Eral­da­ke­ta sozia­la­ren 10 bal­din­tzak | BERRI OTXOAK

Eus­kal Herri­ko Kar­ta Sozia­lak eral­da­ke­ta sozia­la­ren 10 bal­din­tzak bul­tza­tu­ko ditu hurren­go astee­tan, kon­fi­na­men­dua­ren gainetik.

Kan­pai­na gaur hasi­ko da, eta azken gre­ba oro­ko­rra­ren ildo­tik jarrai­tu­ko du: koro­na­bi­ru­se­tik irtee­ran, bizitzak kapi­ta­lis­moa gai­len­du­ko du.
Koro­na­bi­ru­sak ez du kri­sia sor­tu, kri­sia lehe­na­go­tik zeto­rren, alar­ma egoe­ran har­tu diren neu­rriek are eta ikus­ga­rria­go egin dute gehien­goa­ren kon­tra eta gutxien­go baten alde­ko logi­kan oina­rritzen den sis­te­ma honek ez due­la fun­tzio­natzen. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta da bizitza eta kapi­ta­la­ren arte­ko kri­sia area­gotzen due­na. Beraz, garaia da momen­tu­ko egoe­ra­ri aurre egi­te­ko neu­rriez gain, zain­tzak eta bizitzak erdi­gu­nean jarri­ko dituen sis­te­ma berri bat eraikitzeko.

Due­la hiru hila­be­te eskas, mila­ka izan ginen Pen­tsio, Lan eta Bizitza dui­na­ren alde Urta­rri­la­ren 30ean Gre­ba Oro­ko­rre­ra batu ginen lan­gi­le eta herri sek­to­reak. Gre­ba ofen­tsi­boa zela esan genuen: murriz­ke­ta zehatzei eran­tzun baino, bizitza erdi­gu­nean jarri, pre­ka­ri­za­zio pro­ze­sua­ri aurre egin eta alda­ke­ta sozia­le­ra­ko buru­ja­betzan urratsak ema­te­ko gre­ba beza­la koka­tu genuen.

Gau­zak horre­la, gaur hasi­ta eta dato­zen astee­tan dina­mi­ka abia­tu­ko dugu.
Koro­na­bi­ru­sa eta sis­te­ma­ren kri­sia­ren aurrean, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Kar­ta bizitza dui­nen alde!

 • Zer­bitzu publi­koak gara­tu – osa­sun sis­te­ma publi­koa indartu
 • Egoe­ra pre­ka­rioe­ne­tan dau­den kolek­ti­boak babes­te­ko neu­rri eraginkorrak
 • Oina­rriz­ko esku­bi­deak ber­matze­ko neu­rri zehatzak
 • Zain­tza lanak aitor­tu eta bermatu
 • Indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko pre­miaz­ko neurriak
 • Lan­pos­tueen defentsa
 • Infor­ma­zio esku­bi­dea bermatu
 • Kri­sia­ren era­gi­na ez deza­gun lan­gi­leok ordaindu
 • Lurral­de­tu­ta­ko eko­no­mia sareak babes­te­ko neurriak
 • Buru­ja­betza bizitza sus­ten­gatze­ko: esku­bi­de eta aska­ta­su­nen alde, auto­ri­ta­ris­moa­ren aur­ka, ere­du berria martxan jartzeko

La Car­ta Social de Eus­kal Herria impul­sa 10 rei­vin­di­ca­cio­nes para la trans­for­ma­ción social, superan­do el confinamiento.

La cam­pa­ña con­ti­núa en la línea de la últi­ma huel­ga gene­ral: a la sali­da del coro­na­vi­rus, la vida debe ven­cer al capitalismo.

El coro­na­vi­rus no ha crea­do la cri­sis, la cri­sis venía de antes, las medi­das toma­das en esta­do de alar­ma han hecho más visi­ble que este sis­te­ma, basa­do en la lógi­ca de una mino­ría y en con­tra de la mayo­ría, no fun­cio­na. El sis­te­ma capi­ta­lis­ta es el que agu­di­za la cri­sis entre la vida y el capi­tal. Por lo tan­to, es hora de cons­truir un nue­vo sis­te­ma que, ade­más de hacer fren­te a la situa­ción actual, pon­ga en el cen­tro los cui­da­dos y las vidas.

Hace ape­nas tres meses fui­mos los sec­to­res obre­ros y popu­la­res los que nos uni­mos a la huel­ga gene­ral el 30 de enero a favor de pen­sio­nes, tra­ba­jo y vida dig­nas. Diji­mos que la huel­ga era ofen­si­va: más que res­pon­der a recor­tes con­cre­tos, la situa­mos como una huel­ga para poner la vida en el cen­tro, hacer fren­te al pro­ce­so de pre­ca­ri­za­ción y dar pasos en la sobe­ra­nía para el cam­bio social.

Así las cosas, arran­ca­mos una cam­pa­ña que se desa­rro­lla­rá duran­te las pró­xi­mas sema­nas.
Decá­lo­go para impul­sar la trans­for­ma­ción social y por una vida digna

 • Desa­rro­llar ser­vi­cios públi­cos – refor­zar el sis­te­ma sani­ta­rio público
 • Medi­das efi­ca­ces para la pro­tec­ción de los colec­ti­vos más precarios
 • Medi­das con­cre­tas para garan­ti­zar los dere­chos fundamentales
 • Reco­no­cer y garan­ti­zar las labo­res de cuidados
 • Medi­das urgen­tes para com­ba­tir la vio­len­cia machista
 • Defen­sa del empleo
 • Garan­ti­zar el dere­cho a la información
 • Que el impac­to de la cri­sis no lo pague­mos las y los trabajadores
 • Medi­das de pro­tec­ción de las redes eco­nó­mi­cas territorializadas
 • Sobe­ra­nía para sos­te­ner la vida: por los dere­chos y liber­ta­des, con­tra el auto­ri­ta­ris­mo, para poner en mar­cha un nue­vo modelo

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *