Infor­ma­ción sobre Patxi Ruiz des­pués de dejar la huel­ga de ham­bre – La otra Andalucía

Por medio de esta nota pre­ten­de­mos dar infor­ma­ción sobre la situa­ción de Patxi, dos días des­pués de dejar la huel­ga de ham­bre. Ante­ayer, el día que dejó la huel­ga de ham­bre, tras­la­dar­se del módu­lo de enfer­me­ría al módu­lo 10 supu­so para él un enor­me esfuer­zo. Tam­bién subir las esca­le­ras fue cos­to­so debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. En ese pri­mer día reci­bió una die­ta líqui­da basa­da en zumos, con efec­to positivo.

Hoy ha lla­ma­do a casa y ha expli­ca­do a su ama que le están dan­do bien la die­ta y que su cuer­po ha comen­za­do a esta­bi­li­zar­se. Ha podi­do comer man­za­na asa­da, así como purés de pata­ta y de cala­ba­za. En con­tra de lo que han difun­di­do des­de las agen­cias, Patxi no ha per­di­do 4 kilos duran­te la huel­ga de ham­bre y sed, sino 16 kilos.

Es vie­ja la estra­te­gia del enemi­go de difun­dir que las huel­gas de ham­bre de lxs mili­tan­tes polí­ticxs son fal­sas. Tam­bién ante­rior­men­te hemos cono­ci­do cosas pare­ci­das, y no pue­de haber nada más mez­quino que men­tir sobre la dura lucha que rea­li­za alguien que no encuen­tra otro camino que ese para defen­der sus dere­chos. Des­afor­tu­na­da­men­te, ade­más de los fas­cis­tas, tam­bién la social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta ha pues­to en duda que Patxi haya rea­li­za­do la huel­ga de sed, ali­neán­do­se con Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te y otros pseudo-diarios.

Des­pués de ser hos­pi­ta­li­za­do a con­se­cuen­cia de un fallo renal, Patxi comen­zó a beber recu­pe­ran­do algo de peso. Esto suce­de por­que al estar el cuer­po des­hi­dra­ta­do, al beber comien­za a absor­ber el agua. Lue­go empe­zó a per­der peso de nue­vo como con­se­cuen­cia de la huel­ga de ham­bre, como decía­mos, has­ta per­der 16 kilos.

Duran­te este últi­mo mes, des­de los mis­mos sec­to­res (dia­rios fas­cis­tas y social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta) se ha pues­to en duda la salud men­tal de Patxi. Duran­te la his­to­ria ha sido habi­tual pre­sen­tar a lxs mili­tan­tes revo­lu­cio­na­rixs como si estu­vie­ran locxs para inten­tar derri­bar su carác­ter polí­ti­co sin nece­si­dad de argu­men­tar. Qui­sié­ra­mos pre­gun­tar a quie­nes difun­den esa basu­ra, que en qué des­pa­cho polí­ti­co han hecho un diag­nós­ti­co psi­co­ló­gi­co sobre Patxi. ¡Qué fal­ta de res­pe­to por un mili­tan­te polí­ti­co de pri­me­ra línea!

Patxi lle­va 18 años en la cár­cel, ha sido dos veces dete­ni­do, dos veces inco­mu­ni­ca­do, dos veces encar­ce­la­do y dos veces sal­va­je­men­te tor­tu­ra­do. Ha pasa­do 15 años en gale­rías de ais­la­mien­to. Y duran­te la huel­ga de ham­bre ha esta­do en con­tac­to con su psi­có­lo­ga de con­fian­za. ¿Alguien se ima­gi­na, por poner un ejem­plo, si se tra­ta­ra como a una loca a una mujer que ha sido vio­la­da, por el hecho de hablar con una psi­có­lo­ga? Pues eso es lo que deter­mi­na­da gen­te caren­te de éti­ca ha hecho con Patxi.

En lo que res­pec­ta a las razo­nes por las que Patxi aban­do­nó la huel­ga de ham­bre, dijo que que­ría escri­bir­las él, a lo que ayer aña­dió que qui­zá nece­si­te algu­nos días para hacer­lo debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. Ya sabe­mos que en el sec­tor de las noti­cias man­da la inme­dia­tez, pero espe­rar unos días no cam­bia en nada los por­me­no­res de la lucha de Patxi ni el valor de la lec­tu­ra que debe hacer. Pedi­mos com­pren­sión y paciencia.

Por últi­mo, la lucha de Patxi ha deja­do al des­cu­bier­to la cruel­dad de la cár­cel así como el hecho de que el úni­co come­ti­do de esta es rom­per a las per­so­nas. Por eso la lucha no ter­mi­na aquí. Varias movi­li­za­cio­nes se man­tie­nen, y tan pron­to como poda­mos dare­mos a cono­cer nue­vas ini­cia­ti­vas. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Maña­na movi­li­za­cio­nes en Bil­bo fren­te a Sabin Etxea, en el Bou­le­vard de Donos­tia, en Legu­tio, así como el domin­go en Onda­rroa, entre otras.

En Eus­kal Herria, a 12 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Eus­ke­ra

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion.

Gaur etxe­ra dei­tu du eta ama­ri azal­du dio die­ta ondo ema­ten ari zaiz­kio­la eta gor­putza egon­kor­tzen hasi dela. Sagar ego­sia eta pata­ta zein kala­ba­za pureak jan ahal izan ditu. Agen­tzie­ta­tik zabal­du dute­na­ren kon­tra, Patxik ez ditu 4 kilo gal­du gose eta ega­rri gre­ban zehar, bai­zik eta 16 kilo.

Zaha­rra da mili­tan­te poli­ti­koen gose gre­bak fal­tsuak diren ideia zabal­tze­ko etsaia­ren estra­te­gia. Lehe­na­go ere eza­gu­tu ditu­gu horre­la­koak, eta ezin zita­la­goa izan bere esku­bi­deak defen­datze­ko bes­te bide­rik aur­kitzen ez duen per­tso­na baten borro­ka gogo­rra­ri buruz gezu­rrak botatzea baino. Zoritxa­rrez, faxis­ten par­te­tik ez ezik, sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­tak ere zalan­tzan jarri du Patxik ega­rri gre­ba egin iza­na, Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te eta antze­ko sasi-egun­ka­rie­kin lerrokatuz.

Gil­tzu­rru­nean akat­sa iza­tea­ren ondo­rioz ospi­ta­le­ra­tua izan eta gero, Patxik eda­tea­ri ekin zion pisu pix­ka bat berres­ku­ra­tuz. Hau ger­tatzen da gor­putza hidra­ta­zio­rik gabe egon­da, eda­tean ura xur­gatzen has­ten dela­ko. Gero, berri­ro hasi zen pisua gal­tzen gose gre­ba­ren ondo­rioz, esan beza­la, 16 kilo gal­du arte.

Azken hila­be­te hone­tan zehar, sek­to­re ber­be­re­ta­tik (egun­ka­ri faxis­tak eta sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­ta) zalan­tzan jarri da Patxi­ren osa­sun men­ta­la. His­to­rian zehar ohi­koa izan da mili­tan­te iraul­tzai­leak ero gisa aur­kez­tea haien izae­ra poli­ti­koa argu­dio­rik eman behar izan gabe botatzen saiatze­ko. Ze bule­go poli­ti­ko­tan egin duten Patxi­ren ingu­ru­ko diag­nos­ti­ko psi­ko­lo­gi­koa gal­de­tu nahi genie­ke horre­la­ko zabo­rra zabal­tzen dute­nei. Ze nola­ko erres­pe­tu fal­ta lehe­nen­go lerro­ko mili­tan­te batekiko.

Patxik 18 urte dara­matza kar­tze­lan, bi aldiz izan da atxi­lo­tua, bi aldiz inko­mu­ni­ka­tua, bi aldiz espetxe­ra­tua eta bi aldiz basa­ti­ki tor­tu­ra­tua. 15 urte eman ditu iso­la­men­du gale­ria­tan. Eta gose gre­ban zehar bere kon­fian­tzaz­ko psi­ko­lo­goa­re­kin kon­tak­tuan egon da. Nor­bai­tek ima­ji­na deza­ke, adi­bi­de bat jar­tzea­rren, bortxa­tu duten ema­ku­me bat ero moduan tra­ta­tu­ko balu­te psi­ko­lo­go bate­kin hitz egi­tea­ga­tik? Ba hori da inola­ko eti­ka­rik gabe­ko zen­bait jen­dek Patxi­re­kin egin duena.

Gose gre­ba uzte­ko Patxi­ren arra­zoiei dago­kie­nez, berak idatzi nahi zitue­la esan zuen, eta atzo horri gehi­tu zion agian egun batzuk behar­ko ditue­la sen­titzen duen ahu­le­zia dela-eta. Bada­ki­gu gaur egun bereha­la­ko­ta­su­nak agin­tzen due­la albis­teen espa­rruan, bai­na egun batzuk itxoi­teak ez ditu zer­tan aldatzen Patxi­ren borro­ka­ren non­dik nora­koak ezta egin behar duen ira­kur­ke­ta­ren balioa. Uler­kor­ta­su­na eta pazien­tzia eskatzen dugu.

Azke­nik, Patxi­ren borro­kak age­rian utzi du kar­tze­la­ren kru­del­ta­su­na bai­ta bere zere­gin baka­rra per­tso­nak apur­tzea dela ere. Horre­ga­tik borro­ka ez da hemen amaitzen. Hain­bat mobi­li­za­zio man­ten­tzen dira eta aha­lik eta las­te­rren eki­men berriak eman­go ditu­gu eza­gutze­ra. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Bihar mobi­li­za­zioak Bil­bon Sabin Etxea­ren aurrean, Donos­tian Bule­ba­rrean, Legu­tion, edo­ta igan­dean Onda­rroan, bes­teak beste.

Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 12a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Latest posts by Otros medios (see all)

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *