Patxi Ruiz mehatxa­tu dute kartzelariek

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Mur­cia II-ko kar­tze­la­ko Zuzen­da­ritzak Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren aur­ka zuzen­du­ri­ko mehatxuak sala­tu nahi ditu:

Sal­bues­pen Egoe­rak kalee­tan jen­dea zapal­tze­ko eta esku­bi­de poli­ti­ko eta sozia­lak ber­tan behe­ra uzte­ko erre­min­ta bihur­tu bal­din badu­te, zapal­kun­tza hori askoz ere nabar­me­na­goa da kar­tze­le­tan. Iso­la­tu­rik, bisi­ta­rik gabe, Covid-19az babes­te­ko bitar­te­ko­rik gabe eta akti­bi­ta­te guz­ti-guz­tiak anu­la­tu­rik man­ten­tzen dituz­te pre­soak. Hori bai, egu­ne­ro kon­tak­tua man­ten­tzen dute kale­tik sar­tzen diren kar­tze­la­rie­kin, horrek daka­rren kon­ta­gio arriskuarekin.

Gogo­ra eka­rri behar dugu kar­tze­la infek­zioe­ta­ra­ko leku apro­po­sa dela, eta hori dela-eta pre­soak popu­la­zio zaur­ga­rritzat har­tzen dituz­te­la. Horre­taz gain, pre­so askok gai­xo­ta­sun larri eta kro­ni­koak pai­ratzen du.

Bizi duten egoe­ra salatze­ko, maiatza­ren 5etik aurre­ra 8. modu­lu­ko hain­bat pre­so kon­tzen­tra­zioak egi­ten hasi ziren patio orduan. Haien alda­rri­ka­pe­nak hona­koak dira:

  • Pre­so erien eta kon­de­na ia bete­ta dau­ka­te­nen askatasuna.

  • Bisi­tak egin ahal izatea.

  • Kon­ta­gia­tuak ez iza­te­ko bitar­te­koak jasotzea (musu­koak, guanteak…).

  • Pre­so zein kar­tze­la­riei Covid-19 detek­tatze­ko tes­tak egitea.

  • Seni­de­ren baten heriotza ger­ta­tuz gero hile­rri­ra edo tana­to­rio­ra joa­te­ko auke­ra izatea.

Orain arte­ko kon­tzen­tra­zioe­tan ez da inola­ko ara­zo­rik egon, atzo arte. Kar­tze­la­ri bat Patxi­ri kar­te­la ken­tzen saia­tu zen eta, beran­dua­go, kar­tze­la­ri hori bere zie­ga­ra joan zen modu­lu-burua­re­kin bate­ra. Berez, Patxik eska­tu­ta­ko iden­ti­fi­ka­zio zen­ba­kia ema­te­ra zihoa­zen, bai­na tar­tea Patxi mehatxatze­ko balia­tu zuten. Ondo­rioak pai­ra­tu­ko zitue­la ohar­ta­ra­zi zio­ten. Beran­dua­go zuzen­da­ria, segur­ta­sun zuzen­da­rior­dea eta zer­bitzu­bu­rua­re­kin bil­tze­ra era­man zuten eta ber­tan, mehatxuen artean, kon­tzen­tra­zioen bul­tzatzai­lea iza­tea lepo­ra­tu zioten.

Patxik babes judi­zia­la eska­tu du era­so berri honen aurrean. Gogo­ra eka­rri behar dugu ez dela Patxik mehatxuak salatzen dituen lehe­nen­go aldia, eta aben­dua­ren 31n besoak eba­ki zitue­la kar­tze­la­ri batek eus­kal pre­so poli­ti­koe­ki­ko zeu­kan jarre­ra era­so­ko­rra salatze­ko (iku­si hemen).

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak babes osoa hela­ra­zi nahi dio Patxi Ruiz Txan­trea­ko pre­so poli­ti­koa­ri, eta bai­ta Mur­cia II kar­tze­la­ko 8. modu­lu­ko pre­soak aurre­ra era­ma­ten ari diren pro­tes­ta eta alda­rri­ka­pe­nei ere. Kar­tze­la­ko zuzen­da­ria eta Espai­nia­ko Gober­nua dira Patxi­ri oraintxe ber­tan ger­ta dakio­keen edo­zer gau­za txa­rra­ren eran­tzu­le, eta gu ez gara besoak gurutza­tu­ta geldituko.

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 10a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *