Liza­rra­tik oha­rra, gaur­ko mobi­li­za­zioa­ren debe­kua eta gero

Gober­nu­ko dele­ga­ritzak Goar­dia Zibi­la­ren bitar­tez, gaur­ko elkar­ta­ratzea­ren debe­kua komu­ni­ka­tu digu. Ustez, osa­sun neu­rrie­tan oina­rritzen da debe­kua (nahiz eta lehe­nen­go elkar­ta­ratzean guz­tiz bete geni­tuen)

Sal­bues­pen egoe­ra hone­tan, faxis­tak mani­fes­tatzen diren bitar­tean, anti­fa­xis­tak kol­pa­tuak dira eta Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren alde­ko mobi­li­za­zioak debe­ka­tuak eta era­so­tuak dira (ikus Iru­ñe­ko kar­gak eta zau­ri­tuak). Aska­ta­sun poli­ti­koen urra­ke­ta sis­te­ma­ti­koa ema­ten ari da pan­de­mia­ren aitzakiapean.

Argi dago noren alde dagoen dele­ga­ritza. Egoe­ra iku­si­ta elka­rre­ta­ratzea ber­tan behe­ra uztea era­ba­ki dugu, bai­na Patxi­ren alde­ko elkar­ta­sun kei­nuek aurre­ra jarrai­tu­ko dute, ez gai­tuz­te isilaraziko. 

Larun­ba­tean Iru­ñean 20:00tan Gaz­te­lu Pla­zan egin­go den mobi­li­za­zio­ra deia luzatzen dugu eta Liza­rran kotxe keda­da anto­la­tu dugu. Liza­rran 19:00tan bus geltokian.

Amnis­tia pre­so poli­ti­koak borro­ka­ra era­man zituz­ten arra­zoiak gain­ditze­ko prin­tzi­pio poli­ti­koa da, aska­ta­sun poli­ti­koe­kin zuze­ne­ko harre­ma­na due­na. Gober­nuak, edo­zein kolo­re due­la­rik, gure aska­ta­sun poli­ti­koak urratzen dituen hei­nean, borro­ka da bide bakarra.

Eutsi gogor Patxi. AMNISTIA OSOA!

Debe­kua salatzen duen kartela

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *