#Maiatzak1| Basa­ke­ria kapi­ta­lis­ta­ren aurrean, lan­gi­le anto­la­kun­tza! : Ikas­le Abertzaleak

Gaur maiatza­ren lehe­na dugu, Lan­gi­leon Egu­na. Gaur­ko egu­na, ordea, sal­bues­pen egoe­ran bizi dugu, izan ere, Covid-19a­ren tes­tuin­gu­ruan bur­ge­siak dekre­ta­tu duen alar­mak etxean sar­tze­ra derri­gor­tu gai­tu. Alda­rri­katze­ko era alda­tu behar izan dugu, mamia ez: sozia­lis­moa­ren alda­rriak gaur­ko­ta­sun osoa du egun­go egoeran.

Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ez da osa­tu 2008ko kri­sial­dia­ren oste­tik eta, gai­ne­ra, adie­raz­le eko­no­mi­ko gehie­nek dio­ten moduan, ate joka den kri­sial­di-depre­sioa gogo­rra­goa izan dai­te­ke. Lan­gi­le­ria­ren bal­din­tza mate­ria­len oker­tzea oro­ko­rra da eta pro­le­ta­ri­za­zio pro­ze­sua sakon batean mur­gil­du­ta gau­de. Alar­ma egoe­ra­re­kin bate­ra ezku­tuan eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­rak aska­ta­sun poli­ti­ko uga­ri eten ditu: bil­tze­ko esku­bi­dea, pro­pa­gan­da egi­te­ko auke­ra edo sol­da­ta­pe­ko lana­ren erail­ke­tak salatze­ko auke­ra. Eko­no­mia kapi­ta­lis­ta­ren behe­ra­ka­da­ren ondo­rio gisa uler dai­te­ke hau, hain zuzen, sal­bues­pen egoe­ra­ren bitar­tez goi-bur­ge­sia­ren eskuhar­tze zuze­na eza­rri bai­ta, bitar­te­ka­ritza­rik gabe­koa. Eko­no­mia kapi­ta­lis­ta­ren nora­bi­dea zuzen­tze­ko mugi­men­du beza­la uler deza­ke­gu neu­rri hori, azken batean. Jada naba­ria den behe­ra­ka­dak etor­ki­zun ilu­na ira­ga­rri dio lan­gi­le kla­sea­ri. Izan ere, anto­la­men­du sozial kapi­ta­lis­ta­ren bizi­rau­pe­na­ren zama lan­gi­le kla­sea­ren biz­ka­rrean jau­si­ko da hau kolo­kan ikus­tean, lehen baino pisu gehia­goz jau­si ere, bizi bal­din­tzen oker­tzea eraginez.

Aurre­ko kri­si fasea­ren ajeak dira hez­kun­tzan espai­niar eta fran­tziar esta­tu bur­ge­sek abia­ra­zi­ta­ko erre­for­mak (Hezi­be­rri, LOMCE…), azken urtee­tan hezi­gu­neen fun­tzio ideo­lo­gi­ko-erre­pro­duk­ti­bo bur­ge­sa indar­tzea­ga­tik nabar­men­du dire­nak. Egoe­ra maku­rrean iritsi da beraz ikas­le­ria lan­gi­lea kri­si berri honen ata­ri­ra, bur­ge­siak bere posi­zioak indar­tu­ta. Horre­la, ez du ara­zo­rik izan larrial­diak hez­kun­tza ins­ti­tu­zioei aha­lik eta gutxien era­gi­te­ko hel­bu­rua­re­kin ikas­leon esku­bi­deak murriz­tu eta gai­nean dugun pisua han­ditze­ko. Gizar­te­ko gai­non­tze­ko espa­rrue­tan beza­la­xe, hez­kun­tzan ere hasi gara ikus­ten nork ordain­du­ko duen kri­si hau.

Bis­tan da ikas­le­ria lan­gi­lea­ren gai­ne­ko kon­tro­la area­go­tu dela, eta ezohi­ko­ta­sun aldi hau era­bi­li dute hez­kun­tza­ren gai­ne­ko kon­trol bur­ge­sean sakon­tze­ko: Goo­gle beza­la­ko mul­ti­na­zio­na­len onli­ne pla­ta­for­me­ki­ko men­pe­ko­ta­su­na han­di­tu da ikas­ke­ta tele­ma­ti­koa­ren aitza­ki­pean eta antze­man dai­tez­ke jada zan­tzuak hez­kun­tza­ko mai­la ezber­di­ne­tan patro­na­la­ren par­tai­detza eta era­ba­ki ahal­me­na area­go­tu­ko dire­la pen­tsa­raz­ten dute­nak, izan finan­tzia­zio tru­ke curri­cu­lu­mak bal­din­tza­tuz edo lan indar mer­ke bila ikas­ke­ta prak­ti­kak bul­tza­tuz; lehen ire­ki­ta­ko bidean sakon­duz edo­no­la ere.

Basa­ke­ria kapi­ta­lis­ta­ri aurre egi­tea toka­tu­ko zai­gu dato­zen urtee­tan, hots, ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren gor­puz­tea neu­tra­li­zatzea toka­tu­ko zai­gu, eta defen­t­sa anto­la­tu behar dugu horre­ta­ra­ko. Hori dela eta, kla­se inde­pen­den­tzian eta kla­se bata­su­nean sakon­tzea dago­ki­gu, eta ez lan­gi­leoi uneo­ro sal­du nahi digu­ten baliz­ko bata­sun inter­kla­sis­tan. Hori­xe bai­ta sozial­de­mo­kra­zia­ren espre­sio ezber­di­nek egin dute­na: gizar­te guz­tia­ren bata­su­na­ren apo­lo­gia eta esta­tu bur­ge­sa­ren zuritzea, kri­sia gain­ditze­ko auke­ra bakar beza­la bata­sun fal­tsu hori aurkeztuz.

Hez­kun­tza-sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan ema­ten ari den olda­rral­dia geratze­ko borro­ka, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la eli­katze­ra bide­ra­tu behar dugu, hez­kun­tza­ren gai­ne­ko lan­gi­le­ria­ren kon­trol gai­ta­su­na han­di­tuz. Lan­gi­le kon­tro­la, hez­kun­tza eta ikas­ke­ta pro­ze­sua bur­ge­sia­ren ira­ba­zi dina­mi­ka­re­ki­ko men­pe­ko­ta­su­ne­tik aska­tu eta lan­gi­le­ria­ren intere­sen ara­be­ra anto­la­tu ahal izateko.

Amaitze­ko, mahai­gai­ne­ra­tu behar dugu esze­na­to­ki berri batean bagau­de ere Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­tak ez due­la inon­dik inora zen­tzu­rik gal­du: are gehia­go, kapi­ta­lis­moa­ren mise­ria geroz eta nabar­me­na­goa den hone­tan, sozia­lis­moa­ren alde­ko jar­du­na inoiz baino zere­gin larria­goa dela esan dezakegu.

Ildo berean, eta gaur­ko egu­nak lan­gi­le kla­sea­ren­tzat dau­kan garran­tzia his­to­ri­koa gogo­ra eka­rriz, sozia­lis­moa­ga­tik bizitza eman duen oro­re­ki­ko jus­ti­ziaz eta basa­ke­ria kapi­ta­lis­ta sufritzen dugun guz­tion­ga­tik, erai­ki deza­gun gizar­te sozialista.

Gora ikas­leon borroka!

Gora lan­gi­leon borroka!

Ikas­le Abertzaleak

2020/​05/​01

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *