Patxi Rui­zek ospi­ta­le­ra lekual­da­tua iza­tea­ri uko egin dio

Gaur­koan Patxik bere hamai­ka­ga­rren egu­na betetzen du gose eta ega­rri gre­ban. Hau da bere ingu­ruan dau­ka­gun informazioa:

Patxi­ri hain­bat fro­ga medi­ku egin diz­kio­te gaur kar­tze­lan ber­tan. Fro­ga horien ara­be­ra Patxi gil­tzu­rru­ne­ta­ko akat­sa pai­ratzen ari da. Orain­dik bere kabuz ibil­tze­ko gai den arren, bere egoe­ra oso larria da eta hil­tze­ko bene­ta­ko arris­kuan dago.

Egoe­ra iku­si­rik Kar­tze­lak ospi­ta­le­ra era­ma­tea pro­po­sa­tu dio, bai­na Patxik uko egin dio eta auto judi­zial baten ezean ez dela ospi­ta­le­ra joan­go esan du. Patxik gaur argi­ta­ra­tu­ta­ko alda­rri­ka­pen tau­la­ri begi­ra, age­ri­koa da egoe­ra hau Esta­tu espai­no­la­ren espetxe poli­ti­ka tor­tu­ratzai­leak era­gin due­la. Amnis­tia­ren bidean Patxi­ren alda­rri­ka­pe­nak geu­re egi­ten ditu­gu eta bereha­la apli­katzen has dai­te­ze­la exijitzen dugu.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Saioa­ren txan­da izan da.

Maiatza­ren 19tik: Alme­ria­ko kar­tze­lak banatzen duen erre­ti­lua­ri uko egi­ten dio­te Alber­to Vied­mak eta Iña­ki Krutxagak.

Maiatza­ren 21ean: Paddy O’Neil pre­so poli­ti­ko irlan­da­rra 24 ordu­ko baraua egi­ten ari da gaur.

Maiatza­ren 21ean: Juan Gar­cia Mar­tin GRA­PO­ko pre­so poli­ti­koak Puer­to III-ko kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egin dio. 

Kalean:

Maiatza­ren 12tik: hiru per­tso­na ezke­rral­dean gose gre­ban (bede­ratzi­ga­rren egu­na bete dute gaur).

Maiatza­ren 15etik: Deus­tu­ko Arma­da Gorri­ko kideek 24 ordu­ko txan­da­ka­ko baraual­dia hasi zuten. Egun bakoitzean bi lagun ezber­din sar­tu­ko dira txandan.

Maiatza­ren 18tik: txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te lau per­tso­nak Gas­tei­zen. Bi egu­ne­tan behin, lau­ko­te berria sar­tu­ko da txan­da egitera.

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Vene­zue­lan dagoen Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak Ara­gua, Miran­da eta Dis­tri­to Capi­tal esta­tuak zehar­ka­tu­ko ditu oinez Cara­ca­sen dagoen Espai­nia­ko enba­xa­da­raino, Patxi­ren egoe­ra salatzeko.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin dio­te. Hiru­ga­rren per­tso­na bat maiatza­ren 21etik.

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Txan­da bakoitzean lau lagun sar­tu­ko da. Gaur txan­da alda­ke­ta egon da. Bost altsa­suar sar­tu dira.

Maiatza­ren 20an, Gasteiz

Lau­dion

Legu­tion

Maez­tun

Zal­duon­do

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­da txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Maiatza­ren 21etik: Etxa­rriar batek gose gre­ba­ri ekin dio Mexikon.

Dato­zen mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Duran­go: 20:00 San­ta­nan. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

 • Baio­na: 17:30ean. Kontzentrazioa.

Osti­ra­lean, maiatzak 22

 • Basau­ri: 19:30ean Ben­ta Pla­za. Kontzentrazioa.

 • Bil­bo: 20:30ean Etxe­ba­rrie­ta Anaien Pla­zan. Manifestazioa.

 • Irun: 20:30ean San Juan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Tolo­sa: 20:00etan Trian­ge­lu­tik. Manifestazioa.

 • Irun: 20:30ean San Juan Pla­zan. Kontzentrazioa.

Larun­ba­tean, maiatzak 23

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 21a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *