Kar­tze­lak eta sal­bues­pen egoe­ra. Hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren seni­deak /​Cár­ce­les y esta­do de excep­ción. Fami­lia­res de varios pre­sos políticos

[wpdm_​package id=“119320” template=“5c51ba687615d”]

Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan pre­so dau­den hain­bat eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko­ren seni­deak gara. Kar­tze­le­ta­ko errea­li­ta­tea beti gor­di­na den arren, Covid-19a­ren pan­de­mia­ren zein harrez­ke­ro eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioz era­to­rri­ta­ko egoe­rak are eta gogo­rra­goa bihur­tzen du dena.

Itxu­ra­ke­ria­ren garaio­tan, garran­tzi han­dia har­tzen du begi bis­tan dagoen guz­tia behar beza­la apain­tzeak. Antzer­kiak jarrai dezan ezin­bes­te­koa da. Horre­ga­tik txa­loak bal­koie­tan, eta horre­ga­tik bata­sun des­kla­sa­tu fal­tsu baten sus­ta­pe­na, itxu­raz asep­ti­koa, bai­na edu­kian ezber­din­ta­sun sozia­lak age­rian uzten dituen ebi­den­tzia eta ardu­ra poli­ti­ko oro diluitzea bilatzen duena.

Hain zuzen ere, kar­tze­la da ezber­din­ta­sun sozial, eko­no­mi­ko eta poli­ti­koak hobe­kien islatzen dituen lekua. Kar­tze­la, sis­te­ma­ren zabo­rron­tzi gisa sor­tu zuten eta, egun, fun­tzio ber­be­ra betetzen jarraitzen du. Pre­so gehie­nak pobreak dira edo­ta eri­ta­sun men­ta­lak pai­ratzen dituz­te, edo gure seni­deen kasuan beza­la, injus­ti­zien aur­ka eta aska­ta­sun sozio-poli­ti­ko eta nazio­na­len alde matxi­na­tu­ta­ko mili­tan­te poli­ti­koak dira.

Harre­sien bes­te aldean ez dira for­mak gor­de behar, barruan ger­tatzen dena ez dagoe­la­ko antzo­ki hone­ta­ko publi­koa­ren kon­tsu­mo­ra­ko pro­du­zi­tu­ta. Ager­to­kia­ren atzeal­dean ger­tatzen denak ez du zir­ku elek­to­ra­la bal­din­tzatzen. Bai­na gu ez gau­de gure seni­deak zabor moduan tra­ta ditza­ten onar­tze­ko prest. Has­te­ko, kar­tze­le­tan osa­sun-iriz­pi­deak zigor-iriz­pi­deen aurre­tik jar­tzea exijitzen dugu. Eta hone­kin bate­ra pre­so erien, adin­duen, pre­ben­ti­boen eta 3/​4ak bete­ta dituz­te­nen bereha­la­ko aska­ta­su­na exijitzen dugu.

Bes­te­tik, 16 seni­de erail dituen saka­ba­na­ke­ta poli­ti­kak pre­soen iso­la­men­duan sakon­tzea dakar. 30 urte dara­matza eus­kal lan­gi­le­riak dis­per­tsioa­ren aur­ka­ko borro­kan, eta 30 urte dara­matza­te Fran­tzia­ko eta Espai­nia­ko Esta­tuek alda­rri­ka­pen honi muzin egi­nez. Azken hamar­ka­de­tan egin dugun beza­la, orain­goan ere hel­du­ko dio­gu «Eus­kal Pre­soak Eus­kal Herri­ra» leloa­ri saka­ba­na­ke­ta­ren amaie­ra exijitzeko.

Eta hau gau­zatzen den bitar­tean, bihar ber­tan pre­soen iso­la­men­dua arin­tze­ko har dai­tez­keen bes­te neu­rri batzuk dau­de. Horre­ga­tik kar­tze­le­tan bisi­tak egin ahal iza­te­ko bal­din­tzak jar­tzea eta kar­tze­le­ta­raino lekual­datze­ko ozto­po gehia­go­rik ez jar­tzea exijitzen dugu, Eus­kal Herria zatitzen duen muga arti­fi­zia­la zehar­katzea tokatzen zai­gu­nean ere bai. Neu­rri hauek guz­tiak, bereha­la har­tu dai­tez­kee­nak, lehen­ta­su­nez­ko tar­te­ko urratsak dira, «ezin­bes­te­koak», eta guretzat eta gure seni­deen­tzat «esen­tzia­lak».

Edo­no­la ere, neu­rri hauek gau­za­tu eta gero, aska­ta­sun nazio­na­la, sozia­la eta poli­ti­koa bar­ne­bil­tzen dituen amnis­tia­ren alde­ko borro­kan jarrai­tu­ko dugu, hori­xe bai­ta kar­tze­lak mili­tan­te poli­ti­koz berri­ro ez betetze­ko ber­me bakarra.

Sinatzai­leak:

 • Patxi Kara­sa­to­rre Aldazz
 • Zior­tza Fer­nán­dez Larrazabal
 • Mari­bi Gaz­te­lu­men­di Galtzagorri
 • Jesús Herra­dor Pouso
 • Sua Herra­dor Rodriguez
 • Sen­doa Jura­do Garcia
 • Mari­je Gui­nea Aspiazu
 • Lore­na Barre­ras Díaz
 • Meritxel Aran­zu­bia Ariznabarreta
 • Mikel Agi­na­gal­de Ugartemendia
 • Rosa­na Moreno Balanzategi
 • Adur Goieas­koetxea Serna
 • Imma­cu­la­da Grà­cia Monge
 • Ainhoa Pas­tor Alonso

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *