Patxi Rui­zen ingu­ru­ko infor­ma­zioa | Amnis­tia Ta Askatasuna

Patxi Rui­zek, gose eta ega­rri gre­ba­ren hiru­ga­rren egu­na betetzen duen hone­tan, etxe­ra dei­tu du dagoe­ne­ko. Fami­lia­ri azal­du dio gre­ba­re­kin aurre­ra jarraitzen due­la. Gogo­ra­tu behar dugu gose eta ega­rri gre­ban egon­da, gor­putze­ko orga­noak egun gutxi­ren buruan huts egi­ten has­ten dire­la. Azpi­ma­rra­ga­rria da gose eta ega­rri gre­ba­ri hasie­ra eman dio­ne­tik ez dela medi­kua pasa­tu bera ikus­te­ra, eta 8. modu­lu­tik pre­so poli­ti­ko gehia­go­rik ez dagoen erres­pe­tu modu­lu bate­ra era­man dutela.

Bes­tal­de, Ibai Agi­na­gak biga­rren egu­na txa­pa­tu­ta du gaur­koa Patxi Rui­ze­kin elkar­ta­su­nean Sevi­lla II-ko kar­tze­lan. Ez da zie­ga­tik irten­go Patxi­ren egoe­ra kon­pon­tzen ez den bitartean.

Puer­to III-ko kar­tze­lak banatzen duen jana­ria­ren ban­de­ja­ri uko egi­ten ari zaiz­kio atzo­tik Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cotano.

Jon Kepa Pre­cia­do bihar­tik aurre­ra txa­pa­tu­ko da zie­gan Kor­do­ba­ko kar­tze­lan, modu mugagabean.

Kalean, bitar­tean, lau per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin zio­ten atzo arratsal­dean (haie­ta­ko batek gre­ba inter­mi­ten­tea egin­go du, 24 ordue­ro). Aurre­koek beza­la, jarre­ra hau man­ten­du­ko dute Patxi­ren egoe­ra kon­pon­tzen den arte.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak deia luzatzen dio Eus­kal Herria­ri bakoitzak, ahal duen neu­rrian, Patxi­ren alde­ko eki­me­nak aurre­ra era­man ditzan.

Bukatze­ko, azpi­ma­rra­tu nahi dugu Patxi­ren egoe­ra­ren eta ger­ta dakio­kee­na­ren eran­tzu­ki­zun osoa Jesus Her­nan­dez buru duen Mur­cia II-ko zuzen­da­ritza­re­na, zein espetxe poli­ti­ka hau disei­na­tu edo­ta aurre­ra era­man duten PSOE, PNV, PP eta Pode­mo­se­na dela.

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Patxi Ruiz
Gose gre­ba solidarioa

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *