Patxi­ren par­tea (larun­ba­ta, 2020-05-30) | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur­koan Patxik bere 20. egu­na betetzen du gose gre­ban. Hauei lehe­nen­go hama­bi egu­ne­tan egin­da­ko ega­rri gre­ba batzen zaiz­kio. Eri­zain­de­gi­ko modu­luan jarraitzen du isolatuta.

Ohi­koa baino lehe­na­go argi­ta­ratzen dugu oha­rra arratsal­de­ko mani­fes­ta­zioe­tan ego­te­ko asmoz. Momen­tuz ez dago ezer berri­rik Patxi­ren ingu­ruan. Ama­ri eta lagun bati dei­tu die bai­na ez dago ezer aipa­ga­rri­rik. Azken ordu­ko infor­ma­zio garran­tzitsu­rik bale­go, bes­te ohar baten bidez jaki­na­ra­zi­ko dugu. Momen­tuz, bere alde­ko mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia egi­ten dugu.

Bide batez, gaur­ko par­te hau apro­betxa­tu nahi dugu komu­ni­ka­bi­dee­tan oihar­tzun nahi­koa izan ez duen albis­te bat azpi­ma­rratze­ko. Atzo publi­ko egin zen Pello Alcan­ta­ri­lla eus­kal pre­so poli­ti­ko ohiak Die­go Perez de los Cobos Guar­dia Zibi­la­ren Koro­ne­la tele­bis­tan eza­gu­tu due­la eta bera 2004an Tres Can­to­se­ko kuar­te­lean tor­tu­ratzen zuten bitar­tean, De los Cobos pre­sen­te zegoe­la dekla­ra­tu zuen.

Azken egu­no­tan sala­tu izan dugun moduan, erre­pre­sioak sis­te­ma oso baten anto­la­kun­tza behar du. Bote­re poli­zia­lak, juri­di­koak, media­ti­koak eta poli­ti­koak bat egi­ten dute, kasu hone­tan beza­la, tor­tu­ra sus­ta­tu, babes­tu eta tor­tu­ratzai­leak saritze­ko. Gure elkar­ta­su­na Pello­re­kin eta tor­tu­rak pai­ra­tu dituz­ten guztiekin.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek.

Maiatza­ren 19tik: Alme­ria­ko kar­tze­lak banatzen duen erre­ti­lua­ri uko egi­ten dio­te Alber­to Vied­mak eta Iña­ki Krutxagak.

Maiatza­ren 22tik: Lola Lope­zek txa­peoa hasi du Brie­va­ko kar­tze­lan. Gutun bana bida­li die Brie­va­ko eta Mur­cia II-ko zuzendariei.

Maiatza­ren 30etik: Ando­ni Goi­koetxea 24 ordu­ko baraua egi­ten ari da gaur Due­ñas-Palen­tzia­ko kar­tze­lan. Aldi berean txa­peo muga­ga­bea­ri ekin dio.

Kalean:

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin diote.

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­dak txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Maiatza 24tik: Urru­ñan 5 gaz­tek 24 ordu­ko barauak txan­da­ka­tu­ko dituz­te euren artean, bost egunez.

Maiatza­ren 24tik: Txan­trean 24 ordu­ko txan­da­ka­ko barau/​itxialdi dina­mi­ka iraun­ko­rra jarri zuten martxan.

Maiatza­ren 28tik: bi per­tso­nak ekin zio­ten gose gre­ba­ri Val di Susa herrian, Italian.

Maiatza­ren 29a: kan­pal­dia hasi dute Altsa­sun, eta 24 ordu­ko baraua bar­ne­bil­tzen du. Eki­men hau maiatza­ren 19an hasi­ta­koa­ri batzen zaio. 43 per­tso­na batu dira kan­pal­di eta barau­ra.

Hurren­go mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Fron­to­ia­ren aurrean. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

 • Baio­na: 17:30ean. Kontzentrazioa.

 • Altsa­su: 20:00etan Plazan.

 • Lekei­tio: 20:00etan Aba­deen Moila.

Oste­gu­ne­ro

Gaur, maiatzak 30, MOBILIZAZIO EGUN NAZIONALA

Goi­zean mobi­li­za­zioak herri eta eskualdeetan.

 • Legu­tio: 12:30etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Por­tu­ga­le­te: 12:00etatik 13:00etara Uda­letxe aurrean. Kontzentrazioa.

 • Ata­rra­bia: 13:00etan Uda­letxe Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Lekei­tio: 10:30ean Arro­pain apar­ka­le­ku­tik. Eskual­de­ko kotxe-karabana.

 • Lekei­tio: 13:00etan. Kontzentrazioa.

 • Onda­rroa: 13:00etan. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 13:00etan. Kontzentrazioa.

 • Amu­rrio: 13:00etan Herri­ko Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Iru­ñea: 13:00etan Uda­letxe Pla­za. Kontzentrazioa.

 • Urru­ña: 19:30ean. Kontzentrazioa.

 • Irun: 13:00etan San Juan Plazan.

Arratsal­dean mani­fes­ta­zioak hiriburuetan.

 • Iru­ñea: 20:00etan Gaz­te­lu Plazatik.

 • Gas­teiz: 19:00etan Andra Mari Zuria­ren Plazatik. 

 • Donos­tia: 20:15ean Bulebarretik. 

 • Bil­bo: 19:00etan Eliptikatik.

Maiatzak 31

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 30a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *