PRESENTACIÓN /​AURKEZPENA

SINDICATO DE VIVIENDA /
NOTA DE PRESENTACIÓN

Hemos ini­cia­do un nue­vo cur­so las mili­tan­tes del Birjabetze
Kolek­ti­boa y con el nue­vo cur­so lle­gan muchos cam­bios. Hace ya un año
que anun­cia­mos la aper­tu­ra de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción y desde
enton­ces, las cosas han cam­bia­do mucho; duran­te el pasa­do cur­so, la
ofi­ci­na ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para dar respuestas
inme­dia­tas a la pro­ble­má­ti­ca par­cial de la vivien­da y para entender
con mayor pro­fun­di­dad la pro­ble­má­ti­ca en sí mis­ma. Pero esto, no ha
sido más que el ini­cio. Aun­que la expe­rien­cia de la ofi­ci­na de
Oku­pa­ción nos haya ser­vi­do para con­fir­mar la urgen­cia del problema
de la vivien­da, no ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para la
recom­po­si­ción polí­ti­ca del pro­le­ta­ria­do; es decir, ha resul­ta­do ser
una herra­mien­ta muy efec­ti­va a la hora de dar res­pues­tas, de forma
orga­ni­za­da, a pro­ble­má­ti­cas par­cia­les, pero no ha pues­to sobre la
mesa los ele­men­tos indis­pen­sa­bles para la auto-organización.

Tras
el pro­ce­so interno que comen­zó en verano y al que aho­ra damos fin –
en el cual lle­va­mos a cabo deba­tes tác­ti­cos y orga­ni­za­ti­vos, nos
for­ma­mos en dis­tin­tos temas e inten­ta­mos dar solu­ción a todos los
pro­ble­mas orga­ni­za­ti­vos que pudié­re­mos pre­ver – pode­mos afirmar
que comen­za­mos el cur­so con trans­for­ma­cio­nes cualitativas
sig­ni­fi­ca­ti­vas. Apren­dien­do de los erro­res, esta vez, pre­sen­ta­mos
el
Sin­di­ca­to de Vivien­da, una for­ma orga­ni­za­ti­va pro­pia a la clase
tra­ba­ja­do­ra que nace para hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de la
vivien­da de for­ma efec­ti­va y dis­ci­pli­na­da
.
El Bir­ja­betze Kolek­ti­boa, sien­do una for­ma orga­ni­za­ti­va que respondía
a una fase cons­ti­tu­ti­va, per­de­rá su efec­ti­vi­dad a la hora de hacer
fren­te a los pró­xi­mos retos y dará paso al Sin­di­ca­to de Vivienda.
Enten­de­mos como par­te impres­cin­di­ble del apren­di­za­je polí­ti­co la
revi­sión cons­tan­te de la tác­ti­ca y de las estruc­tu­ras organizativas
y en este sen­ti­do, la nece­si­dad de cam­bios estruc­tu­ra­les no es señal
de fra­ca­so, sino la con­se­cu­ción lógi­ca de una prác­ti­ca política
cons­cien­te y auto­crí­ti­ca. Con la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción cono­ci­mos la
urgen­cia de la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y segui­da­men­te, nos dimos
cuen­ta de la nece­si­dad de una for­ma orga­ni­za­ti­va que tra­ba­ja­ra esta
pro­ble­má­ti­ca de for­ma más efec­ti­va; como can­ta­ba aquel cantautor
cubano “lo más terri­ble se apren­de ense­gui­da y lo her­mo­so nos
cues­ta la vida”.

El
Sin­di­ca­to de Vivien­da, por lo tan­to, pre­ten­de afron­tar la
pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y poner sobre la mesa elementos
nece­sa­rios para la auto-orga­ni­za­ción de cla­se. A dife­ren­cia que en
la Ofi­ci­na,
el Sin­di­ca­to ten­drá una
asam­blea gene­ral en la que se ges­tio­na­rá la soli­da­ri­dad de forma
colec­ti­va. Los tra­ba­ja­do­res reci­bi­re­mos del Sin­di­ca­to según nuestras
nece­si­da­des y apor­ta­re­mos según nues­tras capa­ci­da­des.
En
este ciclo se mate­ria­li­za, en nues­tra opi­nión, la soli­da­ri­dad de
cla­se y ésta, a su vez, mues­tra que la auto-orga­ni­za­ción proletaria
es impres­cin­di­ble y efec­ti­va ante la ofen­si­va capi­ta­lis­ta. Con esto,
que­re­mos recu­pe­rar la for­ma polí­ti­ca del sin­di­ca­to, queremos
ale­jar­lo del pro­ce­so de buro­cra­ti­za­ción y asi­mi­la­ción que ha
sufri­do y pro­bar­lo en su for­ma ori­gi­na­ria: for­ma­do por tra­ba­ja­do­res y
diri­gi­da a suplir las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res; un sindicato
que res­pon­de­rá a las atro­ci­da­des del sis­te­ma capi­ta­lis­ta y al mismo
tiem­po, pon­drá los ele­men­tos orga­ni­za­ti­vos y polí­ti­cos necesarios
para que la revo­lu­ción sea fac­ti­ble. El Sin­di­ca­to de Vivien­da, para
aque­llos que sufri­mos la cruel­dad de la pro­ble­má­ti­ca de la vivienda,
pre­ten­de ser garan­tía de com­pro­mi­so, com­pro­mi­so de cui­da­do mutuo,
pero tam­bién, el com­pro­mi­so de no cesar en nues­tros esfuer­zos hasta
trans­for­mar los cimien­tos más pro­fun­dos que cau­san la mise­ria del
proletariado.

Sin­di­ca­to de Vivienda.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza. 

ETXEBIZITZA SINDIKATUA /​
AURKEZPEN OHARRA

Kur­tso
berria abia­tu dugu Bir­ja­betze Kolek­ti­bo­ko mili­tan­te­ok eta kurtso
berria­re­kin bate­ra hain­bat alda­ke­ta datoz. Bada urte bete Okupazio
Bule­goa­ren ire­kie­ra ira­ga­rri genue­la eta ordu­tik, hain­bat izan dira
eman­da­ko alda­ke­tak; bule­goa tres­na ego­kia izan da, aurre­ko kurtsoan
zehar, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka par­tzia­la­ri bereha­la­ko erantzunak
ema­te­ko eta etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka bera hobe­to uler­tze­ko. Baina
hau, hasie­ra bes­te­rik ez da izan. Bada, Oku­pa­zio Bulegoaren
espe­rien­tziak etxe­bi­zitza­ren gaia­ren urgen­tzia fro­gatze­ko balio izan
badi­gu ere, ez da tres­na ego­kia izan pro­le­tar­goa­ren errekonposizio
poli­ti­ko­ra­ko; hau da, tres­na efek­ti­boa suer­ta­tu da problematika
par­tzia­lei modu anto­la­tuan ate­ra­bi­dea plan­te­atze­ra­ko orduan, bai­na ez
ditu auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ezin­bes­te­ko ele­men­tuak mahaigaineratu.

Udan
hasie­ra eman eta orain bukatzen dugun bar­ne pro­ze­sua­ren ostean –
zei­ne­tan ezta­bai­da tak­ti­koak eta orga­ni­za­ti­boak aurre­ra era­man, gure
burua gai ezber­di­ne­tan for­ma­tu eta oro­ko­rrean aurrei­kus genitzakeen
anto­la­kun­tzaz­ko hutsu­neei kon­pon­bi­dea ema­ten aha­le­gin­du garen –
argi esan deza­ke­gu alda­ke­ta kua­li­ta­ti­bo nabar­me­ne­kin hasi­ko dugula
kur­tsoa. Akatse­ta­tik ika­si eta orain­goan, Etxe­bi­zitza Sindikatua
aur­kez­te­ra gatoz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri modu efek­ti­bo eta
dizi­pli­na­tuan
aurre egi­te­ko jaio­ta­ko lan­gi­leon berez­ko anto­la­kun­tza forma.

Bir­ja­betze Kolek­ti­boa era­ke­ta fase bati eran­tzu­ten zion antolakuntza
ere­dua iza­nik, bere era­gin­kor­ta­su­na gal­du­ko du dato­zen erron­kei aurre
egi­te­ra­ko orduan eta bide eman­go dio Etxe­bi­zitza Sindikatuari.
Ira­kas­pen poli­ti­koa­ren par­te ezin­bes­te­kotzat jotzen dugu, taktikaren
eta anto­la­kun­tza egi­tu­ren berri­kus­pen kons­tan­tea egi­tea eta zentzu
hone­tan, alda­ke­ta sako­na­ren beha­rra ez da porro­ta­ren sei­na­le, jardun
poli­ti­ko kon­tzien­te eta auto­kri­ti­koa­ren ondo­rio logi­koa baizik.
Oku­pa­zio Bule­goa­re­kin etxe­bi­zitza­ren ara­zoa­ren urgen­tzia ezagutu
genuen eta jarraian, berau modu efek­ti­boa­goan lan­du­ko lukeen
anto­la­kun­tza for­ma baten beha­rraz ohar­tu ginen; abes­la­ri kubatar
batek abes­tu beza­la “gau­za latze­nak bereha­la ikas­ten dira,
ede­rre­nek aldiz, bizi oso bat behar dute”.

Etxe­bi­zitza
Sin­di­ka­tuak, beraz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri aurre egin eta
kla­se auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ele­men­tuak mahai­gai­ne­ra­tu nahi ditu.
Bule­goan ez beza­la, Sin­di­ka­tuak asan­bla­da oro­kor bat izan­go du,
zei­ne­tan elkar­ta­su­na kolek­ti­bo­ki kudea­tu­ko den.
Lan­gi­leok,
gure beha­rren ara­be­ra jaso­ko dugu Sin­di­ka­tu­tik eta gai­ta­su­nen arabera
eman.
Ziklo hone­tan gau­zatzen da, gure ustez, kla­se elkartasuna
eta honek, pro­le­tar­goa­ren auto-anto­la­kun­tza for­men beharrezkotasuna
eta efek­ti­bo­ta­su­na era­kus­ten digu ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren aurrean.
Sin­di­ka­tua­ren for­ma poli­ti­koa berres­ku­ra­tu nahi dugu honekin,
pai­ra­tu­ri­ko buro­kra­ti­za­zio eta asi­mi­la­zio pro­ze­sue­ta­tik aska­tu eta
bere jato­rriz­ko izae­ra fro­gatze­ra goaz: lan­gi­leok osa­tu­ta eta
lan­gi­leon beha­rrak asetze­ra bide­ra­tua; sis­te­ma kapitalistaren
basa­ke­ria­ri eran­tzun­go dion eta aldi berean, iraul­tza gauzagarria
izan dadin ele­men­tu poli­ti­ko eta orga­ni­za­ti­boak mahai gaineratzen
dituen sin­di­ka­tua. Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak, etxebizitzaren
pro­ble­ma­ti­ka­ren gor­din­ta­su­na pai­ratzen dugu­non­tzat, ber­me bat izan
nahi du, elkar babes­tu­ko dugu­na­ren ber­mea, pro­le­tar­goa­ren miseriaren
erro sako­ne­nak iraul­tze­ra arte, etsi­ko ez dugu­na­ren bermea.

Etxe­bi­zitza
Sindikatua.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza. 

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *