Patxi Rui­zek eba­ki­du­rak egin ditu besoan eta gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio

Atzo­koan Mur­cia II-ko kar­tze­la­riek Patxi Ruiz Txan­trea­ko pre­so poli­ti­koa­ri egin­da­ko mehatxuez infor­ma­tu bal­din bage­nuen (iku­si hemen), gaur­koan ger­ta­tu­ta­koa­ri buruz­ko datu gehia­go ema­te­ra gatoz.

Mehatxuak pai­ra­tu ostean eta era­so honi eran­tzu­te­ko, Patxik eba­ki­du­rak egin zituen besoan here­ne­gun, hilak 9, aben­dua­ren 31n egin zuen beza­la (iku­si hemen). Orduan beza­la­xe, orain­goan ere eri­zain­de­gi­ra era­man eta gra­pak jarri behar izan diz­kio­te zau­ria ixteko.

Ala­bai­na, medi­kua­ren jarre­ra sala­tu beha­rra dugu. Eri­zain batek jarri ziz­kion gra­pak, bai­na medi­kuak begi­ra­tu ere ez zion egin. Patxik lo egin ahal iza­te­ko lasai­ga­rri­ren bat eska­tu zion, eta eri­zai­nak transiliu­ma eskai­ni zion. Patxik zer­bait leu­na­goa eskatzean, medi­kuak eran­tzun zion ez zio­te­la bes­te­rik eman­go eta ber­din zitzaio­la bera­ri ger­ta dakio­kee­na. Patxik, kar­tze­la­riz ingu­ra­tu­rik, iden­ti­fi­ka­zio zen­ba­kia eska­tu zion, eta medi­kua­ren eran­tzu­na hona­koa izan zen: “era­man eza­zue kaka hau hemen­dik”. Bes­te batzue­tan sala­tu dugun beza­la, asko­tan medi­kuek kar­tze­la­ri moduan jokatzen dute medi­ku beza­la joka­tu beharrean.

Hone­taz gain eta kar­tze­lak man­ten­tzen duen jarre­ra iku­si­ta, gaur­koan Patxik gose eta ega­rri gre­ba­ri ekin dio. Oso egoe­ra larria da hau, gose eta ega­rri gre­ban gor­putze­ko orga­noak kale egi­ten has­ten bai­ti­ra lau­ga­rren edo bos­ga­rren egu­ne­tik aurre­ra. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Patxi­ren aur­ka­ko jazar­pe­na ber­tan behe­ra uztea eta Mur­cia II kar­tze­la­ko 8. modu­lu­ko pre­soen eskae­rei kasu egi­tea gal­de­gi­ten du.

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 11.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *