Irlan­dar Erre­pu­bli­kar Pre­soen adie­raz­pen soli­da­rioa Patxi Ruizi

Portlaoi­se, Magha­berry eta Mount­joy pre­son­de­gie­tan dau­den Irlan­da­ko pre­so erre­pu­bli­ka­noek Patxi Rui­ze­kin soli­da­ri­zatzen gara, gaur bere bede­ratzi­ga­rren gose eta ega­rria gre­ba egu­na bete duen hone­tan. Era berean, elkar­ta­su­na hela­raz­ten die­gu mobi­li­za­tu dire­nei eta neu­rriak har­tu dituz­te­nei espetxe barruan zein kan­poan, Rui­zen egoe­ra gogo­rra nabar­men­tze­ko. Auke­ra hau ere apro­betxatzen dugu eus­kal herri­ta­rrei gure babes guz­tia eta inde­pen­den­tzia­ra­ko duten esku­bi­dea hela­raz­te­ko.

Antze­ko­ta­sun ideo­lo­gi­ko eta filo­so­fi­koak par­te­katzeaz gain, Irlan­da­ko eta eus­kal pre­so poli­ti­koek espetxee­tan pai­ra­tu­ta­ko tra­tu txa­rren antze­ko isto­rioak par­te­katzen dituz­te. Iso­la­men­du behar­tu­tik era­soe­ta­ra, zie­ge­ta­ko bal­din­tza anker eta degra­datzai­lee­ta­raino, eten­ga­be­ko saia­ke­ra­re­kin gure borro­kak kriminalizatzeko.

Nazioar­tean, pre­so poli­ti­ko anti­in­pe­ria­lis­tek ohi­tu­ra dute borro­kan esku­ra­ga­rri dituz­ten edo­zein tres­na era­bil­tze­ra kri­mi­na­li­za­tuak ez dai­te­zen izan. Horre­la, gose gre­bak oso ondo doku­men­ta­tu­ta­ko his­to­ria du Irlan­da­ko borro­ka poli­ti­ko erre­pu­bli­ka­rrean zehar, Tomas Ashe-tik Michael Devi­ne-ra arte.

Rui­zen kasua, Sean McCaughey­re­na­ren oso antze­koa da, zei­na Portlaoi­se Gaol-en hil zen 1946ko maiatza­ren 11n, gose eta ega­rria gre­ba egin ondo­ren. McCaughey­ren gor­putzean egon­da­ko era­gi­nak era­kus­ten dute Rui­zen egoe­ra zein larria den. Bi gizo­nek ere kar­tze­la zigor han­diak izan zituz­ten. Rui­zek 30 urte­ko kar­tze­la zigo­rra du McCaughey‑i heriotza zigo­rra eza­rri zio­ten, bizitza oso­ko zigo­rra betetze­ra behar­tuz. Ondo­ren, Sean McCaugheyk hurren­go 5 urteak eman zituen bakar­tu­ta, bilu­zik estal­tze­ko man­ta bat baka­rrik zue­la­rik. McCaughey‑k beza­la, Rui­zek ere gre­ba amaie­ra­raino era­ma­te­ko asmo era­kutsi du. Borro­ka amaie­ra min­gotse­ra era­ma­te­ko gri­na mun­du oso­ko pre­so poli­ti­ko anti­in­pe­ria­lis­ten ezau­ga­rria da, Pales­ti­na­tik Eus­kal Herri­ra eta Irlandara.

Gri­na hori bera da, irlan­dar belau­nal­diak Bri­tai­niar Inpe­ria­lis­moa­ri aurre egi­te­ra bul­tza­tu duena.

Eta irla hone­ta­ko herri­ta­rrek mun­du oso­ko zein eus­kal pre­so poli­ti­koak askatze­ko eska­tu duten arren, askok isil gel­di­tu dira Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koak askatze­ko deie­tan. Modan dagoen ezker­tiar ingu­ruan beren burua ikus­ten dute­nek, pre­so anti-inpe­ria­lis­tak aur­kitzen diren herrial­dee­tan lagun­tza­ra­ko eta ekin­tza­ra­ko deia egi­ten dute­nak, ez dira inon­dik ager­tzen Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koen pro­tes­tal­di balio­ki­deak anto­latzen dituz­te­nean. Nabar­men­du batzuen hipo­kre­sia, zei­nak ira­ga­nean pro­tes­tal­di horiek deitzen zituz­ten eta egun Irlan­da­ko pre­so poli­ti­koen atxi­lo­ke­ten aurrean lasai dau­den jesa­rri­ta edo atzi­lo­ke­ta horiek babes­ten dituzten. 

Amnis­tia Inter­na­zio­na­la­ri eta Gurutze Gorria beza­la­ko per­tso­nei dei egi­ten die­gu, ez dai­te­ze­la gel­di­rik lotu Rui­zek sufritzen duen bitar­tean. Beraien influen­tzia era­bil­tze­ra deitzen die­gu, egoe­ra hau amaitzen lagun­tze­ko eta eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deak ezar­tzen eta babes­ten lagun­tze­ko eskatzen dizuegu.

Irlan­da­ko pre­so errepublikarrak,

Portlaoi­se, Magha­berry eta Mountjoy.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *