta­su­na bai­ta bere zere­gin baka­rra per­tso­nak apur­tzea dela ere. Horre­ga­tik borro­ka ez da hemen amaitzen. Hain­bat mobi­li­za­zio man­ten­tzen dira eta aha­lik eta las­te­rren eki­men berriak eman­go ditu­gu eza­gutze­ra. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Bihar mobi­li­za­zioak Bil­bon Sabin Etxea­ren aurrean, Donos­tian Bule­ba­rrean, Legu­tion, edo­ta igan­dean Onda­rroan, bes­teak beste.

Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 12a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *