Jazar­pe­na­ri bidea itxi, aska­ta­sun poli­ti­koak borro­ka­tu /​Pare­mos el abu­so poli­cial, luche­mos por las liber­ta­des políticas

[wpdm_​package id=“118725” template=“5c51ba687615d”]

Maiatza­ren bata dugu gaur­koa, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­na. Batzuek gure kon­de­na ospa­ki­zun bihur­tu nahi izan duten hone­tan, zan­patzen gai­tuz­ten kateak arras­ta­ka dara­matza­gu­nok bada­ki­gu gaur­koa borro­ka egu­na bes­te­rik ezin dela izan, etxean gil­tza­pe­tu­ta gauz­ka­ten arren. Hori horre­la, gaur­ko egu­nez lan­gi­le­ria­ren egoe­ra oro­ko­rra sala­tu, eta haren gain­di­pe­ne­ra­ko bidean zimen­duak jar­tze­ko beha­rrean berres­tea dagokigu.

Eus­kal Herri­ko bes­te hain­bat era­gi­lek egin beza­la, dina­mi­ka hone­tan ere esan izan dugu bur­ge­siak osa­sun-kri­sial­dia­ren aitza­kia­pean are gehia­go gogor­tu due­la lan­gi­le kla­sea­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba. Zen­tzu horre­tan, osa­sun-larrial­diak ate-joka zegoen kri­si egoe­ra ger­tu­ra­tu du, lan­gi­le­ria­ren lan eta bizi bal­din­tzen kas­kar­tzean sakon­duz. Ofen­tsi­ba eko­no­mi­koa iza­teaz gain, poli­ti­koa ere bada; eta mun­du mai­la­ko oli­gar­kiak jokal­di maka­broa disei­na­tu du, gugan obe­dien­tzia inpo­sa­tu bitar­tean, geu­re ger­tu­koen mise­ria arratsal­de­ro etxe­tik txa­lotzea arau bihurtzeraino.

Lega­li­ta­tea­ren pean gure mugi­men­duak digi­tal­ki zela­tatzea­ri ekin dio­te; indar poli­zia­lak hel­tzen ez diren espa­zioe­tan gure arte­ko bigi­lan­tzia eza­rri dute; kalee­tan gal­de­ka­tu, umi­lia­tu eta jaza­rri egi­ten gai­tuz­te, herrial­de batzue­tan kale­ra ate­ratzea­ga­tik gu erail­tze­raino. Azken finean, ofen­tsi­ba honen guz­tia­ren aur­pe­gi­rik bor­tzitze­ne­ta­ko bat da jazar­pen poli­zia­la; hau da, erre­pre­sio inda­rrek bur­ge­sia­ren beso arma­tu gisa gure­kin nahi dute­na egi­te­ko inpu­ni­ta­tea. Horrez gain, dator­ki­gu­na­ren aurrean gu poli­ti­ko­ki are eta gehia­go ahul­tze­ko asmoz, lehen urriak ziren aska­ta­sun poli­ti­koak balio­ga­be­tu diz­ki­gu­te; eta «nor­mal­ta­sun berria­ren» disei­nuan alder­di poli­ti­ko bakoitzak haren sina­du­ra jarri nahi duen hone­tan, ez da inor min­tzo bil­tze­ko edo­ta mani­fes­tatze­ko esku­bi­deez, esaterako.

Pro­le­tal­goa­ren aur­ka­ko ofen­tsi­ba ete­te­ko gai­ta­su­na izan nahi badu­gu, ezin­bes­te­koa zai­gu anto­la­kun­tza poli­ti­ko­ra­ko bal­din­tzak esku­ratzea. Lehen lerro­ko behar hau, ordea, ez digu bur­ge­siak opa­ri­tu­ko; eta beraz, lan­gi­le­ria­ren etor­ki­zu­na hain beltz age­ri zai­gun maiatza­ren lehen hone­tan egin deza­ke­gun ekar­pe­nik one­na sal­bues­pen egoe­ra­ren setioa haus­te­ko eta gure hel­bu­ru poli­ti­koen alde borro­katze­ko anto­latzea da.

2020ko maiatza­ren 1a

JAZARPENARI BIDEA ITXI

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *