Patxi­ren par­tea (astear­tea, 2020-05-26) | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur­koan Patxik bere 16. egu­na betetzen du gose gre­ban. Hauei lehe­nen­go hama­bi egu­ne­tan egin­da­ko ega­rri gre­ba batzen zaiz­kio. Eza­rri­ta­ko berro­geial­dia ekai­na­ren 9ra arte man­ten­du­ko dio­te, eta den­bo­ra horre­tan ezin­go du ezta abo­ka­tuen bisi­ta ere jaso. Covid-19az geroz­tik kar­tze­la horre­tan onar­tu­ta­ko bideo-deiak ere ez diz­kio­te eman­go, eri­zain­de­gi­ko modu­luan estal­du­ra fal­ta dela argudiatuta.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak sala­tu nahi du koro­na­bi­ru­sa­ren aitza­kia­pean Patxi­ren esku­bi­deak are gehia­go urratzen ari dire­la. Hau larria­goa da Patxi­ren osa­sun egoe­ra kon­tu­tan har­tzen badu­gu, eta are larria­goa bere egoe­ra kar­tze­la­rien par­te­tik sufri­tu­ta­ko era­soei eman­da­ko eran­tzu­na­ren ondo­rioa dela ikusita.

Patxik babes juri­di­ko eta medi­ku­rik han­die­nak behar dituen unean, kar­tze­lak orain­dik iso­la­tua­go uzten du. Hau guz­tia PSOE eta Pode­mo­sen Gober­nu Espai­no­la­ren oni­ritzia­re­kin egi­ten ari da Mur­cia II-ko Zuzen­da­ria. Taber­ne­ta­ra kon­tsu­mitze­ra joa­tea hain arris­kutsua ez omen den une batean, pre­so batek abo­ka­tu eta medi­kuen bisi­tak jasotzea osa­sun ara­zo bihur­tzen dute. Hori­xe da kar­tze­la­ren logi­ka: opa­ko­ta­su­na eta pre­soak esku­bi­de­rik gabe­ko zen­ba­kiak baino ez izatea.

Arlo poli­ti­koan eta Eus­kal Herri­ra itzu­li­ta, Maria Caba­lle­rok, Tomas Caba­lle­ro zena­ren ala­ba eta gaur egun Iru­ñe­ko Uda­lean Tenien­te-Alka­tea dena UPN alder­di faxis­ta­ren dizi­pli­na­pean, esan zuen ez zela onar­ga­rria Patxi­ren kon­fian­tzaz­ko medi­kua Mur­tzia­raino bidaia­tu iza­na. Gal­detzen du ea zer­ga­tik ezin duten kar­tze­la­ko medi­kuek arta­tu, alde bate­ra utzi­ta hain zuzen ere medi­ku horie­ta­ko batek artatzea­ri uko egin dio­la eta gai­ne­ra irain­ka zuzen­du zaio­la hainbatetan.

Maria Caba­lle­rok ez omen daki ezer espai­niar kar­tze­le­tan ema­ten diren gehie­gi­ke­ria eta tor­tu­rei buruz, ez omen daki ezer kar­tze­la horie­ta­ko sui­zi­dio eta heriotza tasaz, eta ez omen daki ezer peli­ku­le­ta­ko alkai­deen pape­ra betetzen duten espai­niar kar­tze­le­ta­ko zuzen­da­riei buruz. Bere aita­ren oinor­de­ko poli­ti­koa dela dioen Maria Caba­lle­ro­ri gal­de­tu nahi dio­gu zer pen­tsatzen zuen bere aitak komi­sa­ria eta kar­tze­le­ta­ko tor­tu­rei buruz. Tor­tu­ra horiek exis­titzen ez dire­la dioen horie­ta­koa bal­din bazen gal­de­tu nahi diogu.

Bes­te­tik, Jonan Fer­nan­dez Gober­nu Bas­kon­ga­do­ko sasi-bake­za­leak kez­ka azal­du du alder­dien egoitze­tan ager­tu­ta­ko pin­ta­den­ga­tik, eta aldi berean baiez­ta­tu du Patxi Rui­zek gose gre­ba ez den bes­te auke­ra batzuk badi­tue­la bere esku­bi­deak defen­datze­ko. Eta zein­tzuk dira auke­ra horiek? Ba al daki ezer kar­tze­la moder­noe­tan bizitzea­ren errea­li­ta­teaz moke­taz moke­ta dabi­len Jonan Fer­nan­dez bizi­za­leak? Ez al daki hain zuzen ere Patxik heriotz-mehatxuak jaso ditue­la kar­tze­la­ren par­te­tik pre­so guz­tien esku­bi­deak defen­datze­ko kon­tzen­tra­zio baketsue­tan par­te hartzeagatik?

Bai, Fer­nan­de­zek bada­ki hori guz­tia eta horrek bihur­tzen du hain larri bere baiez­ta­pe­na. Kar­tze­la barruan kon­tzen­tra­zio batean par­te har­tzea matxi­na­datzat har deza­ke­te, ber­tan esku­bi­de poli­ti­koak ez dire­la­ko exis­titzen. Jonan Fer­nan­dez ohi­tu­ta dago edu­ki­rik gabe­ko akor­dioak jana­riz bete­ta­ko mahai baten ingu­ruan lor­tzen, bai­na pre­soek euren osa­su­na baino ez dute pre­sio­natze­ko eta, zoritxa­rrez, gose gre­ba da horre­ta­ra­ko erre­min­te­ta­ko bat.

Bukatze­ko, ira­ga­rri nahi dugu dato­rren larun­ba­tean, maiatzak 30, Mobi­li­za­zio Egun nazio­na­la deitzen dugu­la Patxi­ren egoe­ra salatze­ko eta amnis­tia alda­rri­katze­ko. Eus­kal Herria­ri mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia egi­ten dio­gu. Las­ter infor­ma­zio gehia­go eman­go dugu Mobi­li­za­zio Egun honen inguruan.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Itzia­rren txan­da izan da.

Maiatza­ren 19tik: Alme­ria­ko kar­tze­lak banatzen duen erre­ti­lua­ri uko egi­ten dio­te Alber­to Vied­mak eta Iña­ki Krutxagak.

Maiatza­ren 22tik: Lola Lope­zek txa­peoa hasi du Brie­va­ko kar­tze­lan. Gutun bana bida­li die Brie­va­ko eta Mur­cia II-ko zuzendariei.

Maiatza­ren 23tik aurre­ra: Mikel San Sebas­tian bost egu­ne­ko gose gre­ba burutzen ari da Mur­cia II-ko kar­tze­lan. Lau­ga­rren egu­na da gaur.

Kalean:

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin dio­te. (zor­tzi­ga­rren egu­na betetzen ari dira).

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Txan­da alda­ke­ta egin dute gaur.

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­dak txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Maiatza­ren 21etik: Etxa­rriar batek gose gre­ba­ri ekin dio Mexikon.

Maiatza 24tik: Urru­ñan 5 gaz­tek 24 ordu­ko barauak txan­da­ka­ko dituz­te euren artean, bost egunez.

Maiatza­ren 24tik: Txan­trean 24 ordu­ko txan­da­ka­ko barau/​itxialdi dina­mi­ka iraun­ko­rra jarri zuten martxan.

Hurren­go mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Fron­to­ia­ren aurrean. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

 • Baio­na: 17:30ean. Kontzentrazioa.

 • Altsa­su: 20:00etan Plazan.

 • Lekei­tio: 20:00etan Aba­deen Moila.

Gaur egi­te­koak zirenak

 • Bil­bo: 20:00etan Arria­ga pla­za­tik. Manifestazioa.

 • Hon­da­rri­bia: 19:00etan San Pedro kalean.

 • Ordi­zia: 20:00etan Pla­za Naguzian.

 • Vila­no­va i la Gel­trú (Cata­lun­ya): 20:00etan.

 • Altsa­su: 20:00etan Altsasun .

Bihar, maiatzak 27: 

 • Bil­bo: 20:00etan San­tia­go pla­za­tik. Manifestazioa.

 • Onda­rroa: 20:00etan Alamedan.

 • Usan­so­lo­ko Ospi­ta­lea: 11:30ean Kan­po Kon­tsul­te­tan. Kontzentrazioa.

 • Por­tu­ga­le­te: 20:00etan Trian­ge­luan. Kontzentrazioa.

Maiatzak 28

Maiatzak 29

 • Onda­rroa: 20:00etan Alamedan.

 • Sodu­pe: 20:00etan Nava­rro­ren aurrean. Kontzentrazioa.

 • Zebe­rio: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa..

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 26a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *