DATUAK AZTERTZEN /​ANALIZANDO LOS DATOS


HARI ORIGINALA TWITTERREN: 

https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​4​5​7​3​8​0​8​4​0​4​6​4​393

HILO ORIGINAL EN TWITTER:

https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​7​6​9​0​3​8​9​3​4​7​3​6​897

 | DATUAK AZTERTZEN


110


Info­gra­fia hone­tan, sal­bues­pen egoe­ra hasi zene­tik Sin­di­ka­tu­ra
ger­tu­ra­tu diren kasuak azter­tzen ditu­gu


Jada aurrei­kus genitza­keen zen­bait ondo­rio ate­ra eta dato­zen
hurratsak defi­ni­tu asmoz


[HARIA]


210


E‑maila martxan jarri zene­tik, Sin­di­ka­tua­re­kin 315 per­tso­na jarri
dira harre­ma­ne­tan. Gehien­goa (%85a) ema­ku­meak dira. Datu haue­ta­tik bi
ondo­rio ate­ra ditza­ke­gu: 1.Etxebizitzaren ara­zoa­ren tamai­na izu­ga­rri
han­dia dela 2.Emakume lan­gi­lea­ren egoe­ra bere­zi­ki zaur­ga­rria dela.


310

Batez
ere

larria da pro­le­tal­go des­ja­be­tue­na­ren egoe­ra: %15ak ez du inon­go
etxe­bi­zitza auke­ra­rik, gehie­nak, eza­gu­nen etxee­tan dau­de kale gorrian
geratze­ko bereha­la­ko arris­kua­re­kin.
Are
gehia­go, hel­du zaiz­ki­gun kasuen %17ak o
inarriz­ko
gaiak esku­ratze­ko ara­zo larriak
ditu.


410


Natu­ral­ki ema­ten den elkar lagun­tzak (jana­ria ema­tea, lo egi­te­ko
lekua uztea, mer­kan­tziak fidatzea…) mila­ka per­tso­nen bizitzak
sos­ten­gatzen ditu. Espon­ta­neo­ta­sun hau anto­la­tu ezean, ordea,
kapi­ta­lis­moa­ri beha­rrez­koa zaion mise­ria­ren kudea­ke­ta isi­la iza­ten
jarrai­tu­ko du.

5/​10


Bes­te­tik, argi iku­si dugu per­tso­na askok erren­ta ordain­tzea­ren eta
jana­ria esku­ratzea­ren artean era­ba­ki behar dute­la. Honen aurrean,
“Hoz­kai­lu hutsik ez” kan­pai­na abia­tu genuen; elkar­ta­sun mate­rial
hau lehen­ta­sun poli­ti­kotzat uler­tzen bai­tu­gu. Ezin borro­ka­tu sabel
hutsa­re­kin!

6/​10

Alokai­rua
araua da pro­le­tal­goa­ren­tzat. Hel­du diren kasuen %98a alo­kai­ruan bizi
da (izan etxe zein loge­la batean). Guz­tiek, zail­ta­sun nabar­me­nak
dituz­te erren­ta ordain­tze­ko eta, gutxie­nez, %58ak ez du inon­go diru
lagun­tza­rik jasotze­ko iriz­pi­deak betetzen.

7/​10


Gehie­nak, ordain­tzea­ri utzi dio­te eta jabeen zein alo­katzai­leen
bio­len­tzia zuze­na egu­ne­ro jasan behar dute (mehatxuak, deiak,
ezus­te­ko “bisi­tak”…). Nego­zia­ke­ta pro­ze­suak abiatzen ditu­gu
kasu haue­tan eta meka­nis­mo ezber­di­nen bitar­tez, zen­bait akor­dio lor­tu
ditu­gu.

8/​10

Espai­niar
Gober­nuak etxe kale­ratzeak sei hila­be­tez sus­pen­di­tu zituen, bai­na
egon badau­de: pre­sioa jasan ezin eta euren kabuz joan­da­koak, zer­bitzu
sozia­le­ta­tik kan­po­ra­tuak “dizi­pli­na txa­rra­ga­tik”, alo­ka­tu­ta­ko
loge­la­tik
jabeek fisi­ko­ki kan­po­ra­tuak, bir­ja­be­tu­ta­ko etxee­ta­koak…


910


Etxee­tan erre­sis­titzea lor­tzen dute­nek zorra eta antsie­ta­tea metatzen
dute. Gehie­nek ez dituz­te lagun­tza jaso­ko, 2 arra­zoien­ga­tik: 1. Euren
egoe­ra estruk­tu­ra­la dela­ko eta ez covid-19a­ren berri­ta­su­na 2.
Iriz­pi­de “lega­lis­tak” ez dituz­te­la­ko betetzen (kon­tra­tua,
errol­da…)


10/​10


Hau iku­si­rik gure ana­li­sian eta plan­gin­tza tak­ti­koan berres­ten gara:
Ofen­tsi­ba bur­ges honen aurrean, auto­de­fen­t­sa anto­latzea ezin­bes­te­koa
izan­go da. Elkar­ta­sun mate­ria­la abia­pun­tu izan­da, bizitza­ren
anto­la­kun­tza komu­nis­ta ipar.


¡Nada es impo­si­ble, todo se orga­ni­za!

|
ANALIZANDO
LOS DATOS

110

En
esta info­gra­fía ana­li­za­mos los casos que se han acer­ca­do al
Sin­di­ca­to des­de el ini­cio de
l
esta­do de excep­ción

Pre­sen­ta­mos
algu­nas con­clu­sio­nes que y
a
podía­mos pre­de­cir
y
los
pasos que debe­mos dar

[HILO]

210

Des­de
que
abri­mos el

correo
se
han pues­to en con­tac­to con el Sin­di­ca­to 315 per­so­nas. La mayo­ría
(85%) son muje­res. De estos datos extrae
mos
dos con­clu­sio­nes: 1.La mag­ni­tud del pro­ble­ma de la vivien­da es enor­me
2.La situa­ción de la mujer tra­ba­ja­do­ra es espe­cial­men­te vul­ne­ra­ble

310

La
situa­ción del pro­le­ta­ria­do
mas
des­po­seí­do

es
muy
gra­ve: el 15% no tie­ne nin­gu­na vivien­da, la mayo­ría de ellos se
encuen­tran en casas de cono­ci­dos con el peli­gro inmi­nen­te de que­dar
en la calle. Es más, el 17% de los casos
tie­nen
serios pro­ble­mas de acce­so a 
bie­nes
bási­cos

410

El
apo­yo mutuo espontáneo/​natural

(dar comi­da, dejar espa­cio para dor­mir, fiar mer­can­cías…) sus­ten­ta
las vidas de miles de per­so­nas. Sin embar­go, si no se orga­ni­za esta
espon­ta­nei­dad, segui­rá sien­do la silen­cio­sa ges­tión de la mise­ria
tan
nece­sa­ria
para el capi­ta­lis­mo.

510

Hemos
vis­to cla­ra­men­te que muchas per­so­nas tie­nen que deci­dir entre pagar
la ren­ta y adqui­rir comi­da. Fren­te a esto, lan­za­mos la cam­pa­ña “Ni
una neve­ra vacía”, enten­dien­do esta soli­da­ri­dad mate­rial como una
prio­ri­dad polí­ti­ca. ¡No se pue­de luchar con el estó­ma­go vacío!

610

El
alqui­ler es
la
nor­ma para el pro­le­ta­ria­do. El 98% de los casos viven en régi­men de
alqui­ler (tan­to en un hogar como en una habi­ta­ción). Tod
os
ell
os
tie­nen cla­ras difi­cul­ta­des para pagar la ren­ta y al menos el 58% no
cum­ple con los cri­te­rios para acce­der a sub­ven­cion
es.

710

La
mayo­ría de ellos han deja­do de pagar y deben sufrir dia­ria­men­te la
vio­len­cia direc­ta de sus pro­pie­ta­rios y arren­da­do­res (ame­na­zas,
lla­ma­das, “visi­tas” ines­pe­ra­das…) En estos casos ini­cia­mos
nego­cia­ci
ones
alcan­za­mos
algu­nos

acuer­dos a tra­vés de dife­ren­tes meca­nis­mos.

810

El
Gobierno espa­ñol sus­pen­dió seis meses
los
desahu­cios
,
pero
haber­los hay­los:

quien no aguan­tó la pre­sión y se fue por su cuen­ta, expul­sa­do
s
de los s
ervi­cios
socia­les por “mala con­duc­ta”, expul­sa­do
s
a la fuer­za

por los due­ños,
desahu­cia­dos
de
las vivien­das recu­pe­ra­das…

910

Quie­nes
con­si­guen resis­tir en
sus
hoga­res acu­mu­lan deu­da y ansie­dad. La mayo­ría no reci­bi­rá ayu­da por
2 moti­vos: 1. Por­que su esta­do es estruc­tu­ral y no
una
nove­dad del covid-19 2. Por incum­pli­mien­to de cri­te­rios “lega­lis­tas”
(con­tra­to, padrón…
)

10/​10

Ante
esto
,
nos rati­fi­ca­mos en nues­tro aná­li­sis y en la
visión
tác­ti­ca: ante
la
ofen­si­va bur­gue­sa, será impres­cin­di­ble orga­ni­zar la auto­de­fen­sa.
Tenien­do la soli­da­ri­dad mate­rial como pun­to de par­ti­da, hacia
la
orga­ni­za­ción comu­nis­ta
de
la vida.

Nada es impo­si­ble, todo
se orga­ni­za!

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *