Irlan­dar Erre­pu­bli­kar Pre­soen adie­raz­pen soli­da­rioa Patxi Rui­zi

Portlaoi­se, Magha­berry eta Mount­joy pre­son­de­gie­tan dau­den Irlan­da­ko pre­so erre­pu­bli­ka­noek Patxi Rui­ze­kin soli­da­ri­zatzen gara, gaur bere bede­ratzi­ga­rren gose eta ega­rria gre­ba egu­na bete duen hone­tan. Era berean, elkar­ta­su­na hela­raz­ten die­gu mobi­li­za­tu dire­nei eta neu­rriak har­tu dituz­te­nei espetxe barruan zein kan­poan, Rui­zen egoe­ra gogo­rra nabar­men­tze­ko. Auke­ra hau ere apro­betxatzen dugu eus­kal herri­ta­rrei gure babes guz­tia eta inde­pen­den­tzia­ra­ko duten esku­bi­dea hela­raz­te­ko.

Antze­ko­ta­sun ideo­lo­gi­ko eta filo­so­fi­koak par­te­katzeaz gain, Irlan­da­ko eta eus­kal pre­so poli­ti­koek espetxee­tan pai­ra­tu­ta­ko tra­tu txa­rren antze­ko isto­rioak par­te­katzen dituz­te. Iso­la­men­du behar­tu­tik era­soe­ta­ra, zie­ge­ta­ko bal­din­tza anker eta degra­datzai­lee­ta­raino, eten­ga­be­ko saia­ke­ra­re­kin gure borro­kak kri­mi­na­li­zatze­ko.

Nazioar­tean, pre­so poli­ti­ko anti­in­pe­ria­lis­tek ohi­tu­ra dute borro­kan esku­ra­ga­rri dituz­ten edo­zein tres­na era­bil­tze­ra kri­mi­na­li­za­tuak ez dai­te­zen izan. Horre­la, gose gre­bak oso ondo doku­men­ta­tu­ta­ko his­to­ria du Irlan­da­ko borro­ka poli­ti­ko erre­pu­bli­ka­rrean zehar, Tomas Ashe-tik Michael Devi­ne-ra arte.

Rui­zen kasua, Sean McCaughey­re­na­ren oso antze­koa da, zei­na Portlaoi­se Gaol-en hil zen 1946ko maiatza­ren 11n, gose eta ega­rria gre­ba egin ondo­ren. McCaughey­ren gor­putzean egon­da­ko era­gi­nak era­kus­ten dute Rui­zen egoe­ra zein larria den. Bi gizo­nek ere kar­tze­la zigor han­diak izan zituz­ten. Rui­zek 30 urte­ko kar­tze­la zigo­rra du McCaughey‑i heriotza zigo­rra eza­rri zio­ten, bizitza oso­ko zigo­rra betetze­ra behar­tuz. Ondo­ren, Sean McCaugheyk hurren­go 5 urteak eman zituen bakar­tu­ta, bilu­zik estal­tze­ko man­ta bat baka­rrik zue­la­rik. McCaughey‑k beza­la, Rui­zek ere gre­ba amaie­ra­raino era­ma­te­ko asmo era­kutsi du. Borro­ka amaie­ra min­gotse­ra era­ma­te­ko gri­na mun­du oso­ko pre­so poli­ti­ko anti­in­pe­ria­lis­ten ezau­ga­rria da, Pales­ti­na­tik Eus­kal Herri­ra eta Irlan­da­ra.

Gri­na hori bera da, irlan­dar belau­nal­diak Bri­tai­niar Inpe­ria­lis­moa­ri aurre egi­te­ra bul­tza­tu due­na.

Eta irla hone­ta­ko herri­ta­rrek mun­du oso­ko zein eus­kal pre­so poli­ti­koak askatze­ko eska­tu duten arren, askok isil gel­di­tu dira Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koak askatze­ko deie­tan. Modan dagoen ezker­tiar ingu­ruan beren burua ikus­ten dute­nek, pre­so anti-inpe­ria­lis­tak aur­kitzen diren herrial­dee­tan lagun­tza­ra­ko eta ekin­tza­ra­ko deia egi­ten dute­nak, ez dira inon­dik ager­tzen Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koen pro­tes­tal­di balio­ki­deak anto­latzen dituz­te­nean. Nabar­men­du batzuen hipo­kre­sia, zei­nak ira­ga­nean pro­tes­tal­di horiek deitzen zituz­ten eta egun Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koen atxi­lo­ke­ten aurrean lasai dau­den jesa­rri­ta edo atzi­lo­ke­ta horiek babes­ten dituz­ten. 

Amnis­tia Inter­na­zio­na­la­ri eta Gurutze Gorria beza­la­ko per­tso­nei dei egi­ten die­gu, ez dai­te­ze­la gel­di­rik lotu Rui­zek sufritzen duen bitar­tean. Beraien influen­tzia era­bil­tze­ra deitzen die­gu, egoe­ra hau amaitzen lagun­tze­ko eta eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deak ezar­tzen eta babes­ten lagun­tze­ko eskatzen dizue­gu.

Irlan­da­ko pre­so erre­pu­bli­ka­rrak,

Portlaoi­se, Magha­berry eta Mount­joy.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: