[EUS/​CAS/​GAL/​CAT] Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko Patxi Rui­zen alde­ko 9 tal­deen komu­ni­ka­tua: Patxi Ruiz,kartzelako bere duin­ta­su­na­ren alde borrokan

Agi­ria:

Patxi Ruiz Rome­ro eus­kal pre­so poli­ti­koak, Mur­tzia II espetxean pre­so dagoe­nak, gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Alar­ma Egoe­ran zan­pa­tu­ta­ko esku­bi­deen aide pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, zen­bait espetxe­zai­nek ondo­rioak jasa­na­ra­zi­ko ziz­kio­te­la egin zio­ten mehatxu. Ondo­rioz, Patxik bere osa­su­na eta duin­ta­su­na defen­datze­ko, hil ala bizi­ko borro­ka abia­tu du.

Men­de­kuan oina­rri­tu­ta­ko erre­gi­men anti­de­mo­kra­ti­ko honek, pre­so man­ten­tzea­re­kin gutxi ez eta, orain­go hone­tan, lotu­ta eta azpi­ra­tu­ta nahi du; medi­ku arre­ta­rik gabe eta bere seni­tar­te­ko, lagun eta mili­tan­tzia kideen­gan­dik urrun. Ez deza­la pro­tes­ta­rik egin eta makur dadi­la txin­tik esan gabe. Bere burua hil dezan nahi dute!

Borro­ka hone­tan minu­tu bakoitzak haren aur­ka egi­ten du. Hori dela eta, bene­ta­ko anti­fa­xis­ta eta egiaz­ko demo­kra­ta oro­ri dei egi­ten dio­gu elkar­ta­sun akti­boz jokatze­ra. Espetxe­zai­nek Patxi­ri egi­ni­ko mehatxu eta era­so orok gel­di­tu beha­rra dau­ka­te. Ezer txa­rrik ger­ta­tu­ko balitzaio, espetxe zuzen­da­ritza eta espetxe­zain era­sotzai­leak izan­go lira­te­ke eran­tzu­le zuze­nak, bai­ta Espetxe Admi­nis­tra­zioa eta Bar­ne Minis­te­rioa ere.

Patxi Ruiz Rome­ro­ren aur­ka­ko mehatxu eta era­so gehia­go­rik ez!!

Bes­te esta­tu kri­men bat era­goz­te­ko elkar­ta­su­na anto­la dezagun!!

Beren erre­pre­sioa­ri bata­su­nez erantzun!!

Amnis­tia osoa!!

Cei­var

Resis­teix

Pla­ta­for­ma Lli­ber­tat Pablo Hasel

Assem­blea popu­lar Elda-Petrer

Adri et volem a casa!

Movi­mien­to Anti­rre­pre­si­vo de Madrid

Comi­te d’as­tu­ries pola amnistía

Movi­ment pro amnistia

Res­cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *