Colom­bia. Radi­can en la CIDH aler­ta con­tra avan­ce del frac­king

Colombia. Radican en la CIDH alerta contra avance del fracking

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 27 de junio de 2020. La Alian­za Colom­bia Libre de Frac­king infor­mó este 25 de junio que radi­có una aler­ta ante la Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos (CIDH), fren­te al avan­ce ace­le­ra­do del frac­king impul­sa­do por el Gobierno Nacio­nal en medio de la pan­de­mia. Según la orga­ni­za­ción el con­tex­to de pan­de­mia, ais­la­mien­to y el […]

Saioa San­chez Ren­ne­se­ko kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra lekual­da­tu dute

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Saioa San­chez Beran­go­ko pre­so poli­ti­koa Ren­ne­se­ko (801 km) kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra (703 km) lekual­da­tu dute­la. Alda­ke­ta honen arra­zoia da Saioa haur­dun dagoe­la eta Ren­ne­se­ko kar­tze­la­ko amen dibi­sioa obre­tan dagoe­la. Hori dela-eta, Nan­te­se­ko­ra alda­tu dute obrak buka­tu bitar­tean. Gero Ren­ne­se­ra era­man­go dute berriz. Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 10a. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko […]

Patxi­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa gose gre­ba utzi eta gero

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion. Gaur etxe­ra dei­tu du eta […]

Sabin Etxe­ko mobi­li­za­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua

Ori­gi­na­la: Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko herri hau esnatzea­ga­tik, bizi­rik gau­de­la era­kus­tea­ga­tik, belau­nal­dien arte­ko lotu­ra eta haria man­ten­tzen lagun­tzea­ga­tik. Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko zapal­kun­tza­rik gor­di­ne­na­ren aurrean zutik eta harro irau­tea posi­blea dela hain ozen oihu­katzea­ga­tik, borro­ka egi­tea mere­zi due­la era­kus­tea­ga­tik, erre­pre­sioa­ren bene­ta­ko aur­pe­gia mun­du guz­tia­ren begi bis­tan jar­tzea­ga­tik, hain­bes­te mas­ka­ra ken­tzea­ga­tik. Jato­rria /​Ori­gen

Vene­zue­la. Ser­gio Reque­na: «EPO, un ejér­ci­to no con­ven­cio­nal con­tra la gue­rra eco­nó­mi­ca al socia­lis­mo boli­va­riano»

Venezuela. Sergio Requena: «EPO, un ejército no convencional contra la guerra económica al socialismo bolivariano»

Por Geral­di­na Colot­ti, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 27 junio 2020.- El encuen­tro entre la que escri­be y el «Ejér­ci­to Pro­duc­ti­vo Obre­ro» (EPO), el gru­po de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que recu­pe­ran empre­sas para­li­za­das o en difi­cul­ta­des con una téc­ni­ca de con­trol que podría­mos defi­nir como mutua ayu­da revo­lu­cio­na­ria, tuve varios momen­tos. Ya lo había­mos escu­cha­do en Hoji­lla, la trans­mi­sión de Mario […]

Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro­ren kasuen aurrean

Ohar honen bidez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro pre­so poli­ti­koei. Lehe­nen­goa­ri jaso­ta­ko espetxe zigor berria­ren aurrean, eta biga­rre­na­ri kar­tze­la­tik irte­tea era­goz­ten dion eta ire­ki berri dio­ten auzia­ren aurrean. Iur­gi Gari­ta­goi­tia­ri 389 urte­ko zigor berria eza­rri dio Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak. Hau, lehe­na­go sal­bues­pen epai­te­gi faxis­ta horrek […]

Bea Etxe­be­rria eta bere bi urte­ko ala­ba mehatxa­tu ditu guar­dia zibil batek

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­sun osoa hela­ra­zi nahi dio Bea Etxe­be­rria Bil­bo­ko pre­so poli­ti­koa­ri, guar­dia zibil batek bera­ri eta bere 2 urte­ko ala­ba­ri egin­da­ko mehatxuen aurrean. Elkar­ta­sun kei­nu hau Iñi­go Zapi­rain pre­so poli­ti­koa­ri ere zabal­du nahi dio­gu, Bea­ren biko­te­ki­dea eta umea­ren aita iza­nik. Guar­dia zibil honek Bea­ri esan dio bai bera­ri zein bere ala­ba­ri […]

Vox-en eta zipaioen era­soa­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Bil­bon Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­ria­ren aur­ka buru­tu­ta­ko eki­men faxis­ta sala­tu nahi du. Vox-eko jauntxo espai­no­len pro­bo­ka­zio kol­da­rraz gain, faxis­moa­ren han­ke­ta­ko bat den poli­zia­ren era­soa ere sala­tu nahi dugu. Biak sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren logi­ka berean mugitzen dira. Era berean, atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na­ri eta kol­pa­tu­ta­ko mani­fes­ta­ri anti­fa­xis­tei elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu. […]

Mani­fes­ta­zio nazio­na­la Iru­ñean ekai­na­ren 27an (Agi­ria)

Patxi Rui­zek 31 egu­nez aurre­ra era­man­da­ko gose eta ega­rri gre­bek age­rian utzi dute kar­tze­la­ren bene­ta­ko izae­ra hil­tzai­lea eta, hau gizar­tea­ren isla iza­nik, sis­te­ma­ren bene­ta­ko aur­pe­gi tor­tu­ratzai­lea ere. Pre­soa­ren per­tso­na­li­ta­tea apur­tzea da kar­tze­la­ren hel­bu­rua, jen­de obe­dien­tea eta iriz­pi­de­rik gabe­koa sor­tzea. Pre­so poli­ti­koen kasuan, kar­tze­lak hel­bu­ru bikoitza dau­ka: bate­tik aipa­tu­ta­ko asi­mi­la­zio per­tso­na­la gau­zatzea eta, bes­te­tik, mili­tan­te pre­soa […]

Lati­noa­mé­ri­ca. Arrea­za: «El des­tino de la OEA es el basu­re­ro de la his­to­ria».

Latinoamérica. Arreaza: «El destino de la OEA es el basurero de la historia».

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 27 de junio de 2020. La Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos (OEA) pro­si­gue en su afán de agre­dir des­fa­cha­ta­da­men­te a la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la y al Gobierno legí­ti­mo de Nico­lás Madu­ro Moros. En las últi­mas horas, en un nue­vo acto de inje­ren­cia sobre asun­tos inter­nos vene­zo­la­nos y en una cla­ra mues­tra de igno­ran­cia de las leyes […]