Tal­ka­ren des­alo­joa­ren aurrean | Amnis­tia Ta Askatasuna

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Gas­teiz­ko Tal­ka gune auto­ges­tio­na­tu femi­nis­ta­ri eta, bide batez, gune hau des­alo­jatze­ko zipaioek eta Adol­fo Domin­guez enpre­sa mul­ti­na­zio­na­la­ren arte­ko elkar­la­na salatzen du.

Martxo­tik sala­tu izan dugu osa­sun-larrial­dia­ren aitza­kia­pean bene­tan ezar­tzen ari zire­na sal­bues­pen egoe­ra bat zela. Era hone­tan, jen­dea kon­fi­na­tu­ta eta bere esku­bi­de poli­ti­ko guz­tiak urra­tuak man­ten­tzen dute.

Sal­bues­pen egoe­ra honen bai­tan, kolo­re guz­tie­ta­ko poli­ziek eta bai­ta arma­da oku­patzai­lek ere Eus­kal Herri­ko kaleak har­tu dituz­te. Herria­ren mugi­men­du oro kri­mi­na­li­zatzea­re­kin bate­ra, natu­ral bihur­tu dute espli­zi­tu­ki bai­men­du­ta ez dagoen guz­tia debe­ka­tu­ta dagoe­la uler­tutzat ema­tea. Gizar­tea ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta eta inpe­ria­lis­ta berri bate­ra­ko pres­tatzen ari dira, eta herri mugi­men­dua­ren anu­la­zioa bilatzen dute. Lan­gi­leen pro­le­ta­ri­za­zio fase gor­di­nean sar­tu gai­tuz­te jada, nazio zapal­duen asi­mi­la­zio pro­ze­sua aze­le­ra­tu dute, eta erre­pre­sioa­ren aurrean anto­la dai­tez­keen eran­tzu­nak aha­lik eta gehien bal­din­tzatzea bilatzen ari dira.

Gaur­ko des­alo­joa bur­ge­sia eta bere txa­kur arma­tuen arte­ko harre­man banae­zi­na­ren bes­te adi­bi­de bat baino ez da. Sis­te­ma honen oina­rria gutxi batzuen ete­ki­nen alde gehien­goa mise­rian hon­do­ratzean datza. Garai are gogo­rra­goak datoz, borro­ka dina­mi­kak indar­tze­ko garaiak datoz.

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *