Patxi kar­tze­lan dago berri­ro | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur­koan Patxik bere hamai­ka­ga­rren egu­na betetzen du gose eta ega­rri gre­ban. Ez da asko Patxi­ren ingu­ruan gaur dau­ka­gun infor­ma­zioa, bai­na dau­ka­gu­na hona­koa da:

Atzo arratsal­dean Mur­cia II-ko Kar­tze­lak Patxi­ri eskai­ni zion ospi­ta­le­ra era­ma­tea, bai­na Patxik uko egin zion auke­ra honi. Beran­dua­go, 23:00ak ingu­ru, Mula­ko Epai­te­giak igo­rri­ta­ko auto baten ondo­rioz, Patxi Vir­gen de la Arri­xa­ca­ko ospi­ta­le­ra era­man zuten Kar­tze­la­ren eska­ria­ri jarrai­ki, bere bizitza arris­kuan zegoelakoan.

Ospi­ta­lean 2 litro serum sar­tu diz­kio­te, eta ama­ren bisi­ta jaso ahal izan du. Patxik alta bolun­ta­rioa eska­tu du eta Mur­cia II-ko kar­tze­lan dago berriz. Kasu hone­tan eri­zain­de­gian dago, kar­tze­la kan­po­tik itzul­tzean Covid-19a­ren pre­ben­tzio­ra­ko berro­geial­dia apli­ka­tu diotelako.

Ama­ri esan dio, hemen­dik aurre­ra ega­rri gre­ba utzi bai­na gose gre­ba­re­kin jarrai­tu­ko due­la. Kar­tze­lan seru­ma jasotzea­ri uko egin dio. 

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak gogo­ra­ra­zi nahi du egoe­rak kri­ti­koa iza­ten jarraitzen due­la eta Patxi­ren ondoan jarraitzea ezin­bes­te­koa dela. Patxik egin­da­ko alda­rri­ka­pe­ne­kin bat egi­ten dugu eta hauek ain­tzat har­tuak izan dai­te­ze­la exijitzen dugu.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Itzia­rren txan­da izan da.

Maiatza­ren 19tik: Alme­ria­ko kar­tze­lak banatzen duen erre­ti­lua­ri uko egi­ten dio­te Alber­to Vied­mak eta Iña­ki Krutxagak.

Maiatza­ren 22tik: Lola Lope­zek txa­peoa hasi du Brie­va­ko kar­tze­lan. Gutun bana bida­li die Brie­va­ko eta Mur­cia II-ko zuzendariei.

Maiatza­ren 23tik aurre­ra: Mikel San Sebas­tia­nek bost egu­ne­ko gose gre­ba hasi­ko du bihar Mur­cia II-ko kartzelan.

Kalean:

Maiatza­ren 12tik: hiru per­tso­na ezke­rral­dean gose gre­ban (hamar­ga­rren egu­na bete dute gaur).

Maiatza­ren 15etik: Deus­tu­ko Arma­da Gorri­ko kideek 24 ordu­ko txan­da­ka­ko baraual­dia hasi zuten. Egun bakoitzean bi lagun ezber­din sar­tu­ko dira txandan.

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Vene­zue­lan dagoen Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak Ara­gua, Miran­da eta Dis­tri­to Capi­tal esta­tuak zehar­ka­tu­ko ditu oinez Cara­ca­sen dagoen Espai­nia­ko enba­xa­da­raino, Patxi­ren egoe­ra salatze­ko. Cara­ca­se­ra iritsi da eta Espai­nia­ko Enba­xa­dan idaz­ki bat eman du Patxi­ren alde.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin dio­te. Hiru­ga­rren per­tso­na bat maiatza­ren 21etik.

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Bost lagun dau­de orain.

Maiatza­ren 20an, Gasteiz

Elkar­ta­sun baraual­dia­ren eguneraketa:

 • Gas­tei­zen, 48 ordu bete dituz­ten bi kidek baraual­dia­re­kin jarrai­tu dute, batek muga­ga­bea eta bes­teak 24 orduz.
 • 4 kidek 48 ordu­ko baraual­dia hasi dute eta hiruk 24 ordukoa.
 • Iza­rran, hiru gaz­tek hasi­ko dute 48 ordu­ko baraualdia.

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­dak txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Maiatza­ren 21etik: Etxa­rriar batek gose gre­ba­ri ekin dio Mexikon.

Maiatza­ren 21etik: Igan­de­ra arte zaz­pi per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin zio­ten Eli­zon­don. Mani­fes­ta­zio eta kon­tzen­tra­zio bana debe­ka­tu diete.

Maiatza­ren 22an: Lau­dio­ko Gaz­te Asan­bla­da­ko kide batek 24 ordu­ko barauan.

Maiatza­ren 22an: Erlaitze­ko zaz­pi kidek 48 ordu­ko baraual­dia­ri ekin dio­te Irunen.

Hurren­go mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Duran­go: 20:00 San­ta­nan. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

 • Baio­na: 17:30ean. Kontzentrazioa.

 • Altsa­su: 20:00etan Plazan.

 • Bihar, maiatzak 23

 • Bil­bo: 20:30ean Etxe­ba­rrie­ta Anaien Pla­za­tik. Manifestazioa.

 • Baio­na: 17:00etan Herri­ko Etxe­tik. Manifestazioa.

 • Dublin: Kon­tzen­tra­zioa.

 • Gas­teiz: 20:30ean Andra Mari Zuria­ren Pla­za. Manifestazioa.

 • Duran­go: 18:00etan San­ta­nan. Manifestazioa.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Manifestazioa.

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 22a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *